КЪЫРАЛ ЖУМУШЛАНЫ ТИЗМЕСИ КЕНГЕРГЕНДИ

Тыш къыралланы агентлери жаны бла законла къатыланнгандыла, къырал органла ишлерин ачыкъ  этерге борчлудула. Декабрьде кючюне къаллай законла киргенлерин ангылатабыз.

  Къырал жумушла, налогла 

Къырал эм жер-жерли власть органла, ведомстволу организацияла социальный сетьледе бетле ачып, аланы бардырыргъа керекдиле – ВКонтакте эм Одноклассники сетьледе. Алай бла уа инсанла къырал власть органланы ишлерини юслеринден толу шартланы билирге боллукъдула. Закон кючюне 1 декабрьден киреди.

Андан сора да, «Госуслуги» порталны болушлугъу бла толтурулгъан къырал жумушланы тизмеси кенгергенди. Ол санда сабийлеге тёлеулени алыргъа, жеринден тепдирилмеген ырысхыгъа иеликни тохташдырыргъа, НДФЛ-ни декларациясын толтурургъа, лицензия эм эркинликле алыргъа боллукъду эм башхала.

Федерал законлагъа кийирилген тюзетиулеге тийишлиликде, налог эсепге энди онлайн халда турургъа боллукъду – «Госуслуги» порталны болушлугъу бла. Алай бла уа заявленияны берир, тийишли документле алыр ючюн налог органлагъа келир  кереклиси боллукъ  тюйюлдю.

Инсанла 2021 жылны налогларын быйыл 1 декабрьден кеч къалмай тёлерге керекдиле. Сёз транспорт, жер эм ырысхы ючюн налогланы юслеринден барады.

Тыш къыраллы агент

Тыш къыраллы агентлени тизмеси бирикдириледи. Декабрьде кючюне кирген федерал законда тизмеге организацияланы къошууну бла андан кетериуню низамы белгиленеди. Тыш къыраллы агентлеге  акъылбалыкъ болмагъанланы арасында  окъутуу эм жарыкъландырыу иш  бардырыргъа эркин этилмейди, дагъыда сабийлеге бла жаш адамлагъа китапла басмаларгъа жарамайды. 

Шахарлада къурулуш бардырыу эм связь 

 Россейде шахарлада къурулуш бардырыуну бирикдирилген къырал информация системасы къуралады. Къырал эм жер-жерли власть органла, башха жууаплы ведомствола аны болушлугъу бла тийишли шартланы билаллыкъдыла.

Связьны операторлары   Роскомнадзоргъа ишлерини эсеплерин билдирирге  борчлу этилгендиле. Анда тамамланнган жумушланы, связьны къаллай амаллары бла хайырланнганларыны юслеринден айтыргъа керекди. Бу жаны бла шартланы ачыкъ этмеген, жалгъан билдириуле берген, связьны жумушарын алты айдан кёп тамамламагъан   компанияны лицензиясы сыйырыллыкъды.

Окъутуу

Орта профессионал билим берген учрежденияланы окъутуу-производство комплексле къураргъа онглары боллукъду. Алада окъуучула, сынау жыйышдыргъан бла бирге, биринчи ишчи жерлери да боллукъдула. 2 декабрьден ишлеп башларыкъ федерал законда билим бериу организацияла окъуучуларын иш бла жалчытыу жумушланы толтурургъа эркин болгъанлары да жазылгъанды.

Осуйлукъ юйюрде жашагъан сабийле барысы да бир садикге неда школгъа барыргъа боллукъдула. Алгъын а аллай онглары жаланда туугъан эгечлени бла къарындашланы болгъанды.  Алай бла билим бериу учрежденияны администрациясы сабийлени алып ёсдюрген ата-аналагъа балаларын барысын да бир школгъа берирге чырмау эталлыкъ тюйюлдюле.

Сюд приставла, туристле

Россейни Сюд приставланы федерал службасы инсанны къолайлыгъыны юсюнден шартланы налог эм башха организацияладан  автоматизацияланнган халда билирге эркин этилгенди. Алай бла борчу болгъанны ырысхысын тохташдырыргъа онг боллукъду. Закон сюд чыгъаргъан оноуланы жашауда чырмаусуз бардырыугъа бурулупду.

Турист путёвка 2020 жылда 31 мартха дери хазыр этилип, алай адам анга кёре солуялмай къалгъан эсе, турфирма инсаннга башха путёвка берирге неда ахчаны къайтарыргъа борчлу этилгенди. Сёз Россей бла авиация байламлыкъланы тохтатхан неда бизни къыралдан туристлени къоймагъан къыралланы юслеринден барады.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.03.2023 - 09:03

«Инсанланы ийнаныуларын учуз этерге, терслерге жарамайды»

Иймам Абу Ханифа атлы Шимал-Кавказ къырал ислам университетде «КъМР-де экстремизмни бла терроризмни профилактикасы» къырал программаны чеклеринде студентле бла кезиулю «тёгерек стол» къуралгъанды.

24.03.2023 - 09:03

Ангылатыу мадарла бузукълукъланы азайтыргъа онг бергендиле

Россейни Монополиялагъа къажау федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны башчысы Анна Кумахова ведомствону былтыр ишини эсеплери бла шагъырей этгенди журналистлени.

23.03.2023 - 09:03

Жамауат бла ачыкъ сёлешгенди, магъаналы сорууланы да сюзгенди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков Зольск муниципал районну таматалары эм жамауаты бла тюбешгенди.

23.03.2023 - 09:02

«Шёндюгю болумлагъа да къарамай, Бахсан шахар тутхучлу айныйды»

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков  Бахсан шахар округну башчылары эмда жамауаты бла ишчи тюбешиу 

23.03.2023 - 08:57

СЁЗ ЭНЧИ АСКЕР ОПЕРАЦИЯГЪА КЪАТЫШХАНЛАГЪА БОЛУШЛУКЪНУ КЪУРАУНУ ЮСЮНДЕН БАРГЪАНДЫ

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы башчылыгъы бла видеоконференция халда бардырылгъан кенгешге къатышхан