МЕКЯМЫ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ, БАГЪЫУЧУ ОНГЛАРЫ ДА ИШЛЕНИРИКДИЛЕ

Бу кюнледе Нальчикни Вольный Аул микрорайонунда  орналгъан  поликлиникагъа тынгылы ремонт этиле турады. Ол 1986 жылда ишленнгенди, болсада  аллай бир заманны ичинде анга  тынгылы  къаралмагъанлай тургъанды. 

Медицина учрежденияны башында къанжалларын, полун, жылытыучу, хауаны тазалаучу системасын, ток  чыбыкъларын, алышхандыла эм кабинетлени да жангыртхандыла. Экинчи эм ючюнчю этажла да болмагъанча омакъдыла. Мында   участковый врачла, тиширыулагъа  къарагъан этген  эм башха специалистле ишлейдиле.  

Медицина арагъа  жангы оборудование: флюорограф, электрокардиограф, рентген-аппарат алыннганды, жууукъ заманда маммограф да келтирилликди. Тынгылы ремонт бла байламлы ахыр жумушла тамамланнганларындан сора,  биринчи этажда процедурала бардыргъан, дарман салгъан, биринчи болушлукъ берген, жукъгъан аурууладан бакъгъан, ЭКГ,  флюорографии эм рентген кабинетле ишлерикдиле.  . 

Эсге сала айтсакъ, медицина учреждениягъа тынгылы ремонт «Саулукъ сакълауну биринчи болушлукъ берген  бёлюмюн  игилендириу» регион  программы чеклеринде этиледи. Ол быйылны ахырына  хайырланырча берилликди .

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

19.04.2024 - 16:07

ЗАРАНЛЫ КЪУРТ-КЪУМУРСХАЛАНЫ КЪЫРЫУДА САКЪЛЫКЪ ИЗЛЕНЕДИ

Алма, кертме, башха жемиш тереклери болгъанла аладан иги тирлик алырча бахчаларына тынгылы къарап турургъа керекдиле.

19.04.2024 - 16:06

КАДЕТЛЕ-ЧЕКЧИЛЕДЕ КЪОНАКЪДА

Прохладныйден кадетле чекчиледе къонакъда  болгъандыла.

19.04.2024 - 09:03

«НЕ ЗАМАНЛАДА ДА ЧАГЪЫРГЪА ЖАМАУАТ КЪАЖАУ СЮЕЛГЕНДИ»

Ичги...кёплени эшиклерин жапхан къыйынлыкъ. Биринчи атламланы этген къыйынды, артда уа ол тузакъдан чыгъаргъа не заман, не къарыу табылмай къалады.

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.