МЕКЯМЫ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ, БАГЪЫУЧУ ОНГЛАРЫ ДА ИШЛЕНИРИКДИЛЕ

Бу кюнледе Нальчикни Вольный Аул микрорайонунда  орналгъан  поликлиникагъа тынгылы ремонт этиле турады. Ол 1986 жылда ишленнгенди, болсада  аллай бир заманны ичинде анга  тынгылы  къаралмагъанлай тургъанды. 

Медицина учрежденияны башында къанжалларын, полун, жылытыучу, хауаны тазалаучу системасын, ток  чыбыкъларын, алышхандыла эм кабинетлени да жангыртхандыла. Экинчи эм ючюнчю этажла да болмагъанча омакъдыла. Мында   участковый врачла, тиширыулагъа  къарагъан этген  эм башха специалистле ишлейдиле.  

Медицина арагъа  жангы оборудование: флюорограф, электрокардиограф, рентген-аппарат алыннганды, жууукъ заманда маммограф да келтирилликди. Тынгылы ремонт бла байламлы ахыр жумушла тамамланнганларындан сора,  биринчи этажда процедурала бардыргъан, дарман салгъан, биринчи болушлукъ берген, жукъгъан аурууладан бакъгъан, ЭКГ,  флюорографии эм рентген кабинетле ишлерикдиле.  . 

Эсге сала айтсакъ, медицина учреждениягъа тынгылы ремонт «Саулукъ сакълауну биринчи болушлукъ берген  бёлюмюн  игилендириу» регион  программы чеклеринде этиледи. Ол быйылны ахырына  хайырланырча берилликди .

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

05.06.2023 - 12:25

ЫСПАС СЁЗЛЕ, САУГЪАЛА, ОЮМЛА ДА

«Ана тилим – жаным-тиним, мени дуниям» деген ат бла республика даражалы эришиу  мектеплени окъуучуларыны бла устазларыны араларында талай жылдан бери бардырылады.

05.06.2023 - 09:33

ТИН БАЙЛЫГЪЫБЫЗНЫ ГЮРБЕЖИСИ

Къабарты-Малкъарда китап чыгъарыугъа жол тынч болмагъанды. Къара таныгъан белгили адамларыбыз ал китапларын Дагъыстанда Темирхан-Шурада М.Мавраевни китап басмасында басмалагъандыла.

05.06.2023 - 09:32

ТЮТЮН ИЧГЕНЛЕ КЁП АУРУЙДУЛА

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Тютюн ичиуге къажау турууну  битеудуния кюнюне жоралап медицина факультетини келечилери   школчулагъа тематикалы  акция бардыргъандыла.

05.06.2023 - 09:31

ХУНЕРЛИКЛЕРИН АЧЫКЪЛАГЪАНДЫЛА

Кёп болмай Пятигорск шахарда  Халкъ мюлкню эм  къырал къуллукъну россейли академиясыны (РАНХиГС) Шимал Кавказда бёлюмюнде «Диалог культур» деген фестиваль болгъанды.

05.06.2023 - 09:31

ИНФАРКТ – ЁЛЮМ ТЮЙЮЛДЮ

Кёребиз: инфарктдан сора кёпле ишлерине къайталмайдыла. Юйде да хазна зат эталмайдыла.