НЭХЪЫФIХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

«2022 гъэм и мафIэсгъэункIыфI инструктор нэхъыфI» еплъыныгъэ-зэпеуэ екIуэкIащ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ IэнатIэм и профилактикэ гупхэм я инструкторхэр.

Ар IыхьиплIу гуэшат. Япэм щызэхалъхьэжащ IуэхущIапIэм и инструкторхэм я лэжьыгъэм мы илъэсым и мазибгъум кърикIуахэр. ЕтIуанэм теорие хуэхьэзырыныгъэмкIэ зачётхэр ятащ. Ещанэм комиссэм къилъытащ инструкторхэм республикэм и къуажэхэм мафIэс-профилактикэ Iуэхухэр къызэрыщызэрагъэпэщамрэ зэрыщрагъэкIуэкIамрэ я фIагъыр. КIэух Iыхьэм еплъыныгъэ-зэпеуэм хэтхэм ягъэлъэгъуащ мафIэсым пэщIэтыным теухуа псалъэмакъ щхьэпэхэр школакIуэхэм, IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лэжьакIуэхэм драгъэкIуэкIынымкIэ я зэфIэкIхэр.

Зэхьэзэхуэм кърикIуахэмкIэ инструктор нэхъыфIу къалъытащ КъБР-м мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ IэнатIэм и мафIэс-къегъэлакIуэ часть №25-м и инструктор Атлъэскыр ФатIимэ. ЕтIуанэ увыпIэр къихьащ абы и лэжьэгъу, ПСЧ-20-м и инструктор Маир Камиллэ. Ещанэ увыпIэр лъысащ ПСЧ №14-м и инструктор Гегировэ Аминэ.

Еплъыныгъэ-зэпеуэм щытекIуахэм дипломхэр иратащ.

                                                                                 

СЭБАН Арсен.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 10:01

ФIЫМ Я ФIЫЖХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

«Уэ хьэрычэт щIэи, сэ берычэт хэслъхьэнщ», – жиIащ, жаIэ, Тхьэм.

01.06.2023 - 10:01

ПШЭРЫХЬ ХУЩАНЭ…

Новеллэ

01.06.2023 - 09:03

ГЪАЩIЭМ И ДАМЫГЪЭХЭР

Щыхьэрышхуэхэмрэ къалэ цIыкIухэмрэ я теплъэхэр егъэфIэкIуэным, хьэщIэ кIуапIэ щIыным, цIыху нэхъыбэ ешэлIэным, ахэр нэгузыужьыпIэу гъэпсыным ехьэлIауэ зэхьэзэхуэ куэд къэралым иужьрей илъэсхэм щраг

01.06.2023 - 09:03

ПХЪЭIЭПЭ

Ди зэманым хадэхэм дызэрилэжьыхь пхъэIэпэр къызытехъукIа Iэмэпсымэр къызэрыунэхурэ куэд щIащ.

31.05.2023 - 12:25

УАХЭР ЗЫЩIЭЗЫШЭЩ

 Къыщысынур дымыщIэми…

Хьэршыр зыдж щIэныгъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, уахэ щIэншэм къыщызылъэтыхь мащэ кIыфIхэм я зэранкIэ ЩIы Хъурейр бзэхыжыпэнкIэ хъунущ.