НЭХЪЫФIХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

«2022 гъэм и мафIэсгъэункIыфI инструктор нэхъыфI» еплъыныгъэ-зэпеуэ екIуэкIащ. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ IэнатIэм и профилактикэ гупхэм я инструкторхэр.

Ар IыхьиплIу гуэшат. Япэм щызэхалъхьэжащ IуэхущIапIэм и инструкторхэм я лэжьыгъэм мы илъэсым и мазибгъум кърикIуахэр. ЕтIуанэм теорие хуэхьэзырыныгъэмкIэ зачётхэр ятащ. Ещанэм комиссэм къилъытащ инструкторхэм республикэм и къуажэхэм мафIэс-профилактикэ Iуэхухэр къызэрыщызэрагъэпэщамрэ зэрыщрагъэкIуэкIамрэ я фIагъыр. КIэух Iыхьэм еплъыныгъэ-зэпеуэм хэтхэм ягъэлъэгъуащ мафIэсым пэщIэтыным теухуа псалъэмакъ щхьэпэхэр школакIуэхэм, IэнатIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я лэжьакIуэхэм драгъэкIуэкIынымкIэ я зэфIэкIхэр.

Зэхьэзэхуэм кърикIуахэмкIэ инструктор нэхъыфIу къалъытащ КъБР-м мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ IэнатIэм и мафIэс-къегъэлакIуэ часть №25-м и инструктор Атлъэскыр ФатIимэ. ЕтIуанэ увыпIэр къихьащ абы и лэжьэгъу, ПСЧ-20-м и инструктор Маир Камиллэ. Ещанэ увыпIэр лъысащ ПСЧ №14-м и инструктор Гегировэ Аминэ.

Еплъыныгъэ-зэпеуэм щытекIуахэм дипломхэр иратащ.

                                                                                 

СЭБАН Арсен.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

17.04.2024 - 09:01

ЩIЫХЬЫЦIЭ КЪЫХУАГЪЭФАЩЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ, Ингуш, Осетие Ищхъэрэ - Алание республикэхэм я цIыхубэ артист, «Адыгейм и ЩIыхь» медалыр зыхуагъэфэща уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Нэхущ Чэрим иджыблагъэ къра

17.04.2024 - 09:01

ДУНЕЙ ПСОМ ЩЫЦIЭРЫIУЭ АДЫГЭ БЗЫЛЪХУГЪЭМ ТЕУХУАУЭ

Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ дунейм щыцIэрыIуэ бзылъхугъэ Хьэгъундокъуэ Елмэсхъан теухуа «Черкешенка» тхылъыр.

17.04.2024 - 09:00

ВАГЪУИЩЫМ Я НЭХЪ ЦIЫКIУМ

Астрономхэм къызэрахутауэ, ди Дыгъэм хуэдгъэдэну нэхъ тпэгъунэгъуу уахэм зыщызыгъазэр вагъуищу зэхэт Альфа Центаврэ гуэрэным хыхьэ Проксимэ Центаврэщ.   

16.04.2024 - 12:35

ХЬЭЦIЫКIУ БАШИР И ЗЭФIЭКI

Ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми къыщацIыху уэрэджыIакIуэ щIалэщ ХьэцIыкIу Башир.

16.04.2024 - 08:21

ЗЭНЫБЖЬЭГЪУГЪЭР ЯПЭ ИРАГЪЭЩУ

Налшык къалэм дэт «Каисса» шахмат центрым иджыблагъэ республикэ зэхьэзэхуэ щекIуэкIащ. КъызэрыгуэкI шахмат джэгукIэмкIэ абы щызэпеуащ зауэ зэпэщIэувэныгъэхэм, дзэ Iуэху хэхахэм хэтахэр.