ГЪАЩIЭ УЗЫНШЭМ ХУАУЩИЙ

«Урысейм и сабийхэр-2022» зыфIаща профилактикэ Iуэхум хыхьэу  Урысей МВД-м и Управленэу  Налшык къалэм  щыIэм  и лэжьакIуэхэр яхуэзащ  Налшык  дэт   курыт  еджапIэ №29-м и школакIуэхэм.  СтIол хъурей щытыкIэм тету екIуэкIа зэIущIэм  полицейхэр  щытепсэлъыхьащ     наркотикхэм  зэраныгъэу пылъым,  хабзэншагъэкIэ ар зыщэхэр  жэуапым зэрырашалIэм.   

 ЕджакIуэхэм жаIащ спортым зэрыдихьэхыр, ар еджэныгъэми сэбэп къазэрыщыхуэхъур. Апхуэдэуи къахуеблэгъахэм яфIэгъэщIэгъуэн упщIэхэмкIэ зыхуагъэзати,    жэуап  зэпкърыха  къратыжащ.

ЗэIущIэм и кIэухыу школакIуэхэр ирагъэплъащ  хабзэр къызэпызыудхэм  ирагъэхь тезырым  теухуа  видеоролик.

                                                                 

БАХЪСЭН Ланэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.06.2023 - 15:02

ХУАБЭМ ЗЫКЪЕВГЪЭЛ

«Кондиционер» псалъэр инджылызыбзэм къикIащ, «хьэуар нэхъыфI зыщI» жиIэу къокI. Пасэ зэманым цIыхухэм хуабэвэхым зыщахъумэрт, гуэлым, псым хэсу.

01.06.2023 - 10:01

ФIЫМ Я ФIЫЖХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

«Уэ хьэрычэт щIэи, сэ берычэт хэслъхьэнщ», – жиIащ, жаIэ, Тхьэм.

01.06.2023 - 10:01

ПШЭРЫХЬ ХУЩАНЭ…

Новеллэ

01.06.2023 - 09:03

ГЪАЩIЭМ И ДАМЫГЪЭХЭР

Щыхьэрышхуэхэмрэ къалэ цIыкIухэмрэ я теплъэхэр егъэфIэкIуэным, хьэщIэ кIуапIэ щIыным, цIыху нэхъыбэ ешэлIэным, ахэр нэгузыужьыпIэу гъэпсыным ехьэлIауэ зэхьэзэхуэ куэд къэралым иужьрей илъэсхэм щраг

01.06.2023 - 09:03

ПХЪЭIЭПЭ

Ди зэманым хадэхэм дызэрилэжьыхь пхъэIэпэр къызытехъукIа Iэмэпсымэр къызэрыунэхурэ куэд щIащ.