КЁП САБИЙЛИ АНАЛАГЪА – МАЙДАЛЛА, ЫСПАС СЁЗЛЕ

Россейде Ананы кюнюню аллында беш эм андан кёп сабий ёсдюрген 21 тиширыу  «Ана махтаулукъну» майдалы бла саугъаланнгандыла. Анга аталгъан къууанчлы жыйылыу Правительствону юйюнде болгъанды. Аналаны саугъалары эм байрам бла КъМР-ни Башчысы Казбек Коков алгъышлагъанды. Къууанчлы тюбешиуге КъМР-ни Парламентини спикери Татьяна Егорова, Правительствону башчысы Мусукланы Алий, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, районланы таматалары да къатышхандыла. 

– Ананы сюймеклиги кемсизди, ол бизни кючлю этеди, не сынауладан да бет жарыкълы къутулургъа болушады. Сабийге жашау берип, аны керти инсанныча ёсдюрген, анга битеу жанынгы, саулугъунгу берген – къыйын, алай аны бла бирге уа, сыйлы ишди. Бу байрам а аналарыбызгъа сюймекликни билдирирге онг берген аламат онгду»,– дегенди Казбек Коков.

Республиканы оноучусу кёп сабийли аналагъа бютюнда хурмет этилгенин чертгенди. Алагъа жамауатда сый-намыс берилгенин, къыралны жанындан себеплик этилгенин белгилегенди. «Кёп сабийли юйюрлеге къырал болушлукъну мадарлары кенгертилгендиле. Аны бла бирге тёлеулени ёлчеми да кёбейтилгенди. Аллай юйюрлеге льготалы ипотеканы программасы ишлейди.  Къыралны Башчысыны Указы бла уа «Жигит ана» деген сыйлы ат тохташдырылгъанды. Ол он эм андан кёп сабий тапхан аналагъа бериледи. Аны бла бирге юйюрге миллион сом тёленеди. Келир жыл 1 январьдан сабийлеге тёлеуле бирикдирилип берилликдиле. Ол а  къырал болушлукъну системасын ангылашыныулу эм файдалы этерикди»,– деп белгилегенди Казбек Валерьевич.

Республикалы болушлукъну юсюнден айтханда, юйюрде бешинчи сабий туугъанда бир кере 250 минг сом тёленеди. Бу ахчаны  жашау болумну игилендириуге къоратыргъа жарайды. Себеплик тохташдырылгъан кюнден бери ол 1513 юйюрге берилгенди.  

Юйюрню даражасын кётюрюр мурат бла «Аналыкъ махтаулукъну» майдалы тохташдырылгъанды. Ол а беш эм андан кёп сабийни тапхан эм ёсдюрген аналагъа бериледи. Саугъала  бла бирге ахча да тёленеди. «Шёндю хар сабийге 10-шар минг сом бериледи. 

Алай биз бу ахчаны 30 мингнге дери кёбейтирге оноу этгенбиз. Ол жаны бла башламчылыкъ Парламентни къараууна берилгенди, депутатла аны къысха заманны ичинде къабыл кёрюрле деп ышанама. Бюгюн саугъаланнган тиширыула да жангы ёлчемде  аллыкъдыла»,– деп билдиргенди республиканы Башчысы.

Ол КъМР-де аналаны саулукъларына багъыу, медицина болушлукъ бериу игилендирилгенине эс бургъанды. Дагъыда билим бериу учрежденияланы ырысхы-техника базалары игилендириледи, сабийлени солууларын къураугъа бёлюннген ахча кёбейтиледи. Битеу бу мадарла уа юйюрлени болумларыны ышаннгылылыкъларын кючлеуге бурулупдула. 

– Аналыкъгъа эм сабийликге болушлукъ  юйюрлени къолайлыкъларын игилендириуге, ырахматлы жашауларын жалчытыугъа бурулупдула. Ол мындан ары да къыралны баш борчларындан бири болгъанлай къаллыкъды, – деп белгилегенди.

Казбек Коков залда жыйылгъан тиширыула ариу юйюрлени ёсдюргенлерин чертгенди. Бютюнда уа ол Аушигерден Альбина Хромованы белгилегенди. Ол он сабийни анасыды. Республикалы законлагъа тийишлиликде, анга майдал бла бирге микроавтобус да берилликди.  

– Тёзюмлюгюгюз, халаллыгъыгъыз, иш кёллюлюгюз ючюн сизге баш урабыз. Сизнича юйюрле республиканы халкъларыны ариу тёрелерини сакълаучуларыдыла. Сабийлеге сюймекликни, юйюр къаллай болургъа кереклисини, сабийлени юйретиуню юлгюлерисиз, – дегенди Казбек Коков.   

 Сёзюню ахырында уа шёндю энчи аскер операциягъа къатышхан жашланы аналарына ыспас этгенди эмда аскерчиле битеу салыннган борчланы толтуруп, жууукъ заманда саулукъ бла юйюрлерине къайтырларын тежегенди. 
Ызы бла саугъалау башланнганды. «Аналыкъ махтаулукъну» майдалына тийишли болгъанланы арасында бешишер сабийни аналары Геляхланы Мариям, Жаппуланы Марианна, Лёлюкаланы Фатима, Мусукланы Сакинат, Тетууланы Алёна да бар эдиле.

Бийкъанланы Мадина алты, Туудуланы Светлана уа жети жашны бла къызны ёсдюредиле.    

Анала КъМР-ни оноучусуна юйюрлеге этилген себеплик эмда ахыр жыллада республикада бардырылгъан тюрлениуле ючюн ыразылыкъларын айтып сёлешгендиле. 
Ахырында Казбек Коков жыйылгъанланы энтта бир кере алгъышлагъанды. Сабийлерине салгъан къыйынлары ахшылыкъла бла къайтырын тежегенди.  

Тикаланы Фатима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.

23.04.2024 - 21:06

«ЖАШ ТЁЛЮГЕ КЪАЙГЪЫРЫУ БАШ БОРЧУБУЗДУ»

Не заманда да спорт жаш тёлюню жашауунда магъаналы жерни алгъанды. Арт жыллада спорт мекямла, жалгъан кырдыгы болгъан футбол майданла кёп элледе да ишленнгендиле.

23.04.2024 - 09:03

ЖАНГЫРТЫЛГЪАН КИТАПХАНАГЪА ОКЪУУЧУЛА СЮЙЮП КЕЛЕДИЛЕ

Къашхатауда сабийлени айныууна себеплик этерге кёп магъаналы проектле бардырыладыла. Октябрьден бери ишлеп башлагъан «Жангы ёмюрню китапханасы» да аладан бириди.

22.04.2024 - 09:33

Шуёхлукъну кючлей

Нальчикде «Гладиатор» спорт залда Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге аталып 2010 жылда туугъан жашланы арасында дзюдодан  регионла аралы турнир бардырылгъанды.

22.04.2024 - 09:31

«Халкъымы аллында жууаплыма, аны сокъурандырмазгъа кюреширикме»

Россейде Жер-жерли самоуправленияны кюнюню аллында Элбрус районну башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Сейитни жашы Къурман бла районну, Тырныауузну жашауларыны, тамамланнган жумушланы юслерин