ЖАЯУ ЖЮРЮГЕНЛЕНИ ТАРЫГЪЫУЛАРЫНА ЭС БУРГЪАНДЫЛА

Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) бизни республикада бёлюмю, Нальчикде, Толстой атлы орамны бир кесегинде тротуаргъа жамауат тийре даражасын къайтаргъанды.

Иш а къалай болгъанды: бёлюмге гражданла сёлешип, шахарда ара рынокну къатында тротуар къанжал къабыргъа бла иги кесек заманны бегитилип тургъанына тарыгъып, болушлукъ излегендиле. Алайда алгъын тургъан сатыу-алыу мекям эски болуп, аны оюп кетерирге тюшген эди. Аны себепли рынокну администрациясы, жаяу жюрюгенлеге таплыкъгъа деп, башы жабылгъан жолчукъ жарашдыргъан эди ол тийреде. Пешеходланы машинала жюрюген жолдан айыргъан буруу болжал халда ишленип, артда уа алай къалып къалгъанды. Адамлагъа, водительлеге да иш алай болгъаны бир да иги кёрюнмегенди. Аны къой, жаяу жюрюгенлеге жерни жолдан бёлюп бегитгенлери ючюн, экинчиси эки метрге тарыракъ болгъанды. Ол да машиналаны жюрютгенлени артыкъ къууандырмагъанды.

Буруннгу жылдан бери ол тийрени тап халгъа келтирирча абери этилмегенди. Алайда машиналагъа стоянка къурагъандыла, пешеходлагъа да ары-бери жюрюрча бираз жер къойгъандыла. Алай анга кёпле ыразы болмагъандыла.

«Сагъынылгъан жер ол орамны жюз метр чакълы кесегиди. Ол кёп заманны ичинде тапсыз хайырланылып тургъанды. Биз рынокну администрациясына сёлешип, аны пешеходлагъа къайтарыгъыз деп тилегенбиз», - дегенди ОНФ-ни КъМР-де бёлюмюню келечиси Евгений Бакаев.

Ол айтханнга кёре, рынокну администрациясы къулакъ салгъанды, болжал халда тургъан темир конструкцияны ары - базар ичине кёчюргенди. Энди уа тротуар иги да кенгди, машиналарын салыучулагъа да алайы тап болгъанды.  

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2022 - 09:45

ТАМБЛАНЫ САГЪЫШЫН ЭТЕ

Къайсыбыз да, табийгъатны ариулугъун кёрсек, башха тюрлю болабыз, кёлюбюз кётюрюледи,  жюрегибиз къууанады.  Республиканы аллай айбат жерлери кёпдюле.

03.12.2022 - 11:31

КИР-КИПЧИК ЮЧЮН АРТЫГЪЫН ТЁЛЕМЕЗЧА

РФ-ни Правительствосуну 2011 жылда 6 майдан 354-чю номерли бегимине тийишлиликде, кир-кипчикни ташыу ючюн тёлеуню ёлчеми юйде жашагъанланы санына кёре тергеледи.

03.12.2022 - 11:30

ЖЁТЕЛИНГДЕН КЕСИНГИ САУ ЭТ

Кюз артында мени жётел бек къысады. Андан кёп тюрлю дарманла бардыла, алай ала  жарамайдыла. Манга къалай болушургъа боллукъду?

02.12.2022 - 15:59

БЕК БАШЫ - ЖАШ АДАМЛАНЫ ТАРЫХНЫ НЕ КЪАДАР ТЕРЕН БИЛИРГЕ ИТИНИУЛЮКЛЕРИДИ

Бу кюнледе «Призвание» медицина колледжде  тарых магъаналы «Ахыр трибунал» деген  битеуроссей конкурс бардырылгъанды.

02.12.2022 - 12:35

МИЛЛЕТИНИ ЖАКЪЧЫСЫ, ЖЫРЧЫСЫ ДА БОЛГЪАН ПОЭТ

Миллетибизни бек фахмулу, уллу поэтлеринден бири, Урунууну Къызыл Байрагъы, Къызыл Жулдуз орденлени иеси, КъМР-ни халкъ поэти Отарланы Сарымырзаны жашы Керимни аты малкъар халкъны адабият хазнасынд