ЖАЯУ ЖЮРЮГЕНЛЕНИ ТАРЫГЪЫУЛАРЫНА ЭС БУРГЪАНДЫЛА

Битеуроссей халкъ фронтну (ОНФ) бизни республикада бёлюмю, Нальчикде, Толстой атлы орамны бир кесегинде тротуаргъа жамауат тийре даражасын къайтаргъанды.

Иш а къалай болгъанды: бёлюмге гражданла сёлешип, шахарда ара рынокну къатында тротуар къанжал къабыргъа бла иги кесек заманны бегитилип тургъанына тарыгъып, болушлукъ излегендиле. Алайда алгъын тургъан сатыу-алыу мекям эски болуп, аны оюп кетерирге тюшген эди. Аны себепли рынокну администрациясы, жаяу жюрюгенлеге таплыкъгъа деп, башы жабылгъан жолчукъ жарашдыргъан эди ол тийреде. Пешеходланы машинала жюрюген жолдан айыргъан буруу болжал халда ишленип, артда уа алай къалып къалгъанды. Адамлагъа, водительлеге да иш алай болгъаны бир да иги кёрюнмегенди. Аны къой, жаяу жюрюгенлеге жерни жолдан бёлюп бегитгенлери ючюн, экинчиси эки метрге тарыракъ болгъанды. Ол да машиналаны жюрютгенлени артыкъ къууандырмагъанды.

Буруннгу жылдан бери ол тийрени тап халгъа келтирирча абери этилмегенди. Алайда машиналагъа стоянка къурагъандыла, пешеходлагъа да ары-бери жюрюрча бираз жер къойгъандыла. Алай анга кёпле ыразы болмагъандыла.

«Сагъынылгъан жер ол орамны жюз метр чакълы кесегиди. Ол кёп заманны ичинде тапсыз хайырланылып тургъанды. Биз рынокну администрациясына сёлешип, аны пешеходлагъа къайтарыгъыз деп тилегенбиз», - дегенди ОНФ-ни КъМР-де бёлюмюню келечиси Евгений Бакаев.

Ол айтханнга кёре, рынокну администрациясы къулакъ салгъанды, болжал халда тургъан темир конструкцияны ары - базар ичине кёчюргенди. Энди уа тротуар иги да кенгди, машиналарын салыучулагъа да алайы тап болгъанды.  

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.11.2023 - 17:21

КЪЫРАЛЫБЫЗНЫ ИГИЛИГИНЕ ДЕП РЕСПУБЛИКАНЫ КЪОШУМЧУЛУЛУГЪУНУ ЮСЮНДЕН СЁЛЕШГЕНДИЛЕ

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле.

29.11.2023 - 15:02

ТАМАТА ТЁЛЮНЮ КУЛЬТУРА, ЖАМАУАТ ЖАШАУГЪА СИНГДИРИР МУРАТ БЛА

«Единая Россияны» «Тамата тёлю» партия проекти жашауда бардырылгъанлы он жыл толгъанына аталып, Нальчикде Культура айнытыу арада къууанчлы жыйылыу болгъанды.

29.11.2023 - 09:03

САУГЪА

«»

Окъуучуларыбызны Темуккуланы Адилни энтта да бир хапары бла шагъырей этерге сюебиз. Белгилисича, иги къылыкълы, тюз адамны ёсдюралгъан, ол насыпды, аны юсюнденди бу материал да.  

29.11.2023 - 09:03

БЕЛГИЛИ ЖЕРЛЕШИБИЗ БЛА ТЮБЕШГЕНДИЛЕ

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Къырал Думаны депутаты, «Единая Россия» фракцияны башчысыны орунбасары Адальби Шхагошев студентле бла тюбешгенди.

29.11.2023 - 09:03

КАВКАЗ ХАЛКЪЛАНЫ БАЙЛАМЛЫКЪЛАРЫНЫ ШАГЪАТЛАРЫ

«…экспедициябыз бу къаланы узунлугъун ёнчлеген кезиуде, ол сванлыла ишлеген мекям бла тенг болгъанын ачыкълагъанбыз, алай бла уа ала экиси да бир бирге ушагъанлары баям болгъанды…», - деп жазгъанды