УЛЛУ ЮЙЮРНЮ КЪАДАРЫ

Бир юйюрню къадарыны юсюнден бизге Тёбен Чегемде жашап тургъан Туудуланы Борис айтхан эди. Ахкёбекланы Батикни жашы Махай бызынгылыды. Бачиланы Жантекни къызы Кёккёз Холамда жашап болгъанды. Жаш юйюрде тамата болгъаны себепли атасы бийче къызны алып тау артына къачхандан сора юйюрню ауурлугъу аны юсюне тюшеди. «Атам юйде къочхар элекни да тютюннге сатып кетгенди», - деучю эди Махай. Аллахны буйругъу бла Махай бла Кёккёз бир юйюрлю боладыла. Ала сегиз сабий ёсдюргендиле – беш жаш бла юч къыз. Алай жашау жоллары уа тынчлыкълы тюйюл эди. Тамата жашлары Солтан Калмыков атлы колхозда саууллукъ маллагъа къарагъанлагъа башчылыкъ этип тургъанды. Юсюп школда устазлыкъны бардыргъанды.  Алай-алай бирери бирер жерде уруннгандыла. Махай да колхоз агрономлукъда нартюхден, картофдан да бай тирлик ёсдюрюрге себеплик этип тургъанды. Кёккёз билеклерин да ёрге этип, башха тиширыула бла бирге Лячинкъая къатында ишге жюрюгенди. Жашлары Солтан, Юсюп, Хамит, Масхут кёчгюнчюлюкню кезиуюнде Къазахстанда жер юлюшлерин тапхандыла. Жангыз къалгъан Абдуллах Степняк шахарында шахтада сменни мастери болуп, башха таулу жашла, къызла бла бирге ишлегенди. Аны эгечи Зулейха да ол шахтада уруннганды. Ауруу тапханлай, жер тюбюне тюшерге жарамай башлагъанлай а, аланы барысын да ишден эркин этедиле….

Кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора да эллиле унутмагъан эдиле Абдуллах аланы бир къауумун ач ёлюмден сакълагъанын.  Аны юсюнден жыйылгъан жерледе терк-терк айтыучу эдиле.

Къызладан кичилери Лейля элде кийим бичген-тикген ательеде ишлегенди. Туугъан жерлерине къайтып келгенден сора Махай, Кёккёз, Зулейха, Абдуллах да топуракъ юлюшлерин Тёбен Чегемде тапхандыла (жаннет ахлулары болсунла).

Бюгюнлюкде бу юйюрден элде Абдуллахны туудукълары жашайдыла. Ала бирер жерде урунадыла, тамата тёлю сынагъанны унутмагъанлай.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2022 - 09:45

ТАМБЛАНЫ САГЪЫШЫН ЭТЕ

Къайсыбыз да, табийгъатны ариулугъун кёрсек, башха тюрлю болабыз, кёлюбюз кётюрюледи,  жюрегибиз къууанады.  Республиканы аллай айбат жерлери кёпдюле.

03.12.2022 - 11:31

КИР-КИПЧИК ЮЧЮН АРТЫГЪЫН ТЁЛЕМЕЗЧА

РФ-ни Правительствосуну 2011 жылда 6 майдан 354-чю номерли бегимине тийишлиликде, кир-кипчикни ташыу ючюн тёлеуню ёлчеми юйде жашагъанланы санына кёре тергеледи.

03.12.2022 - 11:30

ЖЁТЕЛИНГДЕН КЕСИНГИ САУ ЭТ

Кюз артында мени жётел бек къысады. Андан кёп тюрлю дарманла бардыла, алай ала  жарамайдыла. Манга къалай болушургъа боллукъду?

02.12.2022 - 15:59

БЕК БАШЫ - ЖАШ АДАМЛАНЫ ТАРЫХНЫ НЕ КЪАДАР ТЕРЕН БИЛИРГЕ ИТИНИУЛЮКЛЕРИДИ

Бу кюнледе «Призвание» медицина колледжде  тарых магъаналы «Ахыр трибунал» деген  битеуроссей конкурс бардырылгъанды.

02.12.2022 - 12:35

МИЛЛЕТИНИ ЖАКЪЧЫСЫ, ЖЫРЧЫСЫ ДА БОЛГЪАН ПОЭТ

Миллетибизни бек фахмулу, уллу поэтлеринден бири, Урунууну Къызыл Байрагъы, Къызыл Жулдуз орденлени иеси, КъМР-ни халкъ поэти Отарланы Сарымырзаны жашы Керимни аты малкъар халкъны адабият хазнасынд