АСКЕРЧИЛЕГЕ – САУГЪАЛА, ЖЫЛЫ СЁЗЛЕ

Битеуроссей Халкъ фронтну бизни республикада бёлюмюню келечилери, энчи аскер операциягъа тебиреген жашлагъа абериле бергендиле, ол санда дарманла, бёркле, жылы кийимле, сора школчуладан письмола да.

Бу иш «Хар нени да хорламгъа!» деген жандауурлукъ проектни чеклеринде бардырылады.

Быллай огъурлу ишге кёпле къатышадыла. Сёз ючюн, бир нальчикчи тиширыу жылы чындайла сатып алып келгенди. Хар бирини ичине уа ыразылыкъ письмола жазып салгъанды. ОНФ-ни бёлюмюне «Кюн шахар» сабий академияны окъуучулары да письмоларын келтиргендиле.

«Биз мында энчи аскер операция баргъан жерлеге кеслери ыразылыкълары бла тебирегенлеге билеклик этер хыйсап бла жыйылгъанбыз. Ала хорлам бла сау-саламат къайтырларын тежейбиз. Хар бирине да керекли затладан саугъала хазырлагъанбыз. Алай аскерчиле уа бегирекда сабийлени письмоларына къууаннгандыла», - дегенди ОНФ-ни келечиси Ислам Макоев.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2022 - 09:45

ТАМБЛАНЫ САГЪЫШЫН ЭТЕ

Къайсыбыз да, табийгъатны ариулугъун кёрсек, башха тюрлю болабыз, кёлюбюз кётюрюледи,  жюрегибиз къууанады.  Республиканы аллай айбат жерлери кёпдюле.

03.12.2022 - 11:31

КИР-КИПЧИК ЮЧЮН АРТЫГЪЫН ТЁЛЕМЕЗЧА

РФ-ни Правительствосуну 2011 жылда 6 майдан 354-чю номерли бегимине тийишлиликде, кир-кипчикни ташыу ючюн тёлеуню ёлчеми юйде жашагъанланы санына кёре тергеледи.

03.12.2022 - 11:30

ЖЁТЕЛИНГДЕН КЕСИНГИ САУ ЭТ

Кюз артында мени жётел бек къысады. Андан кёп тюрлю дарманла бардыла, алай ала  жарамайдыла. Манга къалай болушургъа боллукъду?

02.12.2022 - 15:59

БЕК БАШЫ - ЖАШ АДАМЛАНЫ ТАРЫХНЫ НЕ КЪАДАР ТЕРЕН БИЛИРГЕ ИТИНИУЛЮКЛЕРИДИ

Бу кюнледе «Призвание» медицина колледжде  тарых магъаналы «Ахыр трибунал» деген  битеуроссей конкурс бардырылгъанды.

02.12.2022 - 12:35

МИЛЛЕТИНИ ЖАКЪЧЫСЫ, ЖЫРЧЫСЫ ДА БОЛГЪАН ПОЭТ

Миллетибизни бек фахмулу, уллу поэтлеринден бири, Урунууну Къызыл Байрагъы, Къызыл Жулдуз орденлени иеси, КъМР-ни халкъ поэти Отарланы Сарымырзаны жашы Керимни аты малкъар халкъны адабият хазнасынд