ЖАНГЫРТЫЛГЪАН КЁПЮР КЕНГДИ ЭМДА КЪОРКЪУУСУЗДУ

Элбрус элни къатында федерал жолдагъы кёпюр толусунлай жангыртылгъанды. Аны юсюнден жоллагъа къарагъан «Кавказ» Управленияны пресс-службасындан билдиргендиле.

Къурулушчула бу объектни беш метрге кенгертгендиле. Алгъын ол сегиз метр болуучу эсе, энди 13 метрге жетеди.

Жангыртыу ишле былтыр августда башланнган эдиле. Специалистле эски кёпюрню оюп кетергендиле, мурдорун, чыпынларын да алышындыргъандыла. Ызы бла баш жанын темирден бла бетондан жарашдырып, жолну эки жанына къошхандыла.

Аны юсю сыйдамды, кеси да суу ётмезча алай этилгенди. Бетон салгъандан сора, эки къатлы асфальт жайгъандыла. Ортасын да энчи аула бла кючлендиргендиле. Башындагъы асфальт зыгъыр-мастика тюрлюсюнденди - кючлюдю, чыдамлыды.

Объектде темирден буруула да ишлегендиле. Дагъыда жангы белгиле орнатхандыла, асфальтны юсюнде ызланы уа термопластикден жарашдыргъандыла. Жаяу жюрюгенлеге аны эки жанында буруула бла бегитилиннген тротуарла къурагъандыла. Кече уа кёпюр чыракъла бла жарытыллыкъды.

Бахсан суу аны ашамазча, кёпюрню тёгерегин темирбетон хунала бла кючлендиргендиле. Табийгъатха хатасы тиймез ючюн аны башындан жыйылып келген жауун эм башха суула тазаланып ётерикдиле.

Келир жыл июльгъа дери бу жолда энтта да бир кёпюрге тынгылы ремонт этилликди. Ол Огъары Басханда Адыр-Сууда объектди. Анда ишле быйыл жайда башланнгандыла. Къурулушчула аны сол жанын оюп кетергендиле, энди уа жерни тешип башлагъандыла. Жангыртыуну кезиуюнде машинала кёпюрню онг жаны бла жюрюрюкдюле. 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2022 - 09:45

ТАМБЛАНЫ САГЪЫШЫН ЭТЕ

Къайсыбыз да, табийгъатны ариулугъун кёрсек, башха тюрлю болабыз, кёлюбюз кётюрюледи,  жюрегибиз къууанады.  Республиканы аллай айбат жерлери кёпдюле.

03.12.2022 - 11:31

КИР-КИПЧИК ЮЧЮН АРТЫГЪЫН ТЁЛЕМЕЗЧА

РФ-ни Правительствосуну 2011 жылда 6 майдан 354-чю номерли бегимине тийишлиликде, кир-кипчикни ташыу ючюн тёлеуню ёлчеми юйде жашагъанланы санына кёре тергеледи.

03.12.2022 - 11:30

ЖЁТЕЛИНГДЕН КЕСИНГИ САУ ЭТ

Кюз артында мени жётел бек къысады. Андан кёп тюрлю дарманла бардыла, алай ала  жарамайдыла. Манга къалай болушургъа боллукъду?

02.12.2022 - 15:59

БЕК БАШЫ - ЖАШ АДАМЛАНЫ ТАРЫХНЫ НЕ КЪАДАР ТЕРЕН БИЛИРГЕ ИТИНИУЛЮКЛЕРИДИ

Бу кюнледе «Призвание» медицина колледжде  тарых магъаналы «Ахыр трибунал» деген  битеуроссей конкурс бардырылгъанды.

02.12.2022 - 12:35

МИЛЛЕТИНИ ЖАКЪЧЫСЫ, ЖЫРЧЫСЫ ДА БОЛГЪАН ПОЭТ

Миллетибизни бек фахмулу, уллу поэтлеринден бири, Урунууну Къызыл Байрагъы, Къызыл Жулдуз орденлени иеси, КъМР-ни халкъ поэти Отарланы Сарымырзаны жашы Керимни аты малкъар халкъны адабият хазнасынд