ЛIыхъужьыгъэм и дерсхэр

КъытщIэхъуэ щIэблэр хэкупсэу, пщIэрэ нэмысрэ яхэлъу гъэсэным дапщэщи гулъытэшхуэ щегъуэт ди щIыналъэм. Школхэмрэ сабий садхэмрэ екIуалIэ ныбжьыщIэхэр щIапIыкI хэкум и лIыхъужьхэм, гуащIэдэкI лэжьыгъэм, зауэм, нэгъуэщI IэнатIэхэм къыщыхэжаныкIахэм я гъащIэ щапхъэм. Ар зи мурад нэхъыщхьэ зэIущIэхэм хуэдэщ Налшык дэт «ДыгъафIэ къалэм» иджыблагъэ къыщызэрагъэпэща Iуэхугъуэр. 
«ЛIыхъужьыгъэм и дерс» фIэщыгъэр зиIа а зэ­хуэсыр къызэригъэпэщащ икIи ири­гъэкIуэкIащ «Урысейм и гугъапIэ» Бзылъхугъэхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм ди республикэм щиIэ IэнатIэм и Налшык къудамэм и пашэ Букинэ Еленэ. Абы кърихьэлIат ТворчествэмкIэ сабий академием и егъэджакIуэхэр, гъэсэнхэр. Букинэм къы­зэ­хуэсахэм яж­риIэжащ и къуэ Анатолэ, бзаджащIэхэм япэ­щIэту зи псэр зытауэ щыта лIыхъужьым, бгъэ­дэлъа гъэсэныгъэмрэ дуней еплъыкIэмрэ. 
Букин Анатолэ 1976 гъэм и щэкIуэгъуэ мазэм къалъ­хуащ. Налшык дэт курыт школ №1-р ехъулIэныгъэкIэ къиу­хащ, 1994 гъэм къы­щы­щIэдзауэ хабзэхъумэ IэнатIэм хэту лэжьащ, щытхъу иIэу, къалэн къыщащI сыт хуэдэ лэжьыгъэри къы­зыхуэтыншэу, жэуаплыныгъэ ткIий зыхищIэу игъэзащIэу. 
Анатолэ и анэ Букинэ Еленэ ныбжьыщIэхэм зэраж­риIэжамкIэ, къуэм гъэсэныгъэ тэмэм иритыфат абы. Анатолэ хэкупсэт, цIыхухэр, ныбжьэгъухэр фIыуэ илъагъурт. Школым щыщIэса илъэсхэми сыт хуэдэ Iуэху и пщэ къыдалъхьэми, ар тэ­мэму зэригъэзэщIыным хущIэкъурт. Хабзэхъумэ IэнатIэм зэрыпэрыта зэманми зэи къэхъуакъым ар ита ТхьэрыIуэм щепцIыжа. Лэ­жьыгъэм щызыIэригъэхьа ехъулIэныгъэхэм папщIэ Букиным къыхуагъэфэщауэ щытащ къэрал дамыгъэ ­лъапIэхэр. Апхуэдэхэт «Кавказым къулыкъу зэрыщрихьэкIам папщIэ», «Зауэм зэрыхэтам папщIэ», «Урысейм и МВД-р илъэс 200 ирокъу», «Къулыкъум къызэрыхэжаныкIам папщIэ» медалхэр, нэгъуэщI­хэри. 
УФ-м и МВД-м Налшык щиIэ полицэ къудамэ №1-м и оперативнэ плъыр нэхъыжь, полицэм и подполковник Букин Анатолэ щапхъэу ягъэлъагъуэу ирихьэкIащ зыпэрыт IэнатIэр. 2013 гъэм къалащхьэм щаукIауэ щытащ, IэщэкIэ зэ­щIэузэда бзаджащIэ къытеуэри. Зи къалэнхэр пэжу, жэуаплыныгъэ пылъу езы­хьэкIа, къулыкъум щы­пэрытым къигъэлъэгъуа хахуагъэмрэ хэлъа лIыгъэмрэ папщIэ Букин Анатолэ ЛIыхъужьыгъэм и орден хуа­гъэфэщауэ щытащ, УФ-м и Президентым къыдигъэкIа Унафэм ипкъ иткIэ. Офицер лIыхъужьым и фэеплъыр ягъэлъапIэу, ар щеджа курыт школым илъэс зыбжанэ ипэкIэ къыщызэрагъэ­пэщащ плIанэпэ щхьэхуэ, Анатолэ и сурэтрэ абы теухуа тхыгъэрэ щызэхуэхьэсауэ. 
«ЛIыхъужьыгъэм и дерсым» кърихьэлIа псори а Iуэхугъуэхэм щыгъуазэ хуищIащ Букинэ Еленэ. НыбжьыщIэхэр щэхуу, Iэдэбу едэIуащ и къуэ лIы­хъужьым теухуауэ анэм къиIуэтэжа хъыбархэм. Урысейм и офи­цер хахуэхэм халъытэ Букин Анатолэ и гъащIэр щапхъэ яхуэхъуащ зэIущIэм хэтахэм. ЕкIуэ­кIыр зыфIэхьэ­лэмэт ныбжьы­щIэхэм уп­щIэхэр я куэдт. Абыхэм ­жэуап яритащ Еленэ. 
Дерсым и кIэухыу Еленэ псоми ехъуэхъуащ узыншагъэ быдэ яIэну, еджэным ехъулIэныгъэфIхэр щызы­Iэрагъэхьэну, мамырыгъэрэ зэпэщыныгъэрэ ди щIыналъэм илъыну. Сабийхэми псалъэ гуапэ хужаIащ офицер лIыхъужьым и гъащIэм гъунэгъуу щызыгъэгъуэза хьэщIэм. Ахэр лъэIуащ Букинэр дяпэкIи къахуеблэгъэну, зэгъусэу зытепсэ­лъыхьын Iуэхугъуэ куэд иджыри зэрыщыIэр къыхагъэщу. 
 КЪАРДЭН Маритэ. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2022 - 09:45

«АНЭМ И ЩIЫХЬ» МЕДАЛЫР ЗЫХУАГЪЭФЭЩАХЭМ ИРАТ АХЪШЭМ ХАГЪЭХЪУЭНУЩ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэ. 

04.12.2022 - 09:45

КIЫЩЫКЪУЭ КЪИЛЭЖЬА ПЩIЭ

Фэеплъ

Хэку зауэшхуэм хэта, совет парт, къэрал лэжьакIуэ цIэ­рыIуэ Къущхьэ КIыщыкъуэ щыпсэуа, Налшык къалэм Лениным и уэрамым тет унэ №20-м абы и фэеплъ ­пхъэ­бгъу фIадзащ. 

04.12.2022 - 09:45

УЗЫХУЭСАКЪЫМ УЩЫХЪУМАЩ

IэфIым, псом хуэмыдэу фошыгъум и зэранышхуэ къокI иджырей цIыхум. Фошыгъу узым егъэлеяуэ зэрызиубгъум къыхэкIыу, 1991 гъэ лъандэрэ абы лейуэ и гугъу щащI махуэ хахащ - щэкIуэгъуэм и 14-р.

03.12.2022 - 11:23

ЗЫХУЭНЫКЪУЭХЭМКIЭ ЗЫЩIАГЪАКЪУЭ

«Урысей зэкъуэт» политикэ партым къигъэув хабзэм тету, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек тхьэмахуэ къэс яхуозэ зи щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуэ цIыхухэм. 

03.12.2022 - 11:23

АДЫГЭ НЫПЫР КАТАРЫМ ЩАIЭТ

Иджыпсту дуней псор зыте­псэ­лъыхьыр футболым и дунейпсо чемпионату Катар щекIуэкIращ.