ЭЛЛИЛЕ НАМЫСЛАРЫН КЁРЕДИЛЕ

Акъ-Суу уллу эллерибизден бириди. Анда бусагъатда сабийлени саны сегиз  жюзден  асламды.  Ала сау-саламат ёсер, аурумаз, жукъгъан, башха аурууладан къыйналмаз ючюн, заманында дарман саладыла, аланы айныуларыны биринчи  айларында, андан сора уа тохташдырылгъан графикге кёре элни амбулаториясыны  врачы –Аналаны Сагидуллахны къызы Хайырланы Зайнаф эмда аны биргесине ишлеген медсестра Рахайланы Хамматны къызы Фатимат битеу керекли затланы этедиле.

Экиси да ишлерин адам чурум тапмазча тамамлайдыла. Ариу тиллидиле. Сабийле да аланы бек сюедиле. Ала аланы къолларына алсала, асыры бек къубултхандан, аналары сейир окъуна этедиле. Аны бла бирге ишлерине да бек жууаплыдыла. Бир заманда да уллу кёллюлюк этмезле.

Анасы заманында келтирип, сабийге дарман салдырмагъан эсе, олсагъат Зайнаф, телефон бла сёлешип , хапар билир. Онгубуз болмай турабыз деп жарсысала уа, юйлерине барырла. Ала кеслерини участкаларында сабийлени хар бирини да атларын биледиле. Ол да тынч тюйюлдю. Врач, медсестра да балалагъа керекли дарман заманында салынырына да сакъдыла.

Бу эки тиширыу акъ суучула тюйюлдюле. Ала бери келинле болуп келгендиле. Эллиле бу экисин да, кеслерини къысха жууукъларынча, ариу кёредиле. Амбулаторияны баш врачы Чабдарланы Магометни къызы Махийланы Римма уа аланы юслеринден былай дегенди:

-Зайнаф бек иги врачды. Къабарты-Малкъар къырал университетни бошагъандан сора медицина факультетде биргесине окъугъан Хайырланы Аллахбердиге эрге чыкъгъанды. Амбулаторияда уруннганлы уа  отуз эки жыл болады. Сылтаусуз ишге чыкъмай жангъыз бир кюнню да къалмагъанды.  Аурууну тюз тохташдырмай, уллу  кёллюлюк этгенди, аны  хатасындан сабийге къыйналыргъа  тюшгенди деп, бир заманда да аллай зат болмагъанды.

Бек жууаплыды. Сабий ауруйду деп, солуу  кюнледе окъуна юйюне сёлешселе, олсагъат жетер. Мында ишлеген жылланы ичинде ненчагъа болушханды, аны киши да санамагъанды.

Зайнаф бла Аллахберди кеслери беш сабий ёсдюргендиле. Аны да, хар тиширыунуча, юйю, юй жумушлары бардыла. Алай ишине аз да тасха тюшюрмей, алагъа къараргъа да заман табады.

Аллахберди уа Нальчикни диспансеринде анестезиологду. Ким биледи, врачланы юйюрюнде ёсген беш сабийден бирлери да медицинаны  сайлар эсе уа. Алай  ата бла ана ол сайлаугъа хазна ыразы болсунла. Нек дегенде кюн сайын да ауруп къыйналгъанланы, бютюнда ала гитчечикле эселе уа, кёрюп, жарсырларын сюймейдиле. Бир затха да къарамай, Зайнаф кесини борчун тынгылы толтуруп келеди.

Аны бла бир кабинетде ишлеген Рахайланы Фатиматны юсюнден да эллиле кёп махтау сёз айтадыла. Ол да мында акъ суучуланы саулукъларына къуллукъ этгенли  жыйырма алты жылдан атлагъанды. Медицина училищеде алгъан билимине иш сынауу да къошулгъанды. «Фатимат да ишин, бек сюйген, жууаплылыкъны  да сезген адамды»,- дейди амбулаторияны таматасы Махийланы Римма.

Бу эки тиширыуну да эллиле бирча ариу кёредиле, уллу сый-намыс да бередиле. «Бизни амбулаторияда сабийлеге къарагъан  врач эм медсестра болуп ишлегенлерине биз бек къууанабыз, алагъа къачан да алгъыш этгенлей турабыз», -дейдиле анала.

Холаланы Марзият.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2022 - 09:45

ТАМБЛАНЫ САГЪЫШЫН ЭТЕ

Къайсыбыз да, табийгъатны ариулугъун кёрсек, башха тюрлю болабыз, кёлюбюз кётюрюледи,  жюрегибиз къууанады.  Республиканы аллай айбат жерлери кёпдюле.

03.12.2022 - 11:31

КИР-КИПЧИК ЮЧЮН АРТЫГЪЫН ТЁЛЕМЕЗЧА

РФ-ни Правительствосуну 2011 жылда 6 майдан 354-чю номерли бегимине тийишлиликде, кир-кипчикни ташыу ючюн тёлеуню ёлчеми юйде жашагъанланы санына кёре тергеледи.

03.12.2022 - 11:30

ЖЁТЕЛИНГДЕН КЕСИНГИ САУ ЭТ

Кюз артында мени жётел бек къысады. Андан кёп тюрлю дарманла бардыла, алай ала  жарамайдыла. Манга къалай болушургъа боллукъду?

02.12.2022 - 15:59

БЕК БАШЫ - ЖАШ АДАМЛАНЫ ТАРЫХНЫ НЕ КЪАДАР ТЕРЕН БИЛИРГЕ ИТИНИУЛЮКЛЕРИДИ

Бу кюнледе «Призвание» медицина колледжде  тарых магъаналы «Ахыр трибунал» деген  битеуроссей конкурс бардырылгъанды.

02.12.2022 - 12:35

МИЛЛЕТИНИ ЖАКЪЧЫСЫ, ЖЫРЧЫСЫ ДА БОЛГЪАН ПОЭТ

Миллетибизни бек фахмулу, уллу поэтлеринден бири, Урунууну Къызыл Байрагъы, Къызыл Жулдуз орденлени иеси, КъМР-ни халкъ поэти Отарланы Сарымырзаны жашы Керимни аты малкъар халкъны адабият хазнасынд