САБИЙЛЕНИ ЖАШАУЛАРЫН САКЪЛАРГЪА ТИЛЕГЕНДИЛЕ

Ноябрьни хар ючюнчю ыйых кюнюнде битеу дунияда да авариялада жоюлгъанланы эсгериуню кюнюча белгиленеди. Ол кюн битеу дунияда да жол-транспорт болумлада ачыгъанланы эсгередиле, жорукъланы сакъларгъа чакъырыула этиледиле.

Нальчикде уа аллай эсгериу жумушлагъа авариялада жоюлгъан сабийлени биргелерине окъугъанла, устазла да къатышхандыла.   Нальчикни 12-чи, 28-чи, 33-чю школларыны окъуучулары бла устазлары эмда къырал автоинспекторла аварияла болгъан жерлеге келгендиле. Сабийле плакатлада жол болумда ауушхан нёгерлерини юслеринден эсгериулерин жазгъандыла, ала къаллай жарыкъ болгъанларыны, жашауларында уллу муратла салгъанларыны юслеринден да айтхандыла. Ала ата-аналадан, водительледен сакъ болургъа, сабийлени жашауларын сакъларгъа, билим бериу учрежденияны къатында баргъанда, акъыртын болургъа чакъыргъандыла.

- Аварияланы асламы водительлени низамсызлыкъларыны, жорукълагъа бойсунмагъанларыны, машиналары кемчиликле бла ишлегенлерини хатасындан боладыла, - деп белгилегенди Нальчикни администрациясында билим бериу управлениясыны башчысыны къуллугъун толтургъан Алим Мальбахов.

Бирле кеслерини сынауларына асыры бек базыннганлары, жолда болумну тюрленнгенине эс бурмай, машинаны жюрютген низамны алышмагъанларыны хатасындан боладыла аварияла, деп ангылатхандыла автоинспекторла.

Ахырында сабийле дунияларын замансыз алышхан нёгерлерини хурметине кёкге акъ шарла ашыргъандыла.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2022 - 09:45

ТАМБЛАНЫ САГЪЫШЫН ЭТЕ

Къайсыбыз да, табийгъатны ариулугъун кёрсек, башха тюрлю болабыз, кёлюбюз кётюрюледи,  жюрегибиз къууанады.  Республиканы аллай айбат жерлери кёпдюле.

03.12.2022 - 11:31

КИР-КИПЧИК ЮЧЮН АРТЫГЪЫН ТЁЛЕМЕЗЧА

РФ-ни Правительствосуну 2011 жылда 6 майдан 354-чю номерли бегимине тийишлиликде, кир-кипчикни ташыу ючюн тёлеуню ёлчеми юйде жашагъанланы санына кёре тергеледи.

03.12.2022 - 11:30

ЖЁТЕЛИНГДЕН КЕСИНГИ САУ ЭТ

Кюз артында мени жётел бек къысады. Андан кёп тюрлю дарманла бардыла, алай ала  жарамайдыла. Манга къалай болушургъа боллукъду?

02.12.2022 - 15:59

БЕК БАШЫ - ЖАШ АДАМЛАНЫ ТАРЫХНЫ НЕ КЪАДАР ТЕРЕН БИЛИРГЕ ИТИНИУЛЮКЛЕРИДИ

Бу кюнледе «Призвание» медицина колледжде  тарых магъаналы «Ахыр трибунал» деген  битеуроссей конкурс бардырылгъанды.

02.12.2022 - 12:35

МИЛЛЕТИНИ ЖАКЪЧЫСЫ, ЖЫРЧЫСЫ ДА БОЛГЪАН ПОЭТ

Миллетибизни бек фахмулу, уллу поэтлеринден бири, Урунууну Къызыл Байрагъы, Къызыл Жулдуз орденлени иеси, КъМР-ни халкъ поэти Отарланы Сарымырзаны жашы Керимни аты малкъар халкъны адабият хазнасынд