САБИЙЛЕНИ ЖАШАУЛАРЫН САКЪЛАРГЪА ТИЛЕГЕНДИЛЕ

Ноябрьни хар ючюнчю ыйых кюнюнде битеу дунияда да авариялада жоюлгъанланы эсгериуню кюнюча белгиленеди. Ол кюн битеу дунияда да жол-транспорт болумлада ачыгъанланы эсгередиле, жорукъланы сакъларгъа чакъырыула этиледиле.

Нальчикде уа аллай эсгериу жумушлагъа авариялада жоюлгъан сабийлени биргелерине окъугъанла, устазла да къатышхандыла.   Нальчикни 12-чи, 28-чи, 33-чю школларыны окъуучулары бла устазлары эмда къырал автоинспекторла аварияла болгъан жерлеге келгендиле. Сабийле плакатлада жол болумда ауушхан нёгерлерини юслеринден эсгериулерин жазгъандыла, ала къаллай жарыкъ болгъанларыны, жашауларында уллу муратла салгъанларыны юслеринден да айтхандыла. Ала ата-аналадан, водительледен сакъ болургъа, сабийлени жашауларын сакъларгъа, билим бериу учрежденияны къатында баргъанда, акъыртын болургъа чакъыргъандыла.

- Аварияланы асламы водительлени низамсызлыкъларыны, жорукълагъа бойсунмагъанларыны, машиналары кемчиликле бла ишлегенлерини хатасындан боладыла, - деп белгилегенди Нальчикни администрациясында билим бериу управлениясыны башчысыны къуллугъун толтургъан Алим Мальбахов.

Бирле кеслерини сынауларына асыры бек базыннганлары, жолда болумну тюрленнгенине эс бурмай, машинаны жюрютген низамны алышмагъанларыны хатасындан боладыла аварияла, деп ангылатхандыла автоинспекторла.

Ахырында сабийле дунияларын замансыз алышхан нёгерлерини хурметине кёкге акъ шарла ашыргъандыла.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

29.02.2024 - 09:03

«НЕ ИШИМДЕ ДА ЖАШАГЪАН ЖЕРИБИЗНИ, МИЛЛЕТ ЭНЧИЛИКЛЕРИБИЗНИ УНУТМАЙМА»

Элбрус районда фахмулу сабийле кёпдюле. Аллахдан келген белгини заманында эслеп, аны айнытыр ючюн а кючлерин аямай кюрешген аталагъа бла аналагъа ыспас этерчады.

29.02.2024 - 09:03

ЮЙЮР КЪУРАРГЪА АЛАМАТ ЖЕРЛЕ

Къабарты-Малкъар Россейде сюймеклик жолоучулукъланы араларындан бири болгъанды, деп билдиреди Gazeta.ru. Ол бу эсеплеге МТС Travel сервисде къонакъ юйледе отоуланы алгъанланы санына кёре келгенди.

29.02.2024 - 09:03

ЭНДИ ЧЕМПИОНАТХА КЪАТЫШЫРЫКЪДЫЛА

Озгъан ыйыкъда Ставропольда  къатыш единоборстволадан СКФО-ну чемпионаты бла биринчилиги бардырылгъандыла. Анга Къабарты-Малкъардан бир къауум спорт клубну командалары да къатышхандыла.

28.02.2024 - 15:02

АНА ТИЛИНГДЕ ОЮМЛАЙ БИЛЕМИСЕ?

Ана тилни халкъла аралы кюнюне  жоралап Нальчикни 1-чи номерли гимназиясында эмда Кенже элни Маданият юйюнде «Оюмунгу ана тилингде айтып ангылат» деген ат бла биринчи шахар эришиу бардырылгъанды.

28.02.2024 - 09:03

Бешиклери – усталыгъыны шагъатлары

Жайны бир чууакъ кюнюнде Огъары Малкъардан Бабугентде Каркаланы юйлерине бир абадан тиширыу келди.