ВОДИТЕЛЬ УДОСТОВЕРЕНИЯНЫ КЮЧЮ ТАС БОЛМАЗЧА

Келир жыл водительлени не зат сакълайды?

Автомашина жюрютюучюлеге келир жангы жыл 2023 жылда 1 мартда башланырыкъды – РФ-ни Правительствосуну водитель удостоверение алыу бла байламлы жангы жорукъларын тохташдыргъан бегими ма ол кюн кюч аллыкъды. Алай эсе уа водительлени не зат сакълайды – аны юсюнден толуракъ айтайыкъ.

Экзамен бергенде азыракъ документ изленирикди

Ол бегимде жазылгъаннга тийишлиликде, водитель удостоверение алыргъа сюйгенле, экзаменнге къатышырча документлени шёндюден башха тюрлюлерин берирге керек боллукъдула. Сёз ючюн, транспорт средствону жюрютюрге медицина жаны бла чек салыннганыны юсюнден къагъыт изленирик тюйюлдю. ГИБДД-ны келечилери аны РФ-ни Саулукъ сакълау министерствосундан кеслери электрон халда сурарыкъдыла.

Эсигизде болсун: ол жаланда къагъыт документни юсюнден айтылады. Экзаменни аллында битеу керек врачланы ётмей боллукъ тюйюлдю. Жангы жорукъла кийирилген биринчи кюнледе экзаменнге келгенле уа кеслери бла къагъыт документни алсала керек болур, баям.

Экзаменнге къоймазгъа сылтаула

Ол бегимде экзаменни тыяргъа эркинлик берген сылтауланы тизмеси да барды. Сёз ючюн, паспортну неда башха документни, сора дагъыда медицина заключенияны къайсыларыны окъуна заманы чыкъгъан эсе, экзаменнге баргъандан хайыр боллукъ тюйюлдю. Ары неда «праваларын» алыргъа келмей къалгъанлагъа да иш алай боллукъду.

Водитель удостоверенияны кючю тас болмазча

Правительствону бегиминде водитель удостоверенияны кючюн не ючюн тас этерге боллукълары да белгиленеди. Сёз ючюн, ала жалгъан документле бла неда жорукълагъа бузукълукъ этип алыннган эселе. Дагъыда водительни машинаны жюрютюрге жюрютюрге сылтауу болса. Медицина заключениясы кючюн тас этип, медицина къараугъа жангыдан келмеген инсанны удостоверениясы да жукъгъа жарарыкъ тюйюлдю.

Штрих-кодну QR-кодха алышыу

Россейни МВД-сы жарашдыргъан буйрукъну проектине кёре, келир жыл биринчи мартдан башлап, водитель удостоверенияны арт жанына штрих-код салынырыкъ тюйюлдю. Ол кеси да ГИБДД-ны инспекторлары, документде информацияны алгъанда аны хайырланмагъанлары бла байламлыды.

Дагъыда электрон «праваланы» кийириу бла байламлы эксперимент андан ары бардырыллыкъды. Эсигизге салайыкъ: быйыл биринчи октябрьден башлап, водительле ГИБДД-ны инспекторларына къагъыт «праваларыны» орунуна энчи QR-код кёргюзтюрге боллукъдула. Аны уа «Госуслуги. Авто» приложениягъа кирип алаллыкъсыз.

Алай унутмагъыз, ол жаланда экспериментди, сынам халда бардырылгъан ишди, аны себепли удостоверенияны кесигиз бла жюрютюгюз.

«Праваны» болжалын женгил созаргъа

Энтта да бир магъаналы жангычылыкъ быйыл апрельде кийирилгенди. Заманлары 2022 жылда 1 январьдан башлап, 2023 жылда 31 декабрьге дери чыкъгъан водитель удостоверенияланы болжаллары энтта да юч жылгъа созулады. Аллай «праваланы» алышмай турургъа боллукъду, аны ючюн инспектор тазир саллыкъ тюйюлдю. Алай водитель тыш къыралгъа чыгъаргъа сюе эсе уа, анда да машинаны жюрютюрге умуту бар эсе, документни жангыртыргъа тюшерикди. Бир-бир къыраллада уа халкъла аралы удостоверениеле окъуна излерикдиле.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.

01.03.2024 - 09:03

НАЛЬЧИКДЕН МОСКВАГЪА ДЫГЪЫДА БИР РЕЙС

Быйыл 15 апрельден башлап  «Победа»  авиакомпания «Нальчик- Москва» маршрут бла къошакъ рейс ачады.

01.03.2024 - 09:03

ЭНТТА ДА ЭКИ КЁПЮР КЕНГЕРТИЛЛИКДИ

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла.