IУАЩХЬЭМАХУЭ ЩIЫНАЛЪЭМ ГЪУЭГУХЭР ЩЫЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖ

«ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» къэрал программэм ипкъ иткIэ Эльбрус (Iуащхьэмахуэкъуэ) къуажэм Согаевым и цIэр зезыхьэ и уэрамымрэ Мэз уэрамымрэ ятелъ гъуэгухэр зэрагъэпэщыж. Иужьрей дыдэу гъуэгум иIэ щыщIэныгъэхэр зэрызэрагъэзэхуэжрэ илъэсипщI дэкIащ. Иджыпсту а уэрамхэм лъэсу ущызекIуэнри машинэкIэ ущызэхэзежэнри шынагъуэ хъуащ.

Зэраубзыхуамк1э, километритI зи кIыхьагъ гъуэгухэм елэжьыну къапэщылъщ. Ар IыхьитIу зэхэтщ. Зы гъуэгу Iыхьэр сабий гъэсапIэмрэ сымаджэхэм щеIэзэ IуэхущIапIэмрэ йокIуалIэ, адрейм къуажэ мэжджытым урешалIэ. Мы зэманым ирихьэлIэу уэрамхэм телъ асфальт къилъэлъар трахри, щIэ тралъхьащ. Абы къищынэмыщIауэ, гъуэгубгъухэр ягъэбыдащ, гъуэгум ирикIуэ турхэр къыхалыкIыжащ, лъэс лъагъуэр яукъуэдиящ, зэпрыкIыпIэхэмрэ зэблэкIыпIэхэмрэ яхуэфащэ нагъыщэхэмкIэ къыхагъэщащ, зекIуэкIэ хабзэхэр къэзыгъэлъагъуэ гъуазэхэр гъуэгущхьэхэм трагъэуващ.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек и унафэкIэ щIыналъэм и гъуэгу мылъкум къыхахри, Тырныауз къалэм и уэрамитI къагъэщIэрэщIэжащ. КилометритIрэ метрищэрэ зи кIыхьагъ къалэ уэрамхэр щыIэ гъуэгу мардэхэм техуэжыртэкъым, зекIуапIэхэр къыхэгъэщхьэхукIатэкъым, гъуэгу хабзэхэр къызытещ дамыгъэхэр тегъэуватэкъым. Фондым къыхэкIа мылъкумкIэ Гундэлэн къуажэм и зы гъуэгу Iыхьэми хуэфащэ лэжьыгъэхэр иращIэкIащ.

Зэрыщыту къапщтэмэ, Iуащхьэмахуэ щIыналъэм километриплI зи кIыхьагъ гъуэгухэм лэжьыгъэхэр щызэфIахащ.

Къыхэгъэщын хуейщ дызытехьэ илъэсыщIэм Бахъсэн Ипщэ къуажэм и уэрамхэм ящыщу километриплI зи кIыхьагъ гъуэгу зэрагъэпэщыжын хуейуэ лэжьакIуэхэм къазэрыпэщылъыр. А уэрамхэм тетщ цIыхухэр нэхъыбэу зэкIуал1э IуэхущIапIэхэр: сабий гъэсапIэхэр, курыт еджапIэр, сымаджэщыр, мэжджытыр.

 

ШУРДЫМ Динэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.03.2024 - 09:03

БАХЪСЭН ЩIЫНАЛЪЭ ЗЭПЕУЭМ

Бахъсэн щIыналъэм щыщ Къулъкъужын Ищхъэрэ къуажэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Олимп джэгухэм хыхьэ тхэквондо спорт лIэужьыгъуэмкIэ (ВТФ) зэхьэзэхуэ.

29.02.2024 - 16:24

КЪЭКIУЭНУМ ДЫЗЭРЕПЛЪ НЭ

УФ-м и Президент Путин Владимир Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр мы дакъикъэхэм иухащ.

29.02.2024 - 09:08

ЛЕЙ ЕДМЫХМЭ, ЕЗЫМ ЗИГЪЭКЪЭБЗЭЖЫНУЩ

ПсэукIэм зиужьын, цIыхур щыIэн папщIэ, электрокъару, хуабэ, уэздыгъэ хуейщ.

29.02.2024 - 09:08

ЖЬЫ ХЪУАХЭР ЗЭРАХЪУЭКI

Къэбэрдей-Балъкъэрым электрокъару зэрыкIуэ кIапсэу, абыхэм киловатту яIыгъым и куэдагъым емылъытауэ, псори зэхэту километри 153,7-рэ блэкIа илъэсым къриубыдэу зэрихъуэкIащ «Россети Северный Кавказ»

28.02.2024 - 12:25

ШЭДЖЭМ ГЪУЭГУХЭР ДЯПЭКIЭ ЗЭРАГЪЭПЭЩЫЖЫНУЩ

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2024 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыпIэ-щIыпIэкIэ гъуэгухэр щызэрагъэпэщыжыным щыпащэ.