САБИЙЛЕРИ БОЛГЪАН ЮЙЮРЛЕНИ ОНГДУРУУНУ ЮСЮНДЕН

"Демография" миллет проектни чеклеринде Къабарты-Малкъарда «Сабий туугъан юйюрге финанс болушлукъ» деген регион проект бардырылады. Ол кеси да «Демография» деген миллет проектни чеклеринде тамамланады, деп билдиргендиле республиканы Урунуу эмда социал къоруулау министерствосунда.

Анда айтханларына кёре, бу проект аллай юйюрлени къолайлыкъларын игилендирир хыйсап бла къуралгъанды. Аны тамамлаугъа быйыл 3401,99 миллион сом бёлюнюрюкдю.

Алай бла 20 октябрьге, сабий туугъан неда кеслерине сабий алгъан 10220 юйюрге, айлыкъ тёлеуле бла 1514276,10 минг сом берилгенди. Аны хайырланыу 85,09 процентди.

Ючюнчю эмда андан сора туугъан 10446 сабий ючюн а битеуда 1529038,90 минг сом тёленнгенди. Аны бла программаны бу кесеги 99,9 процентге тамам этилгенди.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.

23.04.2024 - 21:06

«ЖАШ ТЁЛЮГЕ КЪАЙГЪЫРЫУ БАШ БОРЧУБУЗДУ»

Не заманда да спорт жаш тёлюню жашауунда магъаналы жерни алгъанды. Арт жыллада спорт мекямла, жалгъан кырдыгы болгъан футбол майданла кёп элледе да ишленнгендиле.

23.04.2024 - 09:03

ЖАНГЫРТЫЛГЪАН КИТАПХАНАГЪА ОКЪУУЧУЛА СЮЙЮП КЕЛЕДИЛЕ

Къашхатауда сабийлени айныууна себеплик этерге кёп магъаналы проектле бардырыладыла. Октябрьден бери ишлеп башлагъан «Жангы ёмюрню китапханасы» да аладан бириди.

22.04.2024 - 09:33

Шуёхлукъну кючлей

Нальчикде «Гладиатор» спорт залда Малкъар халкъны къыраллыгъы къайтарылгъан кюннге аталып 2010 жылда туугъан жашланы арасында дзюдодан  регионла аралы турнир бардырылгъанды.

22.04.2024 - 09:31

«Халкъымы аллында жууаплыма, аны сокъурандырмазгъа кюреширикме»

Россейде Жер-жерли самоуправленияны кюнюню аллында Элбрус районну башчысыны къуллугъун толтургъан Сотталаны Сейитни жашы Къурман бла районну, Тырныауузну жашауларыны, тамамланнган жумушланы юслерин