САБИЙЛЕРИ БОЛГЪАН ЮЙЮРЛЕНИ ОНГДУРУУНУ ЮСЮНДЕН

Къабарты-Малкъарда «Сабий туугъан юйюрге финанс болушлукъ» деген регион проект бардырылады. Ол кеси да «Демография» деген миллет проектни чеклеринде тамамланады, деп билдиргендиле республиканы Урунуу эмда социал къоруулау министерствосунда.

Анда айтханларына кёре, бу проект аллай юйюрлени къолайлыкъларын игилендирир хыйсап бла къуралгъанды. Аны тамамлаугъа быйыл 3401,99 миллион сом бёлюнюрюкдю.

Алай бла 20 октябрьге, сабий туугъан неда кеслерине сабий алгъан 10220 юйюрге, айлыкъ тёлеуле бла 1514276,10 минг сом берилгенди. Аны хайырланыу 85,09 процентди.

Ючюнчю эмда андан сора туугъан 10446 сабий ючюн а битеуда 1529038,90 минг сом тёленнгенди. Аны бла программаны бу кесеги 99,9 процентге тамам этилгенди.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.