ЖУРНАЛИСТЛЕ БЛА БЛОГЕРЛЕ КЕСЛЕРИН СЫНАГЪАНДЫЛА

Нальчикде 2 номерли от тюшюу-къутхарыу бёлюмде ишлгенле «Почувствуй себя пожарным!» деген блог-тур ётдюргендиле. Аны къурап бардырыу РФ-ни МЧС-ни КъМР-да Баш управлениясыны пресс-службасыны таматасы Кантемир Беровну акъылына келгенди. Журналистле бла блогерле уа, аны жаратханларын билдирип, къатышыргъа сюйгендиле.  «КБР1» телеканалны редактору Никита Маевский эм блогерле Эльмира Замаева, Мухамед Тлизамов эм Заур Нагоев от ёчюлтюучюлени ишлери бла къаршыракъ шагъырейленнгендиле.

Блог-турну башлардан алгъа къонакълагъа белюмню ишини юсюнден От ёчюлтюу эм авария-къутхарыу ишлени къурау жаны бла управленияны таматасы Анзор Кагазежев билдириу этгенди. Ызы бла бёлюмню башчысы Мухамед Кушхов экскурсия бардырып, харкюнлюк иш къалай къуралгъаныны юсюнден хапар айтханды. Андан сора блогерле окъуу классха ётюп, бу усталыкъда терия практкадан аз магъана тутмагъанына тюшюннгендиле. Кюн сайын от ёчюлтюучюле билимлерин ёсдюргенлей турадыла.

Андан сора къонакъланы техника тургъан гаражгъа элтгендиле. Анга блогерлени сейрлери улу эди. Тыш кёрюдюлери бирча болгъан машиналаны борчлары башха-башха болгъаны аланы тамашагъа къойгъанды. Автомобильлени комплектациялары окъуна бирге ушамагъаны сейирсиндиргенди.

Ызы бла от ёчюлюучюле аланы, кийимлерин терк кийип эм бир ненча такъыйкъаны ичинде машинагъа минип, болушлукъгъа атланыргъа юйретгендиле.

Андан ары уа блогерлени практика сакълай эди. Бек биринчиден, алагъа толусунлай кийинип, аркъаларына да кислород баллону такъгъанлай, манекенни ючметрлик трубадан чыгъарып, анга биринчи медицина болушлукъ тапдырыргъа тюшгенди. Андан ары алагъа хауа кёпюрден бла  лабиринтден ётерге да керек болгъанды. Барысы да бир аууздан белгилегенлерича, жумушну толтургъан эм ол кийимледе тепген къыйын эди. 

Блог-турну ючюнчю кезиую уа от ёчюлтюучюле бла бирге жана тургъан мекямгъа кирип, анда манекенни табыу бла байламлы эди. Хар зат да бошалып, таза хауагъа чыгъып, аппаратланы тешгенден сора жаш адамла кеслерини сезимлерин айтхандыла. Ала белгилегеннге кёре, къарангы отоуда  къайры барыргъа эм не этерге ереклисин ангылагъан бек къыйын эди. Бир кезиуледе бир кесек къоркъгъан да этгенлерин ачыкълагъандыла. Алай биргелерине профессионалла болгъанлары аланы бираз тынчайта эди.

Андан сора къонакъла бир бирлери бла эришгендиле. Аланы хар бири да ачыкъ отну ёчюлтюуде кеслерин сынагъандыла. От ёчюлтюу аппаратны хайырлана, ала ким терк къармашырыкъды деп, заманнга сермешгендиле. Аны кезиуюнде блогерле бу усталыкъны кёп жашырынларына да тюшюннгендиле. Сёз ючюн, отну къйырындан ортасы таба ёчюлтюп башларгъа кереклисин билгендиле. От ёчюлтюучюлеге юч минутну ичине 3 тонна сууну къоратыргъа тюшгени алагъа сейир кёрюннгенди.

Бир кесек солугъандан сора блогерле басхыч бла 3 этажгъа миннгендиле. Алгъадан къыйын кёрюннген эсе да, усталаны ызларындан баргъан тынчыракъ болгъанды.  

 - Журналистлеге бла блогерлеге, ишлери бла байламлы, от ёчюлтюучюле бла къутхарыучула къалай ишлегенлерин кёре-кёре турургъа тюшеди. Алай ала къаллай болумлада борчларын толургъанларын а ахырына дери сезмей эдиле.  Кеси башларындан сынап, ишни болумуна толусунлай сингиу а аланы кёз къарамларын тюрлендиргенди деп айтырчады, - дегенди РФ-ни МЧС-ни КъМР-да Баш управлениясыны пресс-службасыны таматасы Кантемир Беров.

Блог-турну ахырында анга къатышханланы барысын да эсде къалырча сугъала бла белгилегендиле.

 

 

Къасымланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.

01.03.2024 - 09:03

НАЛЬЧИКДЕН МОСКВАГЪА ДЫГЪЫДА БИР РЕЙС

Быйыл 15 апрельден башлап  «Победа»  авиакомпания «Нальчик- Москва» маршрут бла къошакъ рейс ачады.

01.03.2024 - 09:03

ЭНТТА ДА ЭКИ КЁПЮР КЕНГЕРТИЛЛИКДИ

«Кавказ» трассаны бизни республиканы ичинде кесегинде эки кёпюрде реконструкция ишле бардырыллыкъдыла.