ЖЕМИШ ЭМ НАНЫКЪ ТЕРЕКЧИКЛЕ ОРНАТЫЛАДЫЛА

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарны  терек бахчалыкъларында бла питомниклеринде  къыстау  жемиш эм наныкъ терекчикле орнатадыла. Жыл башланнганлы республикада  жемиш бла кёгет ёсюмлюкледен   1,250  гектарда салыннганды. Ол санда жаз башында ишлени   750 гектарда тамамларгъа онг табылгъанды.   Аланы барысы да терк айныгъан терек бахчалыкъладыла.

Мюлклени  асламысында – алма, эрик, кертме ёсдюрюледи. Наныкъладан а кёкшуу, дугъума, гургум эм бахча жилек.

Кюнле чууакълай сакълансала, арендаторла терекчиклени айны жыйырмасына  орнатып бошар муратлыдыла.

Бизни корр.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.03.2024 - 09:03

МИНГИ ТАУ БЛА ШАГЪЫРЕЙЛЕНЕДИЛЕ

Актёр эм поэт Владимир Высоцкийни туугъан кюнюде Уралда алыкъа жамауатха кёргюзтюлмеген суратланы кёрмючю болгъанды.

02.03.2024 - 09:03

ОКЪУУЧУЛАГЪА ЖИГИТЛЕНИ ЮСЛЕРИНДЕН

Ата журтну къоруулаучусуну кюнюне аталып, РФ-ни Жууапха тартылгъанланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны уголовно-толтуруу инспекциясыны къуллукъчулары республик

01.03.2024 - 15:59

АЙЫРЫУЛА БЛА БАЙЛАМЛЫ КЕЛИШИМЛЕ

Россейни Президентини айырыулары бла байламлы Къабарты-Малкъарны Жамаут палатасы бу кюнледе «Единая Россиия», ЛДПР-ни эм «Зелёные» политика партияланы жер-жерли бёлюмлери бла келишимле тауусханды.

01.03.2024 - 10:01

ПАЛЕСТИНАДАН КЪАЧХЫНЧЫЛА БЛА ТЮБЕШИУ

Россейни МЧС-ини Баш управлениясындан билдиргенлерича, ведомствону келечилери Палестинадан къачхынчыла бла тюбешип, от тюшюуге къоркъуусузлукъну жорукъларыны юсюнден айтхандыла.

01.03.2024 - 09:03

ЗАКИЙНИ ЮЙЮ ЖАНГЫРТЫЛЛЫКЪДЫ

Быйыл жылны  экинчи кварталында «Къабарты-Малкъарны маданияты» регион проектге кёре, Эл-Тюбюнде халкъ назмучуну – Къулийланы Къайсынны ата юйюне, музейге тынгылы ремонт этилликди.