ЭЛЕКТРОН ЖУМУШЛАНЫ ЖЕНГИЛ ТАМАМЛАР ОНГЛАРЫ

Къабарты-Малкъарда Кадастр палатаны специалистлери озгъан тогъуз айны ичинде неллай бир электрон выписка бергенлерини, жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден аны къайда алыргъа боллугъуну эмда алай этерча не зат керегини юсюнден айтхандыла ведомствода.

Къырал жумушланы электрон халда алыу тёреге кирип къалгъанды. Ол шёндюгю дунияны излемлерине, цифралы амалла кенг сингдириле баргъанларына да тийишлиди. Энди ол неда бу жумушну тындырыр ючюн очередьде сюелип турургъа кереклиси жокъду. Интернетге кирип, аны талай минутну ичинде тамамларгъа болады. «Жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден документлени электрон халда жарашдырыу тап болгъанын гражданла пандемияны кезиуюнде, офисле жабылып, алай Росреестрни электрон сервислери уа ишлеп тургъанларында окъуна сезгендиле», - дегенди Кадастр палатаны башчысы Анна Тонконог.

Электрон заявкаланы саны жылдан-жылгъа кёбейе барады. Быйылны ал тогъуз айыны ичинде Палатагъа аллай юч жюзю берилгенди. Ол санда 90 проценти - ма ол халда. Аны себепли адамла электрон жумушланы сайлагъанлары сейир тюйюлдю; иш алай женгил, терк да этиледи.

Жеринден тепдирилмеген мюлкню юсюнден толу, керти информацияны жаланда официальный сайтлада алыргъа боллукъду – аны да эсде тутугъуз. Аллай сайтлагъа Росреестрни (https://rosreestr.gov.ru/), Кадастр палатаны (https://kadastr.ru/) эмда къырал жумушланы порталыны (https://www.gosuslugi.ru/) ресурслары саналадыла. Бу жаны бла Росреестрни башха болушлукъчулары жокъду.

Соруулары болгъанла Кадастр палатагъа 8 (8662) 93-00-17 номер бла сёлешсинле. Аны специалистлери тынгылы консультацияла берирге хазырдыла.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.