Iуащхьэмахуэ щIыналъэм дамыгъэхэр щагуэш

Iуащхьэмахуэ районыр хыхьащ гъэ къэс ТекIуэ­ныгъэм и махуэр щагъэлъапIэм и пэ къихуэу къызэрагъэпэщ ­«Георгиевскэ лентI щагъэ» урысейпсо Iуэхум. Ар ­дыгъуасэ ирагъэжьащ Iуащхьэмахуэ районым и щIы­налъэ администрацэм щIалэгъуалэ политикэмкIэ и къудамэм и лэжьакIуэхэмрэ Тырныауз къалэм дэт курыт школ №3-м и еджакIуэхэмрэ. Абыхэм ТекIуэныгъэм и дамыгъэр цIыху 800-м щIигъум хуагуэшащ.

 

Тарим Алисэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:09

IУАЩХЬЭМАХУЭ КУЭДЫМ Я ПЛЪАПIЭЩ

Мэлыжьыхьым и 12-м щегъэжьауэ Азау хуейм машинэ ирагъэхьэжынукъым. Абдеж щащIа гъэувыпIэр иджы дыдэ къызэIуахащ, машинэ 800 ихуэу.

24.04.2024 - 09:09

АЛБЭРДЫКЪУЭ IЭМИН

Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ дзюдомкIэ 27-нэ щIыналъэ зэхьэзэхуэ.

24.04.2024 - 09:08

ГЪУЭГУФIХЭР НЭХЪЫБЭ МЭХЪУ

Налшык къалэм и уэрамибл, псори зэхэту километри 8 я кIыгъагъыу, мы махуэхэм зэрагъэпэщыж.

23.04.2024 - 10:01

КОМПЬЮТЕР ЩIЭПХЪАДЖАЩIЭХЭМ ЩАХЪУМЭ

21-нэ лIэщIыгъуэм зыужьыныгъэщIэхэр къытхуихьащ, абы къыдэкIуэуи, псом хуэмыдэу ныбжьыщIэхэр зыщыхъумапхъэ Iуэхугъуэхэри ди гъащIэм къыхихьащ.

23.04.2024 - 09:03

ЕКIУУ ЗЫКЪЫЩАГЪЭЛЪАГЪУЭ

Орёл къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм каратэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.