БИТУРОССЕЙ КОНКУРСНУ ФИНАЛЫНА ТЮШГЕНДИ

1 ноябрьде «Комсомольская правда» сайтда хар жылдан къуралгъан битеуроссей  «Халкъ участковый» деген конкурсну ахыр кезиую ётгенди, анда эришиуге къатышханланы юслеринден толу информация да бериледи. 

Финалгъа Къабарты-Малкъарны атындан конкурсну республика кезиуюнде хорлагъаны МВД-ны «Баксанский» бёлюмюню участковыйи полицияны майору Мурат Кодзоков баргъанды.

Сайлау 10 ноябрьге дери барлыкъды. Анга къатышыр ючюн, «Комсомольская правданы» сайтында Yandex, VK неда Google сервислени болушлукълары бла эсепге тюшерге керекди. КъМР-де МВД жерлешлерибизни кесибизни кандидатыбыз ючюн https://www.kp.ru/media/903126/ ссылка бла къол кётюрюрге чакъырады, деп билдиредиле ведомствону регионда бёлюмюню пресс-службасындан.

 

Хуламханова Алина.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:06

«ЖЮРЕК ЖЫЛЫУУБУЗНУ ТАС ЭТМЕЗГЕ КЮРЕШЕ ЖАШАЙЫКЪ»

Абадан адамла бла тюбешип, аланы жашлыкъларыны заманындан, жашаугъа кёз къарамларыны юсюнден да ушакъ этсек, кесибиз ол заманлагъа тюшюп, жашауну кёрюп къайтханча болабыз.

25.06.2024 - 09:04

ИССИДЕ КЪАРЫУСУЗ БОЛМАЗЧА

Жайны исси кюнлерине адамла бирча иги чыдаялмайдыла. Алай аны ауурулулугъун бираз женгиллендирирча амалла уа бардыла.

25.06.2024 - 09:03

ХОРЛАМ ЮЧЮН ЮЛЮШЛЕРИН КЪОШХАНДЫЛА

Нальчикде каратени араши тюрлюсюнден регионла аралы эришиу къуралгъанды, ол битеулю жорукъла бла бардырылгъанды.

25.06.2024 - 09:03

ХАУАНЫ КИРЛЕНДИРГЕНЛЕНИ – ЖУУАПХА

Къырал Думаны жыйылыуунда «Хауаны кирлендириуню эсеплерин чыгъаргъанда жорукъланы бузгъанланы эм хауаны кирлендирген веществоланы атмосферагъа атыуда чеклени сакъламагъанланы жууапха тартыуну юсюнд

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд