УСТАЛЫКЪЛАРЫН ЁСДЮРЕДИЛЕ

Автоинспекторла бла экстремал службаны специалистлери Россейни Ич ишле министерствосуну Краснодарда университетини квалификацияны ёсдюрюу Шимал-Кавказ институтуну преподавательлери бла бирге полициячыланы усталыкъларын ёсдюрюр ючюн, энчи дерсле ётдюредиле.  Аны чегинде «В» къауумдагъы тюрсюнлю эм таууш сигналла берген машиналаны жюрютген водительлени сынамларын ёсдюрюча практикум къуралгъанды.

Юйретиулени МВД-ны Нальчикде управлениясыны жолда къоркъуусуз жюрюуню пропагандасын бардырыу жаны бла тамата инспектор Анна Борисова, граждан къорууланыу эм къыйын болумладан сакълау ресурс араны преподавательлери Мадина Аброкова бла Ахайланы Виктория бардыргъандыла. Къырал автоинспекцияны къуллукъчусу республикада аварияла бла байламлы болумну юсюнден айтханды эм жолда жюрюгенле жорукъланы тутарча къаллай мадарла этерге боллугъуну юсюнден видео кёргюзтгенди. Экстренный службаланы специалистлери ДТП-да ачыгъанлагъа биринчи медицицна болушлукъну къалай этгенлерин кёргюзтгендиле эм къыйын болумда не этерге тийишли болгъанын эсгертгендиле.

Лекцияны теория кесегинден сора, жыйылгъанла сынау халда манекенледе жюрек-ёпке реанимация, тюрлю-тюрлю жерледен къан тёгюлгенни тохтатып, башына чып тюшгенде байлаула салып кёргендиле.

Тюбешиуню ахырында, къуллукъчула бир бирлерине ыразылыкъларын билдиргендиле, къуллукъларында эм Ата журтубузну гражданларыны саулукъларын сакълауда  жангы жетишимле тежегендиле. Институтну преподавательлери уа быллай юйрениуле ич ишле органланы келечилерин хайырлы болгъанларын белгилегендиле эм мындан арысында да бирге ишлерге хазырлылыкъларын айтхандыла.

 

Холамханланы Алина.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

25.06.2024 - 09:06

«ЖЮРЕК ЖЫЛЫУУБУЗНУ ТАС ЭТМЕЗГЕ КЮРЕШЕ ЖАШАЙЫКЪ»

Абадан адамла бла тюбешип, аланы жашлыкъларыны заманындан, жашаугъа кёз къарамларыны юсюнден да ушакъ этсек, кесибиз ол заманлагъа тюшюп, жашауну кёрюп къайтханча болабыз.

25.06.2024 - 09:04

ИССИДЕ КЪАРЫУСУЗ БОЛМАЗЧА

Жайны исси кюнлерине адамла бирча иги чыдаялмайдыла. Алай аны ауурулулугъун бираз женгиллендирирча амалла уа бардыла.

25.06.2024 - 09:03

ХОРЛАМ ЮЧЮН ЮЛЮШЛЕРИН КЪОШХАНДЫЛА

Нальчикде каратени араши тюрлюсюнден регионла аралы эришиу къуралгъанды, ол битеулю жорукъла бла бардырылгъанды.

25.06.2024 - 09:03

ХАУАНЫ КИРЛЕНДИРГЕНЛЕНИ – ЖУУАПХА

Къырал Думаны жыйылыуунда «Хауаны кирлендириуню эсеплерин чыгъаргъанда жорукъланы бузгъанланы эм хауаны кирлендирген веществоланы атмосферагъа атыуда чеклени сакъламагъанланы жууапха тартыуну юсюнд

24.06.2024 - 17:45

КОМАНДАЛАНЫ АРАЛАРЫНДА – ЮЧЮНЧЮ ЖЕРДЕ

Кисловодскда каратени бир тюрлюсюню къорууланыу амалланы хайырланыу бла толу контакт бёлюмюнде Кисловодскда «5642» клуб ачыкъ эришиу къурагъанды, сермешле «Kub_team» араны кубогу ючюн бардырылгъанд