БИЗНЕСГЕ ПРАВО ЖАНЫ БЛА БОЛУШЛУКЪ БЕРИУНЮ КЪАЙГЪЫСЫН ЭТЕ

«Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю «Санкцияла кийирилген сагъатда бизнес» деген темагъа «тёгерек стол» къурагъандыла. Ол «Синдика» къонакъ юйде кёп болмай ётгенди. Аны ишине бу организацияны, РФ-ни юристлерини Ассоциациясыны регионда бёлюмюню, КъМКъУ-ну юридический факультетини, жеринден тепдирилмеген мюлкню шахарда бюросуну келечилери, предпринимательле да къатышхандыла.

Сагъынылгъан Ассоциацияны бёлюмюню башчысы Эмма Казгериева санкцияла кийирилген кезиуде къырал не бла себеплик этгенини юсюнден хапарлагъанды. Дагъыда бизни республикада жашагъан къолайсыз инсанлагъа хакъсыз юридический болушлукъ къалай берилгенин билдиргенди.

Ассоциацияны Нальчикде быллай болушлукъ тапдыргъан арасыны башчысы Жанна Тенгизова, Къабарты-Малкъар Республикада предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла Уполномоченныйни Жамауат советинде иши бла шагъырейлендиргенди жыйылгъанланы. Ол биригиуню келечиси, юрист Майя Нартыжева регионда бизнес-омбудсменде право жаны бла къаллай жумушла тамамлагъанын туура этгенди.

Жыйылыугъа «Иш кёллю Россейни» келечилери да тири къатышхан эдиле. Аны башчысыны экинчиси Бетал Ивазов жыл сайын бардырылыучу «Жаш тёлю бизнес-школну» юсюнден хапарлагъанды. Анда, ол айтханыча, окъуучулагъа предпринимательство бла кюрешиуню юсюнден кёп информация бериледи. Ол санда юридический жаны бла да. Аны себепли Ассоциацияны келечилерин да проектни келир жылдагъы кесегине къатышыргъа чакъыргъанды.

Организация не бла кюрешгенин, къаллай борчла тамамлагъаныны юсюнден Елена Давыдова сёлешгенди. Ол да аны башчысы энтта да бир орунбасарыды. Бёлюм буруннгу жылдан башлап, предпринимательлеге юридический жаны бла аслам кесек болушлукъ бергенин да билдиргенди.

Делоросс, предпринимательлени эркинликлерин къоруулау жаны бла Уполномоченныйде Эксперт советни башчысыны орунбасары, юрист Атмырзаланы Рашид «Иш кёллю Россейни» Юридический клубуну эмда право вопросла жаны оноулашырча деп къуралгъан Эксперт бёлюмюню юслеринден сёлешгенди.

Энтта да бир делоросс Елена Москаленко энчи (автор) право жарашдырыу жаны бла сынамыны юсюнден хапарлагъанды. «Маяк» санаторийни башчысы Мамайланы Галина уа, бизнесге керти да болушлукъ этген онгланы чертип, предпринимательле аланы къайсыларын хайырланмай къалыучуларын эмда алагъа келтирген сылтауланы да туура этгенди.

Жыйылыугъа юристге окъуй тургъан студентле да къатышхан эдиле. Ала КъМКъУ-да къуралгъан Юридический клиникада иги сынам аладыла, гражданлагъа консультацияла бередиле, тюрлю-тюрлю праволу документлени къагъытда эмда онлайн-халда жарашдырыргъа болушадыла. «Тёгерек столда» ала да сёлешгендиле, сынамларыны, къайда эмда ким болуп ишлерге умут этгенлерини юсюнден да хапарлагъандыла.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

«ЭРИШИУГЕ КЪАТЫШХАНЫМ ИШИМЕ БАШХА КЁЗДЕН КЪАРАТХАНДЫ»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетиши

25.05.2024 - 10:01

БИРЛЕ ТЁЛЕЙДИЛЕ, БАШХАЛА УА БОРЧ ЭТЕДИЛЕ

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле.

25.05.2024 - 09:03

ЫЗЫНДАН КЪАРАР АДАМЫ БОЛСА…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды?

24.05.2024 - 12:25

УЛЛУ ОНГЛА, УМУТЛАНДЫРГЪАН АТЛАМЛА

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла.

24.05.2024 - 09:03

САБИЙЛЕГЕ МАГЪАНАЛЫ ДЕРС

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады.