НЫБЖЬЫЩIЭХЭР Я ХЬЭЩIЭЩ

Прохладнэ къалэм дэт лицей №3-м и 7-нэ классым щIэсхэр иджыблагъэ ирагъэблэгъащ КъБР-м и Парламентым. Covid-19-м и ужькIэ мыпхуэдэ зэхуэс иджы япэу ирагъэкIуэкIыу аращ. Ар «Парламент сыхьэтым» хыхьэу къызэрагъэпэщащ.

ШколакIуэхэм яIущIащ КъБР-м и Парламентым и Уна­фэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат, ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ комитетым и унафэщI ­Емуз Нинэ, Жылагъуэ шынагъуэншагъэмрэ Iулъхьэм пэщIэтынымкIэ комитетым и унафэщIым и къуэдзэ Есэнкъул Ахьмэд сымэ.
Емуз Нинэ ныбжьыщIэхэм яхутепсэлъыхьащ республикэм ­хабзэубзыху орган нэхъыщхьэр зэрыщызэфIэувам, абы и убзы­хукIэм, КъБР-м и Парламентым и еханэ зэхуэсыгъуэм иригъэкIуэкI лэжьыгъэхэм, IуэхущIапIэр нэгъуэщI щIыналъэхэм зэрапыщIам, цIыхухэм зэраIущIэ щIыкIэм.
Езы щIалэгъуалэми Iэмал яIащ яфIэгъэщIэгъуэн Iуэхухэм ­теухуауэ депутатхэм упщIэ иратыну. Iулъхьэм зэрыпэщIэт лэ­жьыгъэм, иджырей политикэр зыхуэдэм, лъэпкъ фIыгъуэхэр зэрахъумэфынум, Прохладнэ къалэм зиужьын щхьэкIэ къагъэсэбэп Iэмалхэм, нэгъуэщI куэдми щIэупщIащ еджакIуэхэр.
Олимп чемпион хъун папщIэ зыпхыкIа гугъуехьхэр зыхуэдэм-кIэ Къардэн Мурат щеупщIым, абы игу къигъэкIыжащ спортым щыхэта зэманыр, апхуэдэуи чэнджэщ зыбжанэ щIалэгъуалэм яритащ.
- Сыт спортым къыпхуихьар жыфIэмэ, ар цIыху цIэрыIуэ куэд къызэрысцIыхуарщ, си къэухьым зэрыхигъэхъуарщ. Гугъу узэ­рехьа псори пщагъэгъупщэ мис апхуэдэ лъапIэныгъэхэм. Спорт, щэнхабзэ, гъуазджэ иIэкъым - а зи ужь фихьар къывэхъулIэ­нукъым фи гур хыхьэу, фи гум дыхьэу щымытмэ. Сыт щыгъуи фи зэфIэкIым зэрыхэвгъэхъуэным фыхущIэкъу, абыкIэ къыфщ­хьэ­пэжынущ тхыдэри, географиери, нэгъуэщI щIэныгъэхэри, - жи­Iащ Къардэным.
НыбжьыщIэхэм КъБР-м и Парламентым и Унэм зыщрагъэп­лъыхьащ, иужьым зэгъусэу сурэт зытрагъэхащ.

 

 

КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

26.05.2024 - 09:03

ПХЪЭЩХЬЭМЫЩХЬЭМ И КЪАБЗАГЪЭМ И ЩЫХЬЭТ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Шэрэдж щIыналъэм щыIэ, жыг хадэ гъэкIынымкIэ цIэрыIуэ хъуа «Гъавэ бэв» IуэхущIапIэм иджыблагъэ къыхуагъэфэщащ щIыгъэпшэр IэрыщIхэр, химие пкъыгъуэхэр, цIыхум и узыншагъэм зэр

26.05.2024 - 09:03

1860 ГЪЭ – УБЫХХЭМ ЩХЬЭХУИТЫНЫГЪЭР КЪЫХАХ

Тхыдэм, псом хуэмыдэжу адыгэхэм ди къекIуэкIыкIам, хуэнэхъуеиншэу зыщызыгъэгъуазэ сэ къызгурыIуэртэкъым адыгэхэм ди лъабжьэгъу, бзэкIи щIыналъэ и лъэныкъуэкIи ди гъунэгъу лъэпкъыр – убыххэр - Кавка

25.05.2024 - 15:02

IУЭХУКIЭ ГЪЭНЩIА ПIАЛЪЭ

Щэнхабзэ жэрдэмхэмкIэ Президент фондым игъэлъэпIащ къызэрызэрагъэпэщрэ мы гъэм илъэсищ зэрырикъур. 

25.05.2024 - 10:01

КЪАПЫСХЫЖ ФIЫГЪУЭР ЗЭПЛЪЫТ ХЪУН ЩЫIЭКЪЫМ

ЩIэныгъэм зыщиужь, техникэ унэтIыныгъэ щхьэхуэхэр гъащIэм лъэ быдэкIэ щыщыув ди лъэхъэнэм кIуэ пэтми робототехникэм и мыхьэнэм хохъуэ, къыщагъэсэбэп IэнатIэхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъууэрэ йокIуэкI.

25.05.2024 - 09:03

СПОРТ ХЪЫБАРХЭР

ХоккеймкIэ дынэхъыфIщ