ПЩАЩЭ IЭПЩIЭЛЪАПЩIЭ

И IэдакъэщIэкIхэмкIэ куэдым къацIыхуащ Псыхъурей къуажэм щыщ Батыр Зерэ. Фэилъхьэгъуэхэм нэмыщIкIэ, абы дахэу икIи екIуу хьэпшып зэхуэмыдэхэр лъэпкъ дамыгъэхэмкIэ егъэщIэращIэ. Хъыджэбзым и IэдакъэщIэкIхэм сытым дежи щIэупщIэ яIэщ, абы и щыхьэтщ и IуэхущIапIэр цIыху кIуапIэу зэрыщытыр.
Курыт школ нэужьым Зерэ и щIэныгъэм щыпищащ «Иджырей модэмкIэ» IэщIагъэ щызэрагъэгъуэт лицейм. ЗэрыцIыкIурэ дэзыхьэх Iуэхурат зыхуеджэри, Батырым зыхуагъасэ псори фIэгъэщIэгъуэнт, нэхъыбэ къызэрищIэнум хущIэкъуу апхуэдэт. Лицейр къимыух щIыкIэ абы и IэщIагъэм и щэхухэм нэхъ куууэ зыщыхигъэгъуэзащ модельер цIэрыIуэ ХьэцIыкIу Мадинэ и IуэхущIапIэм. Апхуэдэ дзыхь зыхуащIыр лицейр диплом плъыжькIэ къэзыуххэрт: Зерэ ящыщт а тхылъ лъапIэр а илъэсым зыхуагъэфэща хъыджэбзищым.    
- Дэрбзэр IэщIагъэр къыхэзыха дэтхэнэ зыми, шэч хэмылъу, и хъуэпсапIэщ ХьэцIыкIум дэлэжьэныр, - жеIэ хъыджэбзым. – Абы и деж сызэрыщыIа зэманым си IэщIагъэм ехьэлIауэ гъэщIэгъуэн куэд къэсщIащ, Мадинэ и чэнджэщхэр ноби къызогъэсэбэп.
ИужькIэ Батырыр модельер-конструктору щылэжьащ щыгъын зэхуэмыдэхэр щаду Налшык дэта «Борэн» фабрикэм. Зыпэрыт IэщIагъэм фIыуэ хэзыщIыкIым и Iуэхур хъарзынэу къохъулIэ. Пщащэм и лэжьыгъэм хуиIэ жыджэрагъым, бгъэдэлъ зэфIэкIым гу лъамытэу къэнакъым икIи щытхъурэ фIыщIэрэ къыхуащIу зэманкIэ а IэнатIэр ирихьэкIащ. Абы иужькIэ ермэлы унагъуэм Сочи ирагъэблагъэри, абы я фабрикэм мазитIкIэ щылэжьащ. Сочи щекIуэкIыну Олимп джэгухэм къэкIуэну туристхэм папщIэ щыгъын гуэрхэм я бзыпхъэхэр ищIащ.
- СыкъэкIуэжа иужь, сезыгъэблэгъа бзылъхугъэр къэпсалъэри къызжиIащ а хьэпшыпхэр зыри къахуимынэу зэрызэбграхар. А Iуэхум сызэрыхэтам, си лэжьыгъэмкIэ къысщыгугъа цIыхухэр арэзы зэрысщIыфам сэ, шэч хэмылъу, гушхуэныгъэ къысхилъхьащ, - жеIэ Зерэ.
Апхуэдэу и IэщIагъэм хигъахъуэурэ и къарумрэ и зэфIэкIымрэ къагъэгугъэ щыхъум, Зерэ езым и IуэхущIапIэ къызэIуихыжащ. Батырым и гъусэу зы пщащэ мэлажьэ, къищынэмыщIауэ, гъэсэнхэри иIэщ. Зерэ и IуэхущIапIэм сыт хуэдэ щыгъыныгъуэри щыпхуагъэхьэзырынущ. Апхуэдэу къызэрыгуэкI фэилъхьэгъуэхэм нэмыщIкIэ, абы щыпхуадынущ адыгэ фащи, щыбгъуэтынущ лъэпкъ ныпри, нэгъуэщI хьэпшып гъэщIэгъуэн куэди.
- Пасэ дыдэу сыдихьэхащ дэн-бзэным, - жеIэ Зерэ. – ЩэкI кIапэ къэзгъуэтамэ, мастэрэ Iуданэрэ сылъыхъуэрт, абы зыгуэр къызэрыхэсщIыкIынум сыщIэхъуэпсу. Япэ дыдэу сызыхуэдар си гуащэращ. Си адэм и джанэр къасщтэри, абы фэилъхьэгъуэ къыхухэсщIыкIауэ щытащ. Апхуэдэу екIуэкIыурэ курыт школыр къыщызухым сызыхуеджэну IэщIагъэмкIэ сыгупсысэн хуей хъуакъым икIи ар къызэрыхэсхам сыхущIегъуэжакъым.
Пщащэм зэрыжиIэмкIэ, абы и лэжьыгъэм кърит гухэхъуэр псом хуэмыдэу наIуэ щыхъур ида хьэпшыпыр зейм щыгъыу гъуджэм щиплъэкIэ, абы и нэгум кърих арэзыныгъэр щилъагъурщ. Абдежщ и IэщIагъэм щиIэ ехъулIэныгъэр Зерэ щызыхищIэр икIи зы щIэщыгъуэ гуэр къэгъэщIыным тезыгъэгушхуэр.

Къарэнашэ Майе.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.02.2023 - 10:10

СУИТ И ГЪУЭГУР

Инджылызыр археологхэм лэжьыгъэ гъэщIэгъуэнхэр зэпымыууэ щрагъэкIуэкI щIыпIэщ. ЛIэщIыгъуэ куэдым и щэхухэр къыщатIэщIыж, лъэпкъ зэхуэмыдэхэм я блэкIа жыжьэхэр къыщаугъуэеж абы и щIым.

02.02.2023 - 10:08

ТХЫЛЪ ЛЪАХЭМ И ГУБГЪУЭ БЭВЫЛЪЭХЭР

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ зы Iуэхугъуэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ.

02.02.2023 - 10:07

СИ КЪУЭШУ СИ АМИРЫМ ЗЫ ГУФIЭКIЭ ЗЭРИХЬЭРТИ

Щыгъуазэ сызэрыхуащIрэ зэпымыууэ згъэщIагъуэрт, Хьэтуей ипщэкIэ километрих хуэдиз удэкIуеижмэ, осетин къуажэ цIыкIу гуэрым узэрыщыхуэзэри, абы убгъэдыхьэпами ди республикэм и щIыналъэм уиту укъызэр

02.02.2023 - 10:06

СТАЛИНГРАД ТЕКIУЭНЫГЪЭР ДУНЕЙМ ЗЭРЫЩЫIУАР

Хамэ къэралхэм къыщыдэкI газетхэмрэ журналхэмрэ я напэкIуэцI куэд траухуауэ щытащ I943 гъэм Сталинград зауэзэрылIым. Гитлер пэлъэщыфын гугъэр зыIэрыхьэжа цIыху цIыкIум и гум жьы нэсам хуэдэт.

01.02.2023 - 12:35

ТIЫБГЭ И IЭШЭЛЪАШЭМ

Мы фIэщыгъэр зезыхьэ Iуащхьэр Адыгэ Республикэм и бгыщхьэхэмкIэ щыIэщ. Метр 3064-рэ и лъагагъщ. Кавказ биосферэ мэзкъуэдым и щIыналъэм хохьэ.