БАШКЪОРТОСТАННЫ БАШЧЫСЫНЫ САУГЪАЛЫРЫНА ТУТУШХАНДЫЛА

Уфада Рима Баталовнаны атын жюрютген спорт арада грек-рим тутушуудан Башкъортостан Республиканы Башчысыны саугъаларына Россейни кубогу болгъанды, ол энчи эм командалы эсепледе бардырылгъанды.

Эришиуге къыралны 34 регионундан 200-ге жууукъ гёжеф къатышхандыла. Бизни республикадан анда 14 спортчу тутушхандыла. Эсеплеге кёре, кесини ауурлукъ къауумунда «алтынны» Виталий Кабалоев (55 кг) къытханды. «Кюмюшле» бла Анзор Карагулов (60 кг) бла Марат Кампаров (130 кг) къайтхандыла. Ючюнчю жерлеге Къудайланы Алим (82 кг), Альберт Хоконов (55 кг) бла Осман Шадов (130 кг) чыкъгъандыла.

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.02.2023 - 10:17

КЪЫРАЛНЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫ ЖАЛЫНЧАКЪСЫЗЛЫГЪЫН ЖАЛЧЫТЫУ МАДАРЛА ТАМАМЛАНАДЫЛА

«Единая Россия» тыш къыраллада чыгъарылгъан продукцияны  кеси товарла бла алышындырыу бла кюрешген предприятиялагъа себепликни жангы мадарларын къурайды.

02.02.2023 - 10:17

МЕКТЕПЛЕНИ ЖАНГЫРТЫУГЪА - АСЛАМ ЭС

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре,бир къауум  мектепни спорт заллары марадлагъа келиширча тийишли ишле бардырыллыкъдыла.

02.02.2023 - 10:16

БИР ЖОЛГЪА КЁП ИШНИ ТЫНДЫРЫУ МЫЙЫНЫ КЪЫЙНАЙДЫ

Бюгюннгю ашыгъышлы заманда бизге талай ишни бир жолгъа тамамларгъа тюшеди.

02.02.2023 - 10:15

НАЛЬЧИКДЕ БАРДЫРЫЛАДЫ ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУ

Бу кюнледе Нальчикде «Гладиатор» спорт комплексде художестволу гимнастикадан СКФО-ну бла ЮФО-ну биринчиликлери ётеди.

01.02.2023 - 09:25

ЖЮРЕК АУРУУЛАДАН САКЪЛАГЪАН АМАЛЛА

Къанны уллу басымына  гипертония дейдиле,  андан кёплерибиз къыйналабыз.