СПОРТЧУЛАРЫБЫЗДА – БЕШ МАЙДАЛ

Самарада дзюдодан «Трудовые резервы» обществону саугъаларына тёрели битеуроссей эришиу къуралгъанды. Майдалла эм Россейни биринчилигине къатышыргъа эркинлик ючюн анда 16 региондан 21 жыллары толмагъан 100 юниор тутушхандыла.

Эсеплеге кёре, Къабарты-Малкъарны жыйымдыкъ командасы беш майдал къытханды. Биринчи жерге Артём Геворкян (100 кг) чыкъгъанды, Уянланы Магомет (81 кг) экинчи болгъанды. «Доммакъла» бла Алимбек Шадов (55 кг), Рустам Макоев (81 кг), Залим Балкизов (+100 кг) къайтхандыла.

Алай бла къыралны биринчилигине Артём Геворкян атланырыкъды. Ол а быйыл ноябрьни ахырында Красноярскда боллукъду.

 

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

02.02.2023 - 10:17

КЪЫРАЛНЫ ТЕХНОЛОГИЯЛЫ ЖАЛЫНЧАКЪСЫЗЛЫГЪЫН ЖАЛЧЫТЫУ МАДАРЛА ТАМАМЛАНАДЫЛА

«Единая Россия» тыш къыраллада чыгъарылгъан продукцияны  кеси товарла бла алышындырыу бла кюрешген предприятиялагъа себепликни жангы мадарларын къурайды.

02.02.2023 - 10:17

МЕКТЕПЛЕНИ ЖАНГЫРТЫУГЪА - АСЛАМ ЭС

Быйыл Къабарты-Малкъарда «Билим бериу» миллет проектге кёре,бир къауум  мектепни спорт заллары марадлагъа келиширча тийишли ишле бардырыллыкъдыла.

02.02.2023 - 10:16

БИР ЖОЛГЪА КЁП ИШНИ ТЫНДЫРЫУ МЫЙЫНЫ КЪЫЙНАЙДЫ

Бюгюннгю ашыгъышлы заманда бизге талай ишни бир жолгъа тамамларгъа тюшеди.

02.02.2023 - 10:15

НАЛЬЧИКДЕ БАРДЫРЫЛАДЫ ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУ

Бу кюнледе Нальчикде «Гладиатор» спорт комплексде художестволу гимнастикадан СКФО-ну бла ЮФО-ну биринчиликлери ётеди.

01.02.2023 - 09:25

ЖЮРЕК АУРУУЛАДАН САКЪЛАГЪАН АМАЛЛА

Къанны уллу басымына  гипертония дейдиле,  андан кёплерибиз къыйналабыз.