ИССА ПЛИЕВГЕ ЖОРАЛАНЫП

Республиканы Спорт министерствосу билдиргенине кёре, бу кюнледе Владикавказда дзюдодан эки кере Совет Союзну Жигити Исса Плиевни хурметине жораланнган битеу россей эришиуле ётгендиле. Ол жыйырма юч жыллары толмагъан жаш спортчуланы аралырында бардырылгъанды. Ары Россейни онбеш субъектлеринден онбеш ауурлукъ категориялада 150-ден аслам спортчу кеслерин сынагъандыла.

Эришиулеге Къабарты-Малкъардан онбеш дзюдочу къатышхандыла. Алай кеслерини ауурлукъ эм жыл сан къауумларында хорлагъанланы санына Арианна Канокова, Бетал Чегемов, Астемир Абазов, Идар Бифов къошулгъандыла. Артур Таов, Ролан Кунижев, Милана Кабулова экинчилени санында. «Доммакъны» уа Уяналаны Ислам бла Ильяс Мурзабеков алгъандыла.

 

Лайпанланы Мадина.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.