«ЁЛЮМ КЪАЙДА САТЫЛГЪАНЫН АЙТ»

«Ёлюм къайда сатылгъанын айт» деген битеуроссей акцияны экинчи кесегинде  МВД-ны Черек районда акъылбалыкъ болмагъанланы  ишлери жаны бла бёлюмюню инспектору полицияны капитаны Марина Жерухова бла лейтенант Залина Эражибова Бызынгыны школунда болгъандыла. Ведомствону къуллукъчулары абадан классланы окъуучулары бла наркотиклени юсюнден ушакъ бардыргъандыла.

Полициячыла сабийлеге наркотикле эм башха уулу затла адамлагъа къаллай хата келтиргенлерин айтхандыла эмда быллай аманлыкъчы ишле бла кюрешгенлени законодательствогъа кёре къаллай жууаплылыкъ сакълагъаныны юсюнден да билдиргендиле. Бу тюбешиуню къурагъанла сабийлени спорт эм маданият кружоклагъа жюрюрге чакъыргъандыла.

Окъуучула полициячылагъа быллай сейир ушакъ бардыргъанлары ючюн сау болугъуз дегендиле, сора иги окъуп, низамлы окъуучула боллукъбуз деп, сёз бергендиле.  

Тюбешиуню ахырында сабийлеге КъМР-да МВД-ны «ышаныулукъну» телефон номерин юлешгендиле. 

Хуламханланы Алина.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.