ЖАШ ГЁЖЕФЛЕГЕ – АХШЫ СЫНАМ

Тырныауузну В.А. Губанов атлы «Геолог» спорт комплексинде ауур атлетикадан «Спорт терроргъа къажауду» деген чакъырыу бла республиканы биринчилиги бардырылгъанды. Анга Бахсан, Прохладна, Терк, Урван эм Элбрус районладан, Бахсан эм Нальчик шахарладан 15-20-жыллыкъ юниорла къатышхандыла.

 Кеслерини ауурлукъ къауумларында – Тамерлан Темроков, Ислам Шердиев, Алим Тохов (Урван район), Эльдар Жемухов бла Ислам Иванов (Бахсан район), Алийланы Агурби (Бахсан район),  Али Ошхунов (Бахсан ш.) хорлагъандыла. Къызлада эм кючлю Кристина Кунтишева (Терк район) болгъанды. Хорлагъанлагъа, призёрлагъа да республиканы Спорт министерствосуну грамоталары, майдаллары эм саугъала берилгендиле.

Суратда: саугъалаудан сора.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:27

«Шёндюгю амалла окъутууну игилендирирге ахшы себепликдиле»

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды.

24.04.2024 - 09:26

Малланы бютюн кёп жаяр умутлуду

Жангы Малкъарда 400-ге жууукъ месхетинли тюрклюле да жашайдыла.

24.04.2024 - 09:25

Саулукъ сакълауда тюрлениуле эсленирчадыла

Россейни Саулукъ сакълау министерствосу бардыргъан коллегияда 2023 жылны ичинде ишлерини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында жазгъанды. 

24.04.2024 - 09:24

«Жумушларыбыз кёпдюле, аланы барысын да тындырыргъа кюреширикбиз»

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.