ИЧГИЧИЛИКГЕ КЪАЖАУЛУКЪЛАРЫН БИЛДИРЕ

Нальчикни ара орамларындан биринде «Машинаны жюрютгенде ичгичилик 0%» акция ётдюрюлгенди.

Бу ишни КъМР-де Къырал автоинспекцияны управлениясыны ишчилери, республиканы Муслийманларыны дин управленияларыны таматасыны орунбасары, «Жууугъунга болуш»   сабий эм жаш тёлю жамауат волонтёр эм «КБР без ДТП» деген организацияланы башчысы Алим Сижажев, МВД-ны управлениясыны халкъ советини башчысы Хамитби Боготов, сора КъМР-ни Кёп жумушланы тамамлагъан жаш тёлю арасыны келечилери къурагъандыла. Ала да водительлеге жолда жюрюуню жорукъларын сакъларгъа эм кеф этдириучю сууланы орунуна жылынырча чай неда кофе ичселе иги боллугъун айтхандыла.

Инспекторла жылны аллындан башлап жолда эки мингнге жууукъ кеф водитель тутулгъанларын айтхандыла. Законодательствогъа тийишлиликде, 264-чю статьягъа кёре 316 уголовный иш ачылгъанын да билдиргендиле.

Эсигизге салайыкъ, шайтан сууланы ичип рульге олтургъанланы неда инспектор айтып медицинский освидетельствону ётмегенлени эки жылгъа транспортну жюрютюрге эркинликлерин сыйырыргъа боллукъдула, андан сора да, алагъа 30 минг сом тазир салынырыкъды, дегендиле полициячыла.

 

Хуламханланы Алина.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:27

«Шёндюгю амалла окъутууну игилендирирге ахшы себепликдиле»

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды.

24.04.2024 - 09:26

Малланы бютюн кёп жаяр умутлуду

Жангы Малкъарда 400-ге жууукъ месхетинли тюрклюле да жашайдыла.

24.04.2024 - 09:25

Саулукъ сакълауда тюрлениуле эсленирчадыла

Россейни Саулукъ сакълау министерствосу бардыргъан коллегияда 2023 жылны ичинде ишлерини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында жазгъанды. 

24.04.2024 - 09:24

«Жумушларыбыз кёпдюле, аланы барысын да тындырыргъа кюреширикбиз»

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.