МАЙДАЛЛАНЫ АСЛАМЫСЫ – РЕСПУБЛИКАНЫ СПОРТЧУЛАРЫНДА

Ич ишлени борчларын толтура ёлген аскерчилерини хурметлерине аталып, Тырныауузда  каратеден тёрели турнир бардырылгъанды. Аны Элбрус районну физкультура эм спорт комитети бла ич ишлени жер-жерли бёлюмю къурагъандыла.

Эришиулеге бизни республикадан, Къалмыкъдан, Кърымдан бла Ставрополь крайдан жаш спортчула къатышхандыла. Майдалланы асламысын Нальчикни, Тырныауузну бла Тёбен Акъбашны спорт школларыны каратечилери къытхандыла. Хорлагъанлагъа бла призёрлагъа комитетни кубоклары, грамоталары бла майдаллары, ич ишлени район бёлюмюню саугъалары берилгендиле.

Суратда: сермешни кезиуюнде.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:27

«Шёндюгю амалла окъутууну игилендирирге ахшы себепликдиле»

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды.

24.04.2024 - 09:26

Малланы бютюн кёп жаяр умутлуду

Жангы Малкъарда 400-ге жууукъ месхетинли тюрклюле да жашайдыла.

24.04.2024 - 09:25

Саулукъ сакълауда тюрлениуле эсленирчадыла

Россейни Саулукъ сакълау министерствосу бардыргъан коллегияда 2023 жылны ичинде ишлерини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында жазгъанды. 

24.04.2024 - 09:24

«Жумушларыбыз кёпдюле, аланы барысын да тындырыргъа кюреширикбиз»

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.