БИРИНЧИ ДАРАЖАЛЫ ЭРИШИУЮНДЕ – «ДОММАКЪ»

Москвада ЦСКА-ны женгил атлетика-футбол комплексинде «Поддубныйни школ гёжеф лигасы» деген аты бла эришиу бардырылгъанды, анга къыралны битеу субъектлеринден жаш спортчула къатышхандыла.

10-11-жыллыкъланы араларында 32 килограммгъа дери ауурлукъ къауумда Элбрус районну олимпиада резервли спорт школундан Малкъарланы Омар тутушханды. Биринчи тюбешиуюнде ол Ярославльдан гёжефни айырмалы 9:0 эсеп бла хорлагъанды. Экинчисинде Алтайны келечисин да къытаргъа боллукъ эди, алай халат жибергени чырмагъанды. Ючюнчю жер ючюн сермешде Малкъар улу битеу кючюн жыйып эришгенди. Аны эсеби уа хорлам болгъанды - Омар доммакъ майдалны къытханды. 

Малкъарланы Омар тутушуу бла эки жылны кюрешеди, бу аны биринчи даражалы эришиуюдю. Ары дери ол республика эм регионла аралы турнирледе хорлай келгенди, аны тренерле Хапаланы Аслан бла Башийланы Махмут юйретедиле.

Москвада турнирде арбитрни къуллугъун а битеуроссей эм халкъла аралы даражалы судья Малкъарланы Зейтун толтургъанды.

Суратда: пьедесталда Малкъарланы Омар онг жанындан экинчи.

Кульчаланы Зульфия.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:27

«Шёндюгю амалла окъутууну игилендирирге ахшы себепликдиле»

Байсыланы Мадина Терк районда жангыз таулу элни – Жангы Малкъарны – битеулю билим берген школунда информатикадан устазды.

24.04.2024 - 09:26

Малланы бютюн кёп жаяр умутлуду

Жангы Малкъарда 400-ге жууукъ месхетинли тюрклюле да жашайдыла.

24.04.2024 - 09:25

Саулукъ сакълауда тюрлениуле эсленирчадыла

Россейни Саулукъ сакълау министерствосу бардыргъан коллегияда 2023 жылны ичинде ишлерини эсеплерин чыгъаргъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини телеграм-каналында жазгъанды. 

24.04.2024 - 09:24

«Жумушларыбыз кёпдюле, аланы барысын да тындырыргъа кюреширикбиз»

Жангы Малкъар таулула кёчгюнчюлюкден къайтхандан сора 1958 жылда къуралгъанды. Эл Урожайненский районну жеринде Терк сууну онг жагъасында орналгъанды.

23.04.2024 - 21:06

РАЙОННУ АТЫН ИГИ БЛА АЙТДЫРАДЫЛА

Къошакъ билим бериуде ишлеген устазланы араларында бардырылгъан эм магъаналы эришиу «Жюрегими сабийлеге береме» деген ат бла Россей Федерацияда быйыл 20-чы кере бардырылады.