УНУТУЛМАЗЛЫКЪ ЖИГИТЛЕ

Минги тауну тийресинде 1942 жылда бардырылгъан урушну кезиуюнде жоюлгъан 22 совет аскерчини ёлюклери кёп болмай табылгъан эдиле. Бу кюнледе аланы хурмет бла асырау жумуш ётгенди. Ол ишге къатышыргъа Терс-Къолгъа РФ-ни Къоруулау министерствосуну келечилери, КъМР-ни Правительствосуну Председатели Мусукланы Алий, власть органланы бла жамауат организацияланы таматалары, Элбрус районну жамауаты да къатышхандыла. 

Жыйылгъанланы алларында сёлеше, Правительствону спикери Мусукланы Алий Россейни халкъыны жашауунда Уллу Ата журт уруш бек бушуулу, аны бла бирге уа, ёхтемленирча да кезиу болгъанын белгилегенди. 
- Аппаларыбыз немисли ууучлаучуланы туугъан жерлеринден къыстар ючюн жанларын-къанларын да аямай урушхандыла. «Вахта памяти Эльбрус» деген акция уа жашаугъа терен сингнгенди. Аны юсю бла жаш адамла Ата журтубузну тарыхы бла бютюн къаршы шагъырейленедиле. Власть органла бу халлы жумушланы бардырыугъа  себеплик этерикбиз. Жаш тёлюню патриот сезимде ёсдюрюуде быллай ишлени магъаналары болмагъанча уллуду. «Юнармия» къымылдаугъа не жаны бла да эс тапдырыргъа керекбиз. Дагъыда волонтёрлукъ иш бла кюрешгенле да тамблагъы кюнюбюзню тутуругъудула. Аланы тюз ызда юйретиу а абаданланы борчларыды, – дегенди Алий Тахирович. 
Бу жолгъа дери Элбрус ючюн сермешледе жоюлгъан аскерчилени саны 320-гъа жете эди. Артда табылгъан 22 солдат да аланы жанларына тюшгендиле. Аладан экиси кимле болгъанлары тохташдырылгъанды. Бири Ростов областьдан Макар Петров, экинчиси уа Гюржюден  Кабу Иремашвили. Жууукъ заманда аланы ахлуларын излеу башланырыкъды. 2011 жылдан бери бардырылгъан ишлени кезиуюнде  54 аскерчини атлары тохташдырылгъанды. 
«Мемориал Эльбрус» излеу отрядны таматасы Тилланы Фатима айтханнга кёре, ол информацияны ала  аскерчилени энчи хапчукларында бла китапчыкъларында табадыла. Ол урушха къатышып, сермешледе ёлгенлени тизмесин алагъа Къоруулау министерствону Ара архиви береди.  
Совет аскерчилени асырау ишлеге кадетле бла студентле тири къатышадыла. Быйыл бла бу жумуш онекинчи кере бардырылады. Бу жолгъу акциягъа дин конфессияланы келечилери Иймам Ахматланы  Назир эм Тырныаууз шахарны килисасыны настоятели Максим Горкавченко да къатышхандыла. Ала ёлген аскерчиле ючюн дууа  тутдуруп, мындан ары жер юсюнде быллай кюйсюз урушла болмазларын тилегендиле. 
Жыйылыуну ахырында жигитлени хурметлерине ушкокладан атдыргъандыла, мемориал комплексге гюлле салгъандыла. 

 

 

Къасымланы Аминат.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2022 - 09:45

ТАМБЛАНЫ САГЪЫШЫН ЭТЕ

Къайсыбыз да, табийгъатны ариулугъун кёрсек, башха тюрлю болабыз, кёлюбюз кётюрюледи,  жюрегибиз къууанады.  Республиканы аллай айбат жерлери кёпдюле.

03.12.2022 - 11:31

КИР-КИПЧИК ЮЧЮН АРТЫГЪЫН ТЁЛЕМЕЗЧА

РФ-ни Правительствосуну 2011 жылда 6 майдан 354-чю номерли бегимине тийишлиликде, кир-кипчикни ташыу ючюн тёлеуню ёлчеми юйде жашагъанланы санына кёре тергеледи.

03.12.2022 - 11:30

ЖЁТЕЛИНГДЕН КЕСИНГИ САУ ЭТ

Кюз артында мени жётел бек къысады. Андан кёп тюрлю дарманла бардыла, алай ала  жарамайдыла. Манга къалай болушургъа боллукъду?

02.12.2022 - 15:59

БЕК БАШЫ - ЖАШ АДАМЛАНЫ ТАРЫХНЫ НЕ КЪАДАР ТЕРЕН БИЛИРГЕ ИТИНИУЛЮКЛЕРИДИ

Бу кюнледе «Призвание» медицина колледжде  тарых магъаналы «Ахыр трибунал» деген  битеуроссей конкурс бардырылгъанды.

02.12.2022 - 12:35

МИЛЛЕТИНИ ЖАКЪЧЫСЫ, ЖЫРЧЫСЫ ДА БОЛГЪАН ПОЭТ

Миллетибизни бек фахмулу, уллу поэтлеринден бири, Урунууну Къызыл Байрагъы, Къызыл Жулдуз орденлени иеси, КъМР-ни халкъ поэти Отарланы Сарымырзаны жашы Керимни аты малкъар халкъны адабият хазнасынд