УСЭ ЗЫМЫТХА ПУШКИН

Пушкин Сергей - метрологщ, Совет Союзым и япэ атом сыхьэтыр къэзыгупсысахэм я пашэщ, усакIуэшхуэм и лIакъуэм пызыщахэм ящыщщ.

Илъэс 17 щрикъуам 10-нэ классым къыщIэкIри, авиацэ училищэм щIэтIысхьауэ щытащ. Ар къызэриухыу зауэм кIуэри, механик-мотористу щыIащ.

Зауэ нэужьым союзпсо политехникэ институтым электрофизикэмкIэ и къудамэр къиухащ. ИужькIэ, Радиологиемрэ технологиемкIэ Урысей щIэныгъэ центрым (ЦНИИР-м) и лэжьакIуэ хъуащ. 1955 гъэм ЦНИИР-р Физикэ техникэрэ радио техникэрэ къыщапщытэ союзпсо щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым (ВНИИФТРИ) хагъэхьэжауэ щытащ. Ар щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыжьу, зэманыр къэзыпщытэ лабораторэм и унафэщIу, ГСВЧ ГМЦ-м и унафэщIу, ВНИИФТРИ-м и зэманымрэ щIыпIэмкIэ и къудамэм и унафэщIым и къуэдзэу, ГСВЧ-м и IэщIагъэлI нэхъыщхьэу щытащ. Абы и Iэдакъэм къыщIэкIащ щIэныгъэ лэжьыгъэ 150-м щIигъу. Ахэр бзэ куэдкIи зэрадзэкIащ. «Пушкин и сыхьэтыр» къалъытэ зэманыр нэхъ пэж дыдэу къэзыгъэлъагъуэхэм ящыщу. Сыхьэтыр зэпымыууэ, томыухуэу илъэс 500 000-кIэ бгъэлажьэ хъужыкъуэми, ар къызэрыкIэрыхунур зы медан закъуэщ.

Сергей и тыгъэ лъапIэхэм ящыщщ «ГуащIэдэкIым и Дамыгъэ Плъыжь» орденыр. Ар къыхуагъэфэщауэ щытащ «Цель» зыфIаща метрологие лэжьыгъэм зэрыхэтам папщIэ.

Пушкин Сергей къыхиха IэщIагъэм хуэпэжащ игъащIэкIэ.

2015 гъэм, бадзэуэгъуэм и 9-м дунейм ехыжащ.

ГЪУЭТ Синэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2022 - 09:45

«АНЭМ И ЩIЫХЬ» МЕДАЛЫР ЗЫХУАГЪЭФЭЩАХЭМ ИРАТ АХЪШЭМ ХАГЪЭХЪУЭНУЩ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэ. 

04.12.2022 - 09:45

КIЫЩЫКЪУЭ КЪИЛЭЖЬА ПЩIЭ

Фэеплъ

Хэку зауэшхуэм хэта, совет парт, къэрал лэжьакIуэ цIэ­рыIуэ Къущхьэ КIыщыкъуэ щыпсэуа, Налшык къалэм Лениным и уэрамым тет унэ №20-м абы и фэеплъ ­пхъэ­бгъу фIадзащ. 

04.12.2022 - 09:45

УЗЫХУЭСАКЪЫМ УЩЫХЪУМАЩ

IэфIым, псом хуэмыдэу фошыгъум и зэранышхуэ къокI иджырей цIыхум. Фошыгъу узым егъэлеяуэ зэрызиубгъум къыхэкIыу, 1991 гъэ лъандэрэ абы лейуэ и гугъу щащI махуэ хахащ - щэкIуэгъуэм и 14-р.

03.12.2022 - 11:23

ЗЫХУЭНЫКЪУЭХЭМКIЭ ЗЫЩIАГЪАКЪУЭ

«Урысей зэкъуэт» политикэ партым къигъэув хабзэм тету, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек тхьэмахуэ къэс яхуозэ зи щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуэ цIыхухэм. 

03.12.2022 - 11:23

АДЫГЭ НЫПЫР КАТАРЫМ ЩАIЭТ

Иджыпсту дуней псор зыте­псэ­лъыхьыр футболым и дунейпсо чемпионату Катар щекIуэкIращ.