ЩIЫНАЛЪЭР ЕФIЭКIУЭН ПАПЩIЭ

КъБР-м и Iэтащхьэр фокIадэм и 29-м видео IэмалкIэ хэтащ УФ-м и Правительствэм ЩIыналъэ зыу­жьыныгъэмкIэ и комиссэм и зэIущIэм. Зэ­хуэсыр иригъэкIуэкIащ ­УФ-м и Прави­тельствэм и УнафэщIым и ­къуэдзэ Хуснуллин Марат. Зи гугъу ящIынухэм теухуауэ къэ­псэлъащ ухуэныгъэмрэ псэу­пIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ министр Файзуллин Ирек.

ЗэIущIэм кърихьэлIахэр тепсэлъыхьащ лъэпкъ проектхэр, федеральнэ, щIыналъэ программэхэр гъэзэщIа зэрыхъум, бюджетым къыхэкI кредитхэмкIэ ягъэзащIэ инфраструктурэм епха лэжьыгъэхэр зэрызэфIахым. Къэбэрдей-­Балъкъэрым илъэсыр имыкI щIыкIэ Налшык дэт унэ зэтетхэм псы зэрыщIыхьэ-зэрыщIэкI бжьамийхэр щIашэн щаухыну я мурадщ. «Псы къабзэ» щIыналъэ программэм ипкъ иткIэ, щIыпIэ-щIыпIэкIэ ухуэныгъэ лэжьыгъэхэр щокIуэкI, псыр зезыгъакIуэ IуэхущIапIэ 13 зэрагъэпэщыж. Солдатскэ, Пролетарскэ къуажэхэм псы къы­щIэшыпIэхэр щаухуэн яуха­кIэщ. Азау псыхъуэмрэ Эльбрус жылагъуэмрэ я зэхуакум щы­зэпрыша псы ижыпIэм елэ­жьын щIадзащ. Налшык и псы гъэкъэбзапIэхэм и лэжьыгъэр зэ­рызэтраухуэжыным теухуа проектхэм йолэжь. 
ЦIыхухэр ущыпсэу мыхъужыну унэм къыщIэгъэIэпхъукIын Iуэхум епха программэм ипкъ иткIэ метр зэбгъузэнатIэу мин 17 зыубыд, унэ зэтет 62-м щIэсхэр ягъэIэпхъуащ. ЦIыху 1020-рэ унэщIэм щэтIысхьэжахэщ. А лъэныкъуэмкIэ лэжьыгъэхэр иджыри йокIуэкI. 
Республикэм зыщеубгъу ухуэ­ныгъэ лэжьыгъэхэми. ЩIы­шылэм щегъэжьауэ шыщхьэуIу пщIондэ псэупIэщIэу метр зэбгъузэнатIэ мин 304,5-рэ зэрагъэпэщащ. Ар илъэс блэкIам дызэрыта щытыкIэм елъытауэ, проценти 135-кIэ нэхъыбэщ. КъинэмыщIауэ, фэтэр 1821-рэ хъууэ, унэ зэтет 52-рэ яухуащ, псори зэхэту ар псэупIэ метр зэбгъузэнатIэ мини 104-рэ ­мэхъу. Илъэсыр имыух щIыкIэ, унэ зэтетхэм къедза пщIантIэу 55-рэ, цIыхубэ зэхуэсыпIэу 15, унэ зэтету 85-рэ зэIузэпэщ ящIыжынущ.   
Социальнэ мыхьэнэ зиIэхэу, сабий IыгъыпIэхэр, школхэр, щэнхабзэм и унэхэр, спорткомплексхэмрэ спортым епха ухуэ­ныгъэхэмрэ зэрагъэпэщыжын Iуэхури йокIуэкI. 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2022 - 09:45

«АНЭМ И ЩIЫХЬ» МЕДАЛЫР ЗЫХУАГЪЭФЭЩАХЭМ ИРАТ АХЪШЭМ ХАГЪЭХЪУЭНУЩ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэ. 

04.12.2022 - 09:45

КIЫЩЫКЪУЭ КЪИЛЭЖЬА ПЩIЭ

Фэеплъ

Хэку зауэшхуэм хэта, совет парт, къэрал лэжьакIуэ цIэ­рыIуэ Къущхьэ КIыщыкъуэ щыпсэуа, Налшык къалэм Лениным и уэрамым тет унэ №20-м абы и фэеплъ ­пхъэ­бгъу фIадзащ. 

04.12.2022 - 09:45

УЗЫХУЭСАКЪЫМ УЩЫХЪУМАЩ

IэфIым, псом хуэмыдэу фошыгъум и зэранышхуэ къокI иджырей цIыхум. Фошыгъу узым егъэлеяуэ зэрызиубгъум къыхэкIыу, 1991 гъэ лъандэрэ абы лейуэ и гугъу щащI махуэ хахащ - щэкIуэгъуэм и 14-р.

03.12.2022 - 11:23

ЗЫХУЭНЫКЪУЭХЭМКIЭ ЗЫЩIАГЪАКЪУЭ

«Урысей зэкъуэт» политикэ партым къигъэув хабзэм тету, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек тхьэмахуэ къэс яхуозэ зи щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуэ цIыхухэм. 

03.12.2022 - 11:23

АДЫГЭ НЫПЫР КАТАРЫМ ЩАIЭТ

Иджыпсту дуней псор зыте­псэ­лъыхьыр футболым и дунейпсо чемпионату Катар щекIуэкIращ.