УРЫСЕЙМ ХАГЪЭХЬЭЖ

Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир дыгъуасэ иригъэкIуэкIащ Урысей ­Федерацэм щIыналъэщIэхэр къызэрыхагъэхьэжым теухуа гуфIэгъуэ зэIущIэ. Абы хэтащ УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым, Къэрал Думэм, Прави­тель­ствэм, Урысей Федерацэм и Жылагъуэ палатэм, Къэрал Советым щыщхэр, хэгъэгу ­Iэтащхьэхэр, сенаторхэр, политикэ, жылагъуэ, дин лэжьа­кIуэхэр.

Путин Владимир и пэублэ псалъэм къыхигъэщащ Донецк, Луганск цIыхубэ респуб­ликэхэм, Херсон, Запорожье областхэм референдумхэр зэрыщекIуэкIар, абы щIыналъэхэм ис цIыхубэр зэ­дэарэзыуэ Урысей Федерацэм къыгухьэну ­хуейуэ Iэ зэрыщаIэтар, а унафэр УФ-м и Федеральнэ Зэ­хуэсым къазэрыдищтэнум шэч къы­зэ­ры­три­мы­-хьэр. «Сыт щхьэкIэ жып­Iэмэ, ар цIыху мелуанхэм я жэрдэмщ. Ар ООН-м и унафэ­хэм изагъэ хуитыныгъэщ. Лъабжьэ хуэхъури ди адэшхуэхэм я зэ­къуэтыныгъэу тхыдэм къыхэ­щыжырщ», - жиIащ Путиным. 
- Урысейм и Iыхьэу зызы­лъы­тэж цIыху мелуан бжыгъэхэм я тегушхуэныгъэм нэхърэ нэхъ лъэщ зыри щыIэкъым. Киев унафэ щызыIэщIэлъхэм ­референдумым къекIуалIэхэр ягъэ­шынэрт школ егъэджакIуэхэр яукIыну, цIыхубэр хэкум ирахуну жаIэу. Нобэ абыхэми я щхьэ къытетыжу ­КъухьэпIэм щы­Iэхэми сызэхахыу жысIэну сыхуейщ: мы щIы­налъэхэм ис­хэр иджы щыщIэдзауэ Урысейм и цIыхущ. Къэгъазэ имыIэу. 
Киев и унафэщIхэр къыхузо­джэ мафIэр ягъэувыIэу къыдэ­псэлъэну. Ауэ Донецк, Луганск цIыху­бэ республикэхэмрэ За­порожье, Херсон областхэмрэ я цIыхухэм къыхаха хуитыныгъэм дытеп­сэ­лъыхьынукъым. Урысейр абыхэм зэи епцIыжынукъым, - жиIащ къэрал унафэ­щIым. 
Президентым къигъэуващ щIы­налъиплIыр Урысейм къы­зэры­хыхьэжым киев унафэщI­хэм пщIэ ­хуащIын хуейуэ. Арыншауэ мамырыгъэм зэрыхуэ­мы­кIуэнури жиIащ. Ди цIыхухэм я шынагъуэншагъэр япэ зэрыригъэщыр, къэралым и хэгъэгущIэ­хэм щыпсэухэм сыт и лъэ­ныкъуэкIи зэрадэIэпы­къунур ­игъэбелджылащ. ДяпэкIэ Урысейм и щIы­налъиплIым гъа­щIэщIэр щызэтраублэжынущ, еджа­пIэхэр, сымаджэщхэр, театрхэр, IуэхущIапIэхэр, псэу­пIэ­хэр, заводхэр щызэтрагъэувэ­жынущ, щIэхэр щаухуэнущ.
Путин Владимир щхьэхуэу захуигъэзащ дзэ Iуэху екIуэкIхэм хэтхэмрэ хэхауэ дзэ къулыкъур ягъэзэщIэну ираджэжхэмрэ, ­зауэлIхэр къызыхэкIа унагъуэ­хэм. «СССР-р лъэлъэжа нэужь, КъухьэпIэм къыт­хуигъэув псори едгъэхын хуейуэ къилъытэ ­хъуащ. Уеблэмэ, Урысейр зыхэта бэлыхьым иужькIэ, езыр-езыру къутэжын я гугъащ. Абыхэм псэхугъуэ къаритыркъым Урысейм хуэдэ къэрал лъэрызехьэ дунейм зэрытетым, абы и цIыхухэр зыгуэрым и унафэ щIэту псэуну зэрыхуэмейм. Хэти къащэху, хэти ягъэшынэ, адрейхэм зауэ иращIылIэ. Ахэр Урысейми къыхуейкъым. Урысейм хуейр дэращ», - жиIащ Пути­ным.
Президентым къыхигъэщащ США-м и тхыдэм уриплъэжмэ, нобэ зиужь ит Iуэху фIейхэм хуэдэ куэд къазэрылъыкъуэ­кIыр. Ядернэ Iэщэ тIэунейрэ къэзыгъэсэбэпауэ дунейм тетыр а зы къэралырщ. Аращ ЕтI­уанэ Дунейпсо зауэм щыгъуэ инджылызхэм ягуэту нэмыцэ къалэхэр щIым щыщ зыщIыжар. Кореем, Вьетнамым, Японием я тхыдэхэм лъэужь шынагъуэхэр къыхинащ а къэралым. ИтIани нобэ ахэр «ныбжьэгъуу» зыкъуигъэувэну иужь итщ. 
Къэрал УнафэщIыр къэп­сэлъа нэужь, УФ-м и Президент Путин Владимир, Донецк ЦIыху­бэ Республикэм и Iэтащхьэ ­Пушилин Денис, Луганск ЦIыху­бэ Республикэм и Iэтащхьэ Пасечник Леонид, Запорожье областым и унафэщI Балицкий Евгений, Херсон областым и ­Iэтащхьэ Сальдэ Владимир сымэ Iэ щIадзащ Донецк ЦIыхубэ Республикэр, Луганск ЦIыхубэ Республикэр, Запоро­жье, Херсон областхэр Урысей Федерацэм къызэрыгу­хьэ­жым теухуа дэфтэрхэм. Кремль Уардэунэ унэ иным къыщеуащ ­Урысейм и Гимныр. 

 

НэщIэпыджэ Замирэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2022 - 09:45

«АНЭМ И ЩIЫХЬ» МЕДАЛЫР ЗЫХУАГЪЭФЭЩАХЭМ ИРАТ АХЪШЭМ ХАГЪЭХЪУЭНУЩ

КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ иригъэкIуэкIащ республикэм и хабзэубзыху орган нэхъыщхьэм и зи чэзу зэIущIэ. 

04.12.2022 - 09:45

КIЫЩЫКЪУЭ КЪИЛЭЖЬА ПЩIЭ

Фэеплъ

Хэку зауэшхуэм хэта, совет парт, къэрал лэжьакIуэ цIэ­рыIуэ Къущхьэ КIыщыкъуэ щыпсэуа, Налшык къалэм Лениным и уэрамым тет унэ №20-м абы и фэеплъ ­пхъэ­бгъу фIадзащ. 

04.12.2022 - 09:45

УЗЫХУЭСАКЪЫМ УЩЫХЪУМАЩ

IэфIым, псом хуэмыдэу фошыгъум и зэранышхуэ къокI иджырей цIыхум. Фошыгъу узым егъэлеяуэ зэрызиубгъум къыхэкIыу, 1991 гъэ лъандэрэ абы лейуэ и гугъу щащI махуэ хахащ - щэкIуэгъуэм и 14-р.

03.12.2022 - 11:23

ЗЫХУЭНЫКЪУЭХЭМКIЭ ЗЫЩIАГЪАКЪУЭ

«Урысей зэкъуэт» политикэ партым къигъэув хабзэм тету, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек тхьэмахуэ къэс яхуозэ зи щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуэ цIыхухэм. 

03.12.2022 - 11:23

АДЫГЭ НЫПЫР КАТАРЫМ ЩАIЭТ

Иджыпсту дуней псор зыте­псэ­лъыхьыр футболым и дунейпсо чемпионату Катар щекIуэкIращ.