Хыйлачыладан сакъланыуну амалларына юйретгендиле

Элбрус районну полициячылары хыйлачылыкъны профилактикасы жаны бла акция бардыргъандыла. 
Право низамны сакълаучула районну жамауатына интернетни эмда телефонну хайырланып этилген аманлыкъланы тюрлюлерин ангылатхандыла, аманлыкъчыладан къалай сакъланыргъа кереклисине юйретгендиле. Тырныауузда полицияны  патруль-пост службасыны къуллукъчулары халкъ аслам жыйылгъан жерледе ушакъла къурагъандыла. Ала, инсанланы сакъ болургъа, танымагъан адамлагъа кеслерини юсюнден шартланы билдирмезге чакъыргъандыла. 
- Хыйлачыла не амалны да хайырланадыла муратларына жетер ючюн. Ала адамларыбыз ийнанып къалгъанлары бла хайырланып, ахчаларын урлайдыла. Алай эсигизде болсун, банкла телефон бла бир тюрлю жумушну толтурмайдыла, керек болса, инсанны банкга  чакъырадыла,-деп юйретгендиле полициячыла.
Токъланы Фатима 
хазырлагъанды. 

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

04.12.2022 - 09:45

ТАМБЛАНЫ САГЪЫШЫН ЭТЕ

Къайсыбыз да, табийгъатны ариулугъун кёрсек, башха тюрлю болабыз, кёлюбюз кётюрюледи,  жюрегибиз къууанады.  Республиканы аллай айбат жерлери кёпдюле.

03.12.2022 - 11:31

КИР-КИПЧИК ЮЧЮН АРТЫГЪЫН ТЁЛЕМЕЗЧА

РФ-ни Правительствосуну 2011 жылда 6 майдан 354-чю номерли бегимине тийишлиликде, кир-кипчикни ташыу ючюн тёлеуню ёлчеми юйде жашагъанланы санына кёре тергеледи.

03.12.2022 - 11:30

ЖЁТЕЛИНГДЕН КЕСИНГИ САУ ЭТ

Кюз артында мени жётел бек къысады. Андан кёп тюрлю дарманла бардыла, алай ала  жарамайдыла. Манга къалай болушургъа боллукъду?

02.12.2022 - 15:59

БЕК БАШЫ - ЖАШ АДАМЛАНЫ ТАРЫХНЫ НЕ КЪАДАР ТЕРЕН БИЛИРГЕ ИТИНИУЛЮКЛЕРИДИ

Бу кюнледе «Призвание» медицина колледжде  тарых магъаналы «Ахыр трибунал» деген  битеуроссей конкурс бардырылгъанды.

02.12.2022 - 12:35

МИЛЛЕТИНИ ЖАКЪЧЫСЫ, ЖЫРЧЫСЫ ДА БОЛГЪАН ПОЭТ

Миллетибизни бек фахмулу, уллу поэтлеринден бири, Урунууну Къызыл Байрагъы, Къызыл Жулдуз орденлени иеси, КъМР-ни халкъ поэти Отарланы Сарымырзаны жашы Керимни аты малкъар халкъны адабият хазнасынд