РОССЕЙ ФЕДЕРАЦИЯДА ЖАРЫМ МОБИЛИЗАЦИЯНЫ БАШЛАУНУ ЮСЮНДЕН

Россей Федерацияда жарым мобилизацияны башлауну юсюнден
Россей Федерацияны Президентини
Указы
 
Къыралны Башчысы «Россей Федерацияда жарым мобилизацияны башлауну юсюнден» Указгъа къол салгъанды. 
 
1996 жылда 31 майда чыгъарылгъан «Къорууланыуну юсюнден» 61-ФЗ номерли федерал законнга, 1997 жылда 26 февральда чыгъарылгъан «Россей Федерацияда мобилизация хазырланыуну эм мобилизацияны юслеринден» 31-ФЗ номерли эмда 1998 жылда 28 мартда чыгъарылгъан «Аскер борчну эм аскерде къуллукъ этиуню юсюнден» 53-ФЗ номерли федерал законлагъа тийишлиликде бегим этеме:
 
1. 2022 жылда 21 сентябрьден Россей Федерацияда жарым мобилизация башланнганын билдирирге.
 
2. Россей Федерацияны инсанларын мобилизация амал бла Россей Федерацияны Сауутланнган кючлерине къуллукъ этерге чакъырыргъа. Мобилизация бла Россей Федерацияны Сауутланнган кючлерине къуллукъ этерге чакъырылгъан инсанлагъа Россей Федерацияны Сауутланнган кючлеринде контракт бла къуллукъ этген аскерчи деген статус бериледи. 
 
3. Россей Федерацияны Сауутланнган кючлерине мобилизация бла чакъырылгъан Россей Федерацияны инсанларына ахча къоранчланы Россей Федерацияны Сауутланнган кючлеринде контракт бла къуллукъ этген аскерчилеге тёлеулеге тенг этерге.
 
4. Аскерде къуллукъ этиуню юсюнден контракт  жарым мобилизация бошалгъынчыгъа дери ишлейди, жаланда аскерчи  къуллукъ этиуден бу Указда белгиленнген жорукълагъа кёре эркин этилген кезиуледен башха.
 
5. Жарым мобилизация бардырылгъан заманда аскерде контракт бла къуллукъ этген аскерчилени эмда Россей Федерацияны Сауутланнган кючлерине къуллукъ этерге мобилизацияны кезиуюнде  чакъырылгъан инсанланы аскерде къуллукъ этиуден  бу кезиуледе эркин этерге:  
 
а) жыл санына кёре – аскерде къуллукъ этерге жарагъан жыл сандан озса;
 
б) саулугъуна кёре – аскер-врач комиссия   ол саулугъуна кёре аскерде къуллукъ этерге жарамагъанын тохташдырса, жаланда аскерчи кеси андан ары къуллукъ этерге сюйгенини юсюнден ыразылыгъын билдирмесе;
 
в) сюдню инсанны эркинлигин сыйырыуну юсюнден оноуу законлу кючюне кирген кезиуде;
 
6. Россей Федерацияны Правительствосуна:
 
а) жарым мобилизацияны бардырыу жумушланы ахча бла жалчытыргъа;
 
б) Россей Федерацияны Сауутланнган Кючлерин, башха аскерлени, аскер биригиулени бла органланы мобилизацияны кезиуюнде кереклерин жалчытыу жаны бла  тийишли мадарла толтурургъа.
 
8. Россей Федерацияны субъектлерини башчыларына Россей Федерацияны Къоруулау министерствосу  РФ-ни хар субъектине тохташдыргъан ёлчемде Россей Федерацияны Сауутланнган кючлерине мобилизация амал бла инсанланы чакъырыуну болжалланы чеклеринде къураргъа.
 
9. Россей Федерацияны къоруулау промышленность комплексинде ишлеген РФ-ни инсанларына аскерде мобилизация бла къуллукъ этиуден отсрочка берирге  (алада уруннган кезиуге). 
Отсрочкагъа эркинликлери болгъан инсанланы къауумларын Россей Федерацияны Правительствосу тохташдырады. 
 
10. Белгиленнген Указ кючюне басмаланнган кюн киреди. 
 
Россей Федерацияны Президенти                    В.Путин 
 
Москва, Кремль
 
2022 жыл, 21 сентябрь
 
№ 647

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪНЫ ОТУН ЫШЫРА

Прохладный  шахарда «Махонька эм аны шуёхлары» деген жандауурлукъ фонд ишин бардырады. Ол фахмулу сабийлеге болушлукъ этерге деп къуралгъанды. Аны таматасы Чолакова Сусанады.

03.10.2022 - 09:35

КЪУТХАРЫУЧУЛАГЪА ЖАНГЫ GPS-ТРЕКЕРЛЕ

Гара-Баши станцияда эм бийик сотовый связь вышка къатында МТС компанияны келечилери МЧС-ни Элбрус бийик-тау излеу-къутхарыу отрядына элли GPS-трекер саугъалагъандыла.

03.10.2022 - 09:35

СЁЛЕШИУНЮ ТЕМАСЫ - КЪЫШ СУУУКЪЛАГЪА ХАЗЫРЛАНЫУ

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосунда бардырылгъан кенгешде республикада кёп фатарлы юйлени эмда инфраструктураны кюз эмда къыш кезиуледе жылыу бла жалчытыуну юсюнден сёл

02.10.2022 - 10:30

НАРТ ЭПОСНУ БАЙРАМЫ

Россейни халкъларыны маданият хазналарыны  жылыны чегинде Къалмукъ Республикада «Джангарны туудукъларыны жеринде дунияны нарт таурухлары» деген  халкъла аралы фестиваль къуралгъанды.

01.10.2022 - 10:30

БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юс