ГАЗ ЮЧЮН ТЁЛЕ ДА, БИР КЕСЕГИН АРТХА АЛ

«Мир» деген тёлеу система, «Газпром межрегионгаз» компания бла бирге акция къурагъандыла. Ол бу айны биринчисинден башлап, келир жыл мартны ахырына дери бардырыллыкъды. Бу кезиуде компанияны сайтында «энчи кабинетде» неда «Мой ГАЗ» приложенияда газ ючюн «Мир» карточка бла тёлесегиз, ахчаны бир проценти кесигизге артха къайтарыллыкъды.

Алай этер ючюн биринчиден, «Мир» карточкагъыз болургъа керекди. Аны банклада жарашдырадыла. Аланы толу тизмесин бу сайтда табарыкъсыз: https://privetmir.ru/bank/.

 Экинчиден а, газ ючюн тёлерден алгъа карточканы тёлеу системаны тийишли программасына тюшюрюп, ол акциягъа къошулурча этерге керекди. Мында да эки амал барды - «энчи кабинет» неда «Мой ГАЗ» приложение. Алада «Стать участником» деген белгини  басып, керек информацияны берирге керекди. Ызы бла privetmir.ru порталда неда «Привет, Мир!» приложенияда да «Активировать» белгини басып, анда изленнген информацияны жазаргъа тийишлиди. Аны барын да этсегиз, газ ючюн тёлегенден сора ахчаны бир проценти 5-7 кюнню ичинде артха карточкагъа къайтырыкъды.

Акция бла байламлы сорууугъуз бар эсе, 8 800 100-54-64 номер бла сёлешигиз, www.privetmir.ru сайтха неда info@nspk.ru электрон почтагъа жазыгъыз.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪНЫ ОТУН ЫШЫРА

Прохладный  шахарда «Махонька эм аны шуёхлары» деген жандауурлукъ фонд ишин бардырады. Ол фахмулу сабийлеге болушлукъ этерге деп къуралгъанды. Аны таматасы Чолакова Сусанады.

03.10.2022 - 09:35

КЪУТХАРЫУЧУЛАГЪА ЖАНГЫ GPS-ТРЕКЕРЛЕ

Гара-Баши станцияда эм бийик сотовый связь вышка къатында МТС компанияны келечилери МЧС-ни Элбрус бийик-тау излеу-къутхарыу отрядына элли GPS-трекер саугъалагъандыла.

03.10.2022 - 09:35

СЁЛЕШИУНЮ ТЕМАСЫ - КЪЫШ СУУУКЪЛАГЪА ХАЗЫРЛАНЫУ

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосунда бардырылгъан кенгешде республикада кёп фатарлы юйлени эмда инфраструктураны кюз эмда къыш кезиуледе жылыу бла жалчытыуну юсюнден сёл

02.10.2022 - 10:30

НАРТ ЭПОСНУ БАЙРАМЫ

Россейни халкъларыны маданият хазналарыны  жылыны чегинде Къалмукъ Республикада «Джангарны туудукъларыны жеринде дунияны нарт таурухлары» деген  халкъла аралы фестиваль къуралгъанды.

01.10.2022 - 10:30

БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юс