ГАЗ ЮЧЮН ТЁЛЕ ДА, БИР КЕСЕГИН АРТХА АЛ

«Мир» деген тёлеу система, «Газпром межрегионгаз» компания бла бирге акция къурагъандыла. Ол бу айны биринчисинден башлап, келир жыл мартны ахырына дери бардырыллыкъды. Бу кезиуде компанияны сайтында «энчи кабинетде» неда «Мой ГАЗ» приложенияда газ ючюн «Мир» карточка бла тёлесегиз, ахчаны бир проценти кесигизге артха къайтарыллыкъды.

Алай этер ючюн биринчиден, «Мир» карточкагъыз болургъа керекди. Аны банклада жарашдырадыла. Аланы толу тизмесин бу сайтда табарыкъсыз: https://privetmir.ru/bank/.

 Экинчиден а, газ ючюн тёлерден алгъа карточканы тёлеу системаны тийишли программасына тюшюрюп, ол акциягъа къошулурча этерге керекди. Мында да эки амал барды - «энчи кабинет» неда «Мой ГАЗ» приложение. Алада «Стать участником» деген белгини  басып, керек информацияны берирге керекди. Ызы бла privetmir.ru порталда неда «Привет, Мир!» приложенияда да «Активировать» белгини басып, анда изленнген информацияны жазаргъа тийишлиди. Аны барын да этсегиз, газ ючюн тёлегенден сора ахчаны бир проценти 5-7 кюнню ичинде артха карточкагъа къайтырыкъды.

Акция бла байламлы сорууугъуз бар эсе, 8 800 100-54-64 номер бла сёлешигиз, www.privetmir.ru сайтха неда info@nspk.ru электрон почтагъа жазыгъыз.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.09.2023 - 09:03

ЭМ ТИРИЛЕ САУГЪАЛАННГАНДЫЛА

«2023 жылны экспортёру» конкурсну Шимал Кавказда кезиуюнде хорлагъанланы эмда ал жерлени алгъанланы кёп болмай Махачкъалада саугъалагъандыла, деп билдиргендиле КъМР-ни Промышленность, энергетика эм

30.09.2023 - 09:03

ЖАЛГЪАН ХАПАРЛАГЪА ИЙНАНЫУ ХАЙЫР КЕЛТИРМЕЗ

Бусагъатда  кёпле Интернетни хайырланып, жалгъан затлагъа ийнанып турадыла. Жахилликден чыкъгъан мифлени юслеринден врач Биттирланы Асият бла ушакъ этгенбиз.

29.09.2023 - 17:18

АШМЫ – УУМУ?

Къалай къуралгъанды адамланы ашлары озгъан ёмюрледе? Бусагъатда мардалада  кёп тюрлениуле бармыдыла? Аны юсюнден врач Чеченланы Аминат бла ушакъ этгенбиз.

29.09.2023 - 12:35

АНЫ АУАЗЫ ХАЛКЪЫБЫЗНЫ АУАЗЫДЫ

«Айтхылыкъ», «тауушлукъ», «сейирлик»... дагъыда кёпле бек сюйюп айтыучу «закий» дегенча сёзлени саны бек кёпдю.

29.09.2023 - 09:03

«САБИЙЛЕНИ СПОРТХА ЮЙРЕТИРГЕ УМУТУМУ БИР ЗАМАНДА ДА ЮЗМЕГЕН ЭДИМ»

 Не  заманда  да  адам  бийик  жетишимлеге  итинирге  керекди.  Кесини  билимин  ёсюп  келе  тургъан тёлюге  юйретген,  тюз  жолгъа  салгъан, тутхан ишлеринде кёллендирген  а  уллу  жумушду.  Бийик