КЕСЛЕРИ ИШ КЪУРАГЪАНЛАГЪА ОНГЛА

Кеслери иш къурап къармашханлагъа деп жарашдырылгъан налог (НПД) жангыды, анга  инсанла кеси эркинликлери бла кёчерге боллукъдула, дегендиле ФНС-ни Къабарты-Малкъарда бёлюмюнде.

Республикада быллай налог тёлеу амал 2020 жылда биринчи июльда кийирилгенди. Андан бери анга 50 мингден артыкъ адам кёчгенди. Ала аны нек сайлагъанларыны кёп сылтаулары бардыла:

Отчёт эмда налог декларация берирге керекмейди;
Налог ставкасы азды;
Контроль-касса техника хайырланыргъа керекмейди, «Мени налогум» приложение чеклени кеси жарашдырады;
Бу приложение регистрацияны эмда инсан  тюшюрген  бир ахчаны ёлчемини юсюнден справкаланы жарашдырады. Ала уа банкда кредит алгъанда изленирге боллукъдула;
Приложение налогну да кеси тергейди. Аны ызы бла келген айны жыйырма бешинчисинден кеч къалмай тёлерге тийишлиди;
Пенсия фондха страховой тёлеуню кесигиз сюйгенигизча тёлейсиз;
Налогну бир кесеги къайтарылады. Аны ёлчеми он минг сомду. Анга кёре тёрт процентлик ставка юч процент болады. Алты процентлик а тёрт процентге дери тюшеди;
Ишчи стаж барады;
Эсепден къачан сюйсегиз да чыгъаргъа онг барды.
Быллай налог тёлеуге кёчер ючюн кеси аллына иш къурагъанча эсепге турургъа керекди. Мында да талай амал барды: «Мени налогум» приложение, ФНС-ни сайтында «энчи кабинет». Сюйсегиз а,  бу ишни ФНС бла байламлыкъ жюрютген банкладан биринде тамамларгъа боллукъсуз.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪНЫ ОТУН ЫШЫРА

Прохладный  шахарда «Махонька эм аны шуёхлары» деген жандауурлукъ фонд ишин бардырады. Ол фахмулу сабийлеге болушлукъ этерге деп къуралгъанды. Аны таматасы Чолакова Сусанады.

03.10.2022 - 09:35

КЪУТХАРЫУЧУЛАГЪА ЖАНГЫ GPS-ТРЕКЕРЛЕ

Гара-Баши станцияда эм бийик сотовый связь вышка къатында МТС компанияны келечилери МЧС-ни Элбрус бийик-тау излеу-къутхарыу отрядына элли GPS-трекер саугъалагъандыла.

03.10.2022 - 09:35

СЁЛЕШИУНЮ ТЕМАСЫ - КЪЫШ СУУУКЪЛАГЪА ХАЗЫРЛАНЫУ

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосунда бардырылгъан кенгешде республикада кёп фатарлы юйлени эмда инфраструктураны кюз эмда къыш кезиуледе жылыу бла жалчытыуну юсюнден сёл

02.10.2022 - 10:30

НАРТ ЭПОСНУ БАЙРАМЫ

Россейни халкъларыны маданият хазналарыны  жылыны чегинде Къалмукъ Республикада «Джангарны туудукъларыны жеринде дунияны нарт таурухлары» деген  халкъла аралы фестиваль къуралгъанды.

01.10.2022 - 10:30

БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юс