ДЫЗЭЩIЭЗЫГЪЭУIУЭ ЗЭХЫХЬЭШХУЭ

«Юбилейр - бгыхэм» автомобиль зекIуэм хэтхэм Шэрэдж районым щаIущIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. Абы хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэ псоми къикIа экипаж 50-м щIигъу.

Автомобиль къэжыхьым и лъагъуэр пхрашащ Къэщкъэтау къыщыщIэдзауэ Жэмтхьэлэ, Жэмтхьэлэ Ипщэ, Ташлы-Тала къуа­жэхэм, Хазнидон, Сукан уэххэм, адэкIэ Балъкъэр Ипщэм, Къэщкъэтау къекIуэлIэжу. Зэхыхьэр къызэрагъэпэщащ Шэрэдж муниципальнэ щIыналъэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым АвтомотоспортымкIэ и федерацэмрэ.
«Псори иджыри зэ дызэщIэзыгъэуIуэ зэхыхьэшхуэу автомобиль зекIуэм хэтхэм захуэзгъэзащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым лъагъуныгъэу хуаIэм, зэкъуэтыныгъэмрэ зэныбжьэгъугъэмрэ я хабзэр, мыхьэнэшхуэ зиIэ цIыхугъэр зэрыщыIэр къэзыгъэлъэгъуа къэжыхьыр зи жэрдэмхэмрэ абы и къызэгъэпэщакIуэхэмрэ фIыщIэ яхуэсщIащ», - КIуэкIуэ Казбек автомобиль зекIуэр иуха нэужь Телеграм-каналым щиIэ напэкIуэцIым щыжиIащ.

Мэзкуу Къан.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

АМУР КЪАПЛЪЭНЫР ХЪУМЭНЫМ ХУЭУНЭТIАУЭ

«Амур къаплъэн» щхьэзакъуэ мылъкукIэ зэхэмыт зэгухьэныгъэмрэ (АНО) «Урысейм и Мэкъумэш банкымрэ» зэхэту ягъэзащIэ куэдрэ узримыхьэлIэ амур къаплъэнхэр дэIыгъыным ехьэлIа проектыр.

03.10.2022 - 09:35

ДАХАГЪЭМРЭ ГУАПАГЪЭМРЭ Я ДУНЕЙ

Сочэ къалэм щызэхуащIыжащ къэфакIуэхэм папщIэ къызэрагъэпэщ «Дахагъэмрэ гуапагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ» XXI щIыналъэ зэхуаку олимпиадэр.

03.10.2022 - 09:35

УСЭ ЗЫМЫТХА ПУШКИН

Пушкин Сергей - метрологщ, Совет Союзым и япэ атом сыхьэтыр къэзыгупсысахэм я пашэщ, усакIуэшхуэм и лIакъуэм пызыщахэм ящыщщ.

02.10.2022 - 09:35

ДЕПУТАТХЭР КЪЫЗЭХУОСЫЖ

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэры­щIадзэ зэIущIэр фокIадэм и 29-м ирагъэкIуэкIащ.

02.10.2022 - 09:35

ЩIЭНЫГЪЭМ И ХЪУАСКIЭР

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ» къэралпсо зэпеуэр.