ЛИМФЭМРЭ ЛЪЫ КЪЭЗЫГЪЭЩI СИСТЕМЭМРЭ ЛЫШХ КЪЫЗЭРЕУЭЛIАМ И НЭЩЭНЭХЭР

ФокIадэм и 15-м, лимфомэм ебэнынымкIэ Дунейпсо махуэм ирихьэлIэу, Лышх узыфэхэмкIэ медицинэ къэхутакIуэ IуэхущIапIэу Ростов къалэ дэтым къыдигъэкIащ «Лимфэмрэ лъы къэзыгъэщI системэмрэ лышх къызэреуэлIам и нэщэнэхэр» тхылъыр. 

- Лимфэмрэ лъы къэзыгъэщI системэмрэ лышх къызэреуэлIам и нэщэнэ нэхъыщхьэу къалъытэ лимфэ шыкъырхэр бэгамэ, плъыржьэрмэ, щIыфашхэмэ, щIыIэтехьэгъуэм щIидзамэ, жэщкIэ упщIантIэмэ, уэд ухъуамэ. Мы къедбжэкIахэм ящыщ дагъуэ фиIэмэ, кIыхьлъыхь зывмыщIу терапевт, онколог е гематолог зэгъэплъын хуейщ, - жеIэ Лышх узыфэхэмкIэ медицинэ къэхутакIуэ IуэхущIапIэу Ростов къалэ дэтым и унафэщI Кит Олег. 
Лимфэ системэм къепхауэ лышх лIэужьыгъуэ зыбжанэ щыIэщ: Ходжкин и лимфомэ, миеломэ, лимфолейкоз, лейкоз, нэгъуэщIхэри. Мыбыхэм Урысейм щытепщэ лышх узыфэхэм еханэ увыпIэр щаIыгъщ. Лимфэмрэ лъы къэзыгъэщI системэмрэ лышхым иубыдынкIэ хъунущ, ар лъэпкъ узу унагъуэм яIэмэ. КъищынэмыщIауэ, а узыфэ шынагъуэр «иригъэжьэфынущ» инфекцэ зэмылIэужьыгъуэхэм: мононуклеоз, цитомегаловирус, герпес, гепатит, нэгъуэщIхэми. Сакъын хуейщ зи тхьэмщIыгъур, гур, жьэжьейхэр нэгъуэщIым къыпкърахыу, зыхуахъуэжахэр, ВИЧ зиIэхэр.
 

 

Мысник Аллэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

АМУР КЪАПЛЪЭНЫР ХЪУМЭНЫМ ХУЭУНЭТIАУЭ

«Амур къаплъэн» щхьэзакъуэ мылъкукIэ зэхэмыт зэгухьэныгъэмрэ (АНО) «Урысейм и Мэкъумэш банкымрэ» зэхэту ягъэзащIэ куэдрэ узримыхьэлIэ амур къаплъэнхэр дэIыгъыным ехьэлIа проектыр.

03.10.2022 - 09:35

ДАХАГЪЭМРЭ ГУАПАГЪЭМРЭ Я ДУНЕЙ

Сочэ къалэм щызэхуащIыжащ къэфакIуэхэм папщIэ къызэрагъэпэщ «Дахагъэмрэ гуапагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ» XXI щIыналъэ зэхуаку олимпиадэр.

03.10.2022 - 09:35

УСЭ ЗЫМЫТХА ПУШКИН

Пушкин Сергей - метрологщ, Совет Союзым и япэ атом сыхьэтыр къэзыгупсысахэм я пашэщ, усакIуэшхуэм и лIакъуэм пызыщахэм ящыщщ.

02.10.2022 - 09:35

ДЕПУТАТХЭР КЪЫЗЭХУОСЫЖ

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэры­щIадзэ зэIущIэр фокIадэм и 29-м ирагъэкIуэкIащ.

02.10.2022 - 09:35

ЩIЭНЫГЪЭМ И ХЪУАСКIЭР

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ» къэралпсо зэпеуэр.