ПОЛИКЛИНИКАЛА ЖАНГЫ ОБОРУДОВАНИЕ БЛА ЖАЛЧЫТЫЛЫНАДЫЛА

Къабарты-Малкъарны саулукъ сакълау системасы кёп регионланы араларында алчыланы санындады дерге боллукъду. Анга уа талай кёрюмдюле этедиле шагъатлыкъ. Сёз ючюн, «Саулукъ сакълауну ал бёлюмюн 2021-2022 жылланы чеклеринде жангыртыу» деген проектни чеклеринде Нальчикде тёрт поликлиникагъа, Зольск, Чегем, Терк эм Черек районлада быллай организацияланы бёлюмлерине эмда Нарткъалада районла аралы кёп профильли больницаны административ мекямына тынгылы ремонт этиле турады.

Дагъыда Нальчикде сабий поликлиникада бла Бахсанда поликлиникада жангыртыу ишле барадыла. Аушигерде жангы амбулатория хазырды, Элбрус элде больницаны эмда Куба элде амбулаторияны къурулушлары да башланнгандыла. Аны юсюнден КъМР-ни Саулукъ сакълау министерствосундан билдиредиле.

Саулай айтханда, сагъынылгъан программаны хайырындан республиканы медицина учрежденияларына сатып алыннган оборудованияны саны 137 болгъанды. Аланы санында юч рентген аппарат, аллай бир УЗИ аппарат, бир эндоскопия комплекс эмда оналты электрокардиограф барды. Иш аны бла чекленип къалмай, келир юч жылны ичинде медицина учрежденияла энтта да талай кесек (89) оборудование къоллу боллукъдула.

Саулукъ сакълау министр Рустам Калибатов айтханыча, ал диагностика эмда аурууланы заманында ачыкълау жумушла ол бёлюмню ишинде бек магъаналыдыла. «Бу программаны хайырындан республикада медицина болушлукъ бериу игиленирикди. Биз саусузлагъа къайгъырыуну эм башына салабыз, республикада жашагъанланы аллай болушлукъгъа ыразылыкъларын а эм магъаналы кёрюмдюге санайбыз», - дегенди ол.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪНЫ ОТУН ЫШЫРА

Прохладный  шахарда «Махонька эм аны шуёхлары» деген жандауурлукъ фонд ишин бардырады. Ол фахмулу сабийлеге болушлукъ этерге деп къуралгъанды. Аны таматасы Чолакова Сусанады.

03.10.2022 - 09:35

КЪУТХАРЫУЧУЛАГЪА ЖАНГЫ GPS-ТРЕКЕРЛЕ

Гара-Баши станцияда эм бийик сотовый связь вышка къатында МТС компанияны келечилери МЧС-ни Элбрус бийик-тау излеу-къутхарыу отрядына элли GPS-трекер саугъалагъандыла.

03.10.2022 - 09:35

СЁЛЕШИУНЮ ТЕМАСЫ - КЪЫШ СУУУКЪЛАГЪА ХАЗЫРЛАНЫУ

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосунда бардырылгъан кенгешде республикада кёп фатарлы юйлени эмда инфраструктураны кюз эмда къыш кезиуледе жылыу бла жалчытыуну юсюнден сёл

02.10.2022 - 10:30

НАРТ ЭПОСНУ БАЙРАМЫ

Россейни халкъларыны маданият хазналарыны  жылыны чегинде Къалмукъ Республикада «Джангарны туудукъларыны жеринде дунияны нарт таурухлары» деген  халкъла аралы фестиваль къуралгъанды.

01.10.2022 - 10:30

БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юс