МИЛЛЕТ ЁХТЕМЛИКНИ, МАМЫРЛЫКЪНЫ БЛА КЕЛИШИУЛЮКНЮ БАЙРАМЫ

Адыгланы (черкеслилени) кюнюне аталып Нальчикде Музыка театрда къууанчлы жыйылыу болгъанды. Анга КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, Правительствону Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, министрле, депутатла, жамауат да келгендиле. Къууанчлы ишлеге тыш къыраллада адыг диаспораланы келечилери да къатышхандыла. 
 Байрам бла жыйылгъанланы Черкеслилени халкъла аралы ассоциациясыны таматасы Хаути Сохроков алгъышлагъанды. Ол бу кюнледе Москвада Къабарты-Малкъарны 100-жыллыкъ юбилейин белгилеуге аталгъан къууанчлы ишле болгъанларын эсгертгенди. Адыгланы кюнюню чеклеринде уа Къабарты-Малкъар къырал университетде «Россей бла Тюрк – геополитика сейирле эм бирге ишлеуню мадарлары» деген конференция бардырылгъанын да билдиргенди. Ол Горчаков атлы фондну болушлугъу бла къуралгъанды. 
- Быйыл биз Адыгланы кюнюн сегизинчи кере белгилейбиз. Ол миллет ёхтемликни, туугъан журтубузда жашагъаныбызны, халкъыбызны  айныууну, адепли тёлю ёсгенини къууанчыды. Келир тёлюле да анга жарыкъ тюбериклерине, Къабарты-Малкъарны кёп миллетли юйюрюнде къарындаш халкъла бла бирге мамырлыкъда, келишиулюкде жашарыкъларына ишексизме,-дегенди ол.
Хаути Хазритович республиканы оноучуларыны уллу къаууму КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну таматалыгъында бюгюнлюкде Москвада болгъанларын айтханды. Ол Татьяна Егоровагъа, Мусукланы Алийге, Мухамед Кодзоковха, башхалагъа да къууанчлы жыйылыугъа келгенлерине ыразылыгъын билдиргенди. 
Артистлени асламы къыралны ара шахарында республиканы культурасыны жетишимлерин баямлайдыла. Болсада Музыка театрны сахнасына  чыкъгъан жырчыла, тепсеу коллективле да жарыкъ концерт кёргюзтгендиле. Жыйылгъанла жаш жырчы Заур Барагуновха, Адыгеяны сыйлы артисти Артур Дышековха, Музтеатрны солисти Жамал Теуновха,  миллет тепсеулени «Шагди» ансамблине эм башхалагъа къарсла бла тюбегендиле.
 

Тикаланы Фатима.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

ЧЫГЪАРМАЧЫЛЫКЪНЫ ОТУН ЫШЫРА

Прохладный  шахарда «Махонька эм аны шуёхлары» деген жандауурлукъ фонд ишин бардырады. Ол фахмулу сабийлеге болушлукъ этерге деп къуралгъанды. Аны таматасы Чолакова Сусанады.

03.10.2022 - 09:35

КЪУТХАРЫУЧУЛАГЪА ЖАНГЫ GPS-ТРЕКЕРЛЕ

Гара-Баши станцияда эм бийик сотовый связь вышка къатында МТС компанияны келечилери МЧС-ни Элбрус бийик-тау излеу-къутхарыу отрядына элли GPS-трекер саугъалагъандыла.

03.10.2022 - 09:35

СЁЛЕШИУНЮ ТЕМАСЫ - КЪЫШ СУУУКЪЛАГЪА ХАЗЫРЛАНЫУ

КъМР-ни Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосунда бардырылгъан кенгешде республикада кёп фатарлы юйлени эмда инфраструктураны кюз эмда къыш кезиуледе жылыу бла жалчытыуну юсюнден сёл

02.10.2022 - 10:30

НАРТ ЭПОСНУ БАЙРАМЫ

Россейни халкъларыны маданият хазналарыны  жылыны чегинде Къалмукъ Республикада «Джангарны туудукъларыны жеринде дунияны нарт таурухлары» деген  халкъла аралы фестиваль къуралгъанды.

01.10.2022 - 10:30

БАНКЛА БЛА КЕЛИШИМЛЕ ТАУУСУЛГЪАНДЫЛА

Юйюрле аналыкъ капиталны турмуш болумланы игилендириуге тынч эм чурумсуз хайырланылырча, Пенсия фонд 108 банк бла, ол санда Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк да бардыла, информация байламлыкъ жюрютюуню юс