ЛIЫГЪЭ ЗЫХЭЛЪЫР МАМЫРЫГЪЭР ТЕЗЫГЪАКIУЭРЩ

Тамаев Iэсхьаб кавказ щIалэгъуалэм я деж щыцIэрыIуэ шэшэн спорт блогерщ икIи бэнакIуэщ. Дагъыстэным щыIэрэ пэт, тыкуэнышхуэхэм я зым псынщIэу щIыхьэу къыщIэкIыжыну и мураду, щIалэм машинэр хабзэм ебакъуэу игъэуващ.

 ИужькIэ зэрыжаIэжамкIэ, дакъикъэ 40-кIэ къэта Iэсхьаб зи гъуэгу зэпиупщIа дагъыстэн спортсмен Махмудов Дибир и жагъуэ хъуар зэрыкъуаншэр ищIэжрэ пэт, шэшэн щIалэм и щыуагъэр игъэзэкIуэжыну зэрымыпIэщIарщ. Езы Дибир и благъэ сымаджэм деж кIуэуэ гъуэгу тету арат. Спортсменхэм я лъыр куэдрэ къызэщIэплъэнт? Шэшэн щIалэм дагъыстэн удыныр техуа нэужьщ ар зэрыхьэщIэр къыщащIэжар. ЩIэх яхуэгъэувыIэжынкIэ зыщымыгугъыж къаугъэр зэрымыщIэкIэ мамырыгъэм хуэкIуэжащ бысымхэм пщIэшхуэ зыхуащI я муфтийм и щхьэгъусэ Гамзатовэ Айнэ Iуэхум къызэрыхэпсэлъыхьу.

«Си псэм гузэвэгъуэ телъу иужьрей махуэхэм сыкIэлъоплъ ныбжькIэ анэ сызыхуэхъуну ди щIалэхэр зэрызэфIэнам, - иритхащ Айнэ и телеграм напэкIуэцIым. - ТIури си щхьэкIэ сцIыхуркъым. Ауэ хъыбарыщIэхэм щызэхэсхащ зи машинэр пхэнжу зыгъэувам Тамаев Iэсхьаб и цIэу. КъыIукIыжыпIэр зыпаубыду тэмакъкIыхьагъ зыхуримыкъуа адрейр Махмудов Дибирщ. Шэч зыхэмылъыжращи, цIыхур сыт хуэдизкIэ хабзэм ебэкъуами, ар щхьэусыгъуэ хъуркъым абы фэбжь тебдзэну. Сэ сызэреплъымкIэ, тIури къуаншэщ! Тамаевыр цIыхубэ зэблэкIыпIэм щызекIуэ хабзэм ебакъуэри, адрейм и зэманыр къыфIидыгъуащ. Дибирщи, бэшэчагъ хуримыкъуу, цIыхум и узыншагъэм ебгъэрыкIуащ. Сыт ягъэ кIынт Iэсхьаб и машинэ дахэр хабзэкIэ щигъэув хъуну щIыпIэ къигъуэтыху зиIэжьамэ?! Е Махмудовым и губжьыр IэштIымкIэ къимыIуатэу, цIыхубзэкIэ жиIэфамэ?!

Пхуэмыфащэ гуэр къыуапэсауэ къыпфIэщIмэ, ар къызыбгъэдэкIыр ГИБДД-м и лэжьакIуэрауи щрет, уэ езым нэхъ пасэу пIэщIэщIа гуэныхь пщхьэщахыу жаIэ нэхъыжьхэм игъащIэ лъандэрэ. Хэт ищIэрэ, я муслъымэныгъэр нэхъ нэгъэса ищIын щхьэкIэу пIэрэт а тIур Алыхьталэм апхуэдэ щытыкIэ щIригъэувар?! ЩIалитIми захуэзгъэзэну сыхуейт: кхъыIэ, Алыхьым и хьэтыркIэ, фызэкIуж! Кавказым игъащIэ лъандэм къыщокIуэкI цIыхубзым и IэлъэщIыр зытрихрэ зэпэувахэм я зэхуаку дидзэмэ, лъыгъажэр къагъэувыIэу. Сэри фи къаугъэм си IэлъэщIыр тездзауэ фи нэгу къыщIэвгъэхьи, зым адрейм хуэвгъэгъу. Зэ узэмызэуар ныбжьэгъу пэж пхуэхъуркъым, жаIэ. Зы анэ къилъхуам хуэдэу къуэш Алыхьым фызэхуищI».

Гамзатовэ Айнэ Дагъыстэным пщIэшхуэ щиIэщ. Илъэс зыбжанэ ипэкIэ ар яхэтащ президент хэхыныгъэхэм зыкъыщызыгъэлъэгъуахэм. Бзылъхугъэм и къыхуеджэныгъэм занщIэу къыпэджэжащ Шэшэным и унафэщI Кадыров Рамзан.

«Гамзатовэ Айнэ щIалэхэм кавказ хабзэ дахэ ягу къигъэкIыжащ. Зэман щыIащ цIыхубз IэлъэщIым лъыкIэ зэбийхэр нэгъунэ зэригъэкIужу. Си фIэщу жызоIэ! Айнэ жиIам иужькIэ, къаугъэм ущIытепсэлъэжыхьын щыIэкъым. Шэшэнхэмрэ дагъыстэнхэмрэ я адэжьхэм зэрахьа хабзэхэм пщIэ хуамыщIу зы махуи къэгъуэгурыкIуакъым. Нобэрейхэри абыхэм елъэпауэу яхуэддэнукъым. Мы щIалитIыр зэрызэщыхьар къагъэщхьэпэу, лъэпкъитIыр зэпэщIэзыгъэувыну зи мурадхэми я гурыгъыр ижынущ. ЩIалэхэм ягу къэзгъэкIыжыну сыхуейщ, хьэщIапIэ ущыкIуэкIэ бысымхэм я хабзэм пщIэ хуэщIын зэрыхуейр. Адрейхэри къыхузоджэ КИФЩI-м хыхьэ республикэхэр сыт щыгъуи цIэрыIуэу зэрыщыта, хьэщIэм кIэлъызэрахьэ хабзэхэр зыщамыгъэгъупщэну».

Гамзатовэ Айнэ фIыщIэ псалъэкIэ пэджэжащ Шэшэным и лIыщхьэм. Муфтийм и чэнджэщэгъу къулыкъури зезыхьэ бзылъхугъэм игу къигъэкIыжащ 1997 гъэм Рамзан и адэ Ахъмэт и гъусэу мулид мазэр ягъэлъэпIауэ зэрыщытар. «ФIыщIэ хузощI Кадыров Рамзан, лъэпкъым и пашэм, муслъымэн нэсым хуэфащэ жэуапкIэ къызэрытпэджэжам щхьэкIэ», - иритхащ Гамзатовэм и телеграм напэкIуэцIым.

Кадыровым жиIахэм иужькIэ, шэшэн спортсменхэр зэхуашэсри, хамэ щIыпIэм къыщагъэлъэгъуапхъэ хьэлым теухуауэ конференц ирагъэкIуэкIащ, зи нэщIащэр зыхуагъэуфIыцIа Тамаеври яхэту.

И псалъэ игъэIуащ Дагъыстэным и унафэщI Меликов Сергеи:

«Бзылъхугъэ Iущым мамырыгъэр ихъумэн хузэфIокI. Абдулаев Ахьмэд-хьэжы и щхьэгъусэ Гамзатовэ Айнэ и фIыгъэкIэ шэшэн-дагъыстэн спортсменхэу Тамаев Iэсхьабрэ Махмудов Дибиррэ зэрызэкIужар абы и щыхьэтщ, - жиIащ Меликовым. – Дагъыстэнхэмрэ шэшэнхэмрэ игъащIэми зэкъуэшыныгъэ яку дэлъу къокIуэкI. Ди гуфIэгъуи, ди нэщхъеягъи зыщ. Iуэхур Iэмалыншэм хуэкIуэмэ, бийми дызэкъуэту дыпэщIэтщ. Си лэжьэгъу Кадыров Рамзан зэрыжиIауэ, ди лъэпкъхэм игъащIэми ягъэлъапIэу яхъумэ адэжьхэм къащIэна хабзэхэр, абыхэм щIалэгъуалэри ебакъуэу яхуэддэнукъым. Айнэ фIыщIэ хузощI щIалэхэм я гум нэсын псалъэ къызэригъуэтыфам щхьэкIэ. Сыщогугъ а тIум сэлам зэрахыжу, зэгурымыIуэныгъэ псори я зэхуаку дахыну. Къаугъэр мамырыгъэм хуэзыгъэкIуэжыфырщ лIы нэскIэ узэджэнур».

ЧЭРИМ Марианнэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

03.10.2022 - 09:35

АМУР КЪАПЛЪЭНЫР ХЪУМЭНЫМ ХУЭУНЭТIАУЭ

«Амур къаплъэн» щхьэзакъуэ мылъкукIэ зэхэмыт зэгухьэныгъэмрэ (АНО) «Урысейм и Мэкъумэш банкымрэ» зэхэту ягъэзащIэ куэдрэ узримыхьэлIэ амур къаплъэнхэр дэIыгъыным ехьэлIа проектыр.

03.10.2022 - 09:35

ДАХАГЪЭМРЭ ГУАПАГЪЭМРЭ Я ДУНЕЙ

Сочэ къалэм щызэхуащIыжащ къэфакIуэхэм папщIэ къызэрагъэпэщ «Дахагъэмрэ гуапагъэмрэ дунейр кърагъэлынущ» XXI щIыналъэ зэхуаку олимпиадэр.

03.10.2022 - 09:35

УСЭ ЗЫМЫТХА ПУШКИН

Пушкин Сергей - метрологщ, Совет Союзым и япэ атом сыхьэтыр къэзыгупсысахэм я пашэщ, усакIуэшхуэм и лIакъуэм пызыщахэм ящыщщ.

02.10.2022 - 09:35

ДЕПУТАТХЭР КЪЫЗЭХУОСЫЖ

КъБР-м и Парламентым и бжьыхьэ лэжьэгъуэм зэры­щIадзэ зэIущIэр фокIадэм и 29-м ирагъэкIуэкIащ.

02.10.2022 - 09:35

ЩIЭНЫГЪЭМ И ХЪУАСКIЭР

Хабзэ хъуауэ, ди къэралым гъэ къэс щокIуэкI «Илъэсым и егъэджакIуэ» къэралпсо зэпеуэр.