Тийишли буйрукъла бергенди, аланы тамамлауну кеси контрольда тутарыкъды

КъМР-ни  Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъан Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Къабарты-Малкъар Республикада Приёмныйинде республиканы районларында жашагъан бир къауум адам бла тюбешгенди эмда аланы жарсыуларына, тилеклерине бла тарыгъыуларына тынгылагъанды. Аланы уа асламысы жашау болумла, къолайсыз юйюрлеге болушлукъ этиу, саусуз сабийге белгили федерал медицина араладан биринде тынгылы багъыу керек болгъаны бла байламлы эдиле.
Казбек Коков толтуруучу власть органлагъа талай буйрукъ бергенди, аланы толтурууну энчи контрольгъа алгъанды.
Приёмну бардырыугъа  КъМР-де баш федерал инспектор Владимир Канунников да къатышханды.

 

КъМР-ни Башчысыны къуллугъун болжаллы халда толтургъанны эмда Правительствону пресс-службасы.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

30.07.2021 - 16:51

МИРЗЕУНЮ ТАПЛЫГЪЫНА КЁЗ-КЪУЛАКЪ БОЛА

Россельхозараны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню лабораториясында битимчилик продукцияны качествосун тинтиу бла тынгылы кюрешедиле.

30.07.2021 - 09:58

ЖАЯУ ЖЮРЮУ – САУЛУКЪНУ МУРДОРУ

Къабарты–Малкъарда «Миллетни саулугъуну лигасыны» бёлюмю «Саулукъгъа минг атлам» деген проектни бир талай жыл бардырады.

29.07.2021 - 10:15

Акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин къоруулаугъа – энчи эс

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков акъылбалыкъ болмагъанланы эркинликлерин бузуу ишлени болдурмазча соруула жаны бла ишчи кенгеш бардыргъанды.

29.07.2021 - 10:15

Казбек Коковну эфирде жамауат бла тюзюнлей байламлыгъыны болжалы кёчюрюледи

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков кесини инстаграм-аккаунтунда  «Тюзюнлей линиясыны» болжалы 29 июльдан 3 августха кёчюрюлгенини юсюнден билдиргенди.

29.07.2021 - 10:14

Россейде – майдалланы 20 комплекти

Токиода Олимпиаданы ючюнчю кюню россейли къараучулагъа эсде къалырча болгъанды - спортчуларыбыз бир сагъатны ичинде юч алтын майдал къытхандыла.