Министрым зыхуагъазэ

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам я щхьэ IуэхукIэ лъэIу яIэу и деж къекIуа­лIэхэм зэрыхузэфIэкIкIэ дэIэпыкъуэгъу зэрахуэхъуным хущIокъу.

 

Иджыблагъэ абы и деж щыIащ цIыхуи 8. Абыхэм ­зыкъыхуагъазэрт республикэм и медицинэ IуэхущIапIэ-хэм Iуэхутхьэбзэхэр щагъуэтыным, къэралым и клиникэхэм зэрыкIуэн квотэхэр къыдэхыным, цIыху щхьэхуэхэр хущхъуэ лъапIэхэмкIэ къызэгъэпэщыным теухуа упщIэ­хэмкIэ. Апхуэдэуи абыхэм яхэтт министрым, лэжьыгъэ и пIалъэ фIыуэ зыщIэ хирургыу зэрыщытым къыхэкIыу, и чэнджэщ хуэныкъуэхэри, абы и лъэныкъуэкIэ зэрызрагъэIэзэнум теухуауэ дэIэпыкъуныгъэ щIэлъэIухэри.

Къалэбатэм зэрызыкъыхуагъэза дэтхэнэ зы Iуэхури яхузэпкърихащ, ахэр зэфIэхыныр пщэрылъ ящищIащ ­КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и лэжьакIуэхэмрэ медицинэ IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм-рэ.

КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм щIэх-щIэхыурэ щрагъэкIуэкI я щхьэ IуэхукIэ закъыхуэзыгъа­зэ цIыхухэр щрагъэблагъэ зэIущIэ. Ар сэбэп мэхъу щIы­налъэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэр тэмэму зэ­теуб­лауэ щытынымкIэ, тхьэусыхафэ щыIэхэр къызыхэкIыр къэхутэнымкIэ, апхуэдэ щIыкIэкIи лэжьыгъэр егъэ­фIэ-­кIуэ­нымкIэ.

ЩхьэщэмыщI Изэ.

 

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 12:25

ЖЫДЖЭРУ ЗЫЗЫУЖЬ IЭНАТIЭ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бж

18.04.2024 - 10:01

УРЫСЕЙМРЭ ИСЛЪАМ ДУНЕЙМРЭ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр.

18.04.2024 - 09:03

КЪАПЭЛЪЭЩЫН КЪАХЭКIАКЪЫМ

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ.

18.04.2024 - 09:03

МЕДАЛИБЛЫМ ЩЫЩУ ЩЫР ДЫЩЭУ

Бокс

17.04.2024 - 16:08

СПОРТСМЕНХЭР ЯГЪЭЛЪАПIЭ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым.