МардэщIэхэм хуэкIуэу къызэрагъэпэщ

«ЩхъуантIагъэм хэс къалэ» - апхуэдэу куэдым къыхужаIэ Налшык. ЗыгъэпсэхупIэ паркышхуэмрэ удз гъагъэ щхъуэкIэплъыкIэхэр зэрыту къалэм и щIыпIэ куэдым щытлъагъу утыку дахэмрэ зи Iэужьыр Урысей Федерацэм и апхуэдэ хозяйствэхэм щыпэрыту Налшык дэт «Горзеленхоз» муниципальнэ трестым и IэщIагъэлIхэмрэ лэжьакIуэхэмрэщ.

Зи пщэрылъ къалэнхэмкIэ унэтIыныгъэ куэду зэщхьэщыха Iуэхугъуэхэр зэфIэзых IуэхущIапIэщ «Горзеленхоз»-р. Аращ къалащхьэм и зыгъэпсэхупIэхэм, утыкухэм хэсапхъэ щхъуантIагъэхэр къыщагъэкIыр, къэкIыгъэ цIыкIухэр, удз гъагъэхэр щIыпIэ-щIыпIэхэм щызыгъэтIысыр, зыхуей хуэзыгъазэр, къалэм и къабзагъэм кIэлъыплъыр, щIыпIэр щхъуантIагъэкIэ гъэдэхэным епха проект зэмылIэужьыгъуэхэр щызэхалъхьэр. А лэжьыгъэ псори къызыхуэтыншэу, фIагъ лъагэ иIэу икIи и чэзум щызэфIах IуэхущIапIэ пэрытым. Ар, дауи, я фIыгъэщ абы и унафэщI щыпкъэхэм, лэжьыгъэм и къызэгъэпэщакIуэ IэкIуэлъакIуэхэм. Ахэр я пашэу IэнатIэр хэтщ къэралпсо, дунейпсо гъэлъэгъуэныгъэхэм, зэхьэзэхуэхэм икIи абыхэм текIуэныгъэхэр къыщехь.

«Горзеленхоз»-м зыIэригъэхьэ ехъулIэныгъэхэр гулъытэншэ хъуркъым. 2002 гъэм абы къыхуагъэфэщащ УФ-м и Къэрал ухуэныгъэ трестым къызэригъэпэща икIи иригъэкIуэкIа урысейпсо зэпеуэм и «Дыщэ IункIыбзэ» саугъэт нэхъыщхьэр. КъыкIэлъыкIуэ илъэс зыбжанэми ар хъуащ «ФIагъымкIэ дунейпсо сертификатыр», «ПсэупIэ-коммунальнэ IэнатIэ нэхъыфI дыдэ» щIыхь тхылъыр зыхуагъэфэща IуэхущIапIэ.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

24.04.2024 - 09:09

IУАЩХЬЭМАХУЭ КУЭДЫМ Я ПЛЪАПIЭЩ

Мэлыжьыхьым и 12-м щегъэжьауэ Азау хуейм машинэ ирагъэхьэжынукъым. Абдеж щащIа гъэувыпIэр иджы дыдэ къызэIуахащ, машинэ 800 ихуэу.

24.04.2024 - 09:09

АЛБЭРДЫКЪУЭ IЭМИН

Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ дзюдомкIэ 27-нэ щIыналъэ зэхьэзэхуэ.

24.04.2024 - 09:08

ГЪУЭГУФIХЭР НЭХЪЫБЭ МЭХЪУ

Налшык къалэм и уэрамибл, псори зэхэту километри 8 я кIыгъагъыу, мы махуэхэм зэрагъэпэщыж.

23.04.2024 - 10:01

КОМПЬЮТЕР ЩIЭПХЪАДЖАЩIЭХЭМ ЩАХЪУМЭ

21-нэ лIэщIыгъуэм зыужьыныгъэщIэхэр къытхуихьащ, абы къыдэкIуэуи, псом хуэмыдэу ныбжьыщIэхэр зыщыхъумапхъэ Iуэхугъуэхэри ди гъащIэм къыхихьащ.

23.04.2024 - 09:03

ЕКIУУ ЗЫКЪЫЩАГЪЭЛЪАГЪУЭ

Орёл къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысейм каратэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ.