Гитчеге эм уллугъа да хайырлы амал

Психикаларында бла санларында бузукълукълары болгъан сабийлеге бла абаданлагъа болушлукъ тапдыргъан «Надежда» жамауат организация  Нальчикни ипподромунда  иппотерапияны бардырады. Ол программа жылны узуну ишлейди эм хар адамгъа энчи кёзден  къарарча къуралгъанды. Аны юсюнден бизге КъМР-ни Миллетлени ишлери эмда жамауат проектле жаны бла министерствосундан билдиргендиле.

Бу ведомство бёлген ахчагъа бу биригу «Социальная адаптация инвалидов и их семей» проектни бардырады. Алай бла юч айны ичинде 3-40 жыллары болгъан  25 адам  иппотерапиягъа жюрюйдюле.  Жараула тренер-инструктор кёз-къулакъ болуп  алай бардырыладыла. 
Эсге сала айтсакъ, иппотерапия саулай дунияда аутизмлери, санларында къыяулары болгъан сабийлеге  болушлукъ тапдыргъан  къыйматлы амалладан бирине саналады.  
Организацияны таматасы Ирина Емузова айтханнга кёре, атланы бла адамны арасында энчи байламлыкъ барды, ол а саусуз сабийлеге болмагъанча  асыуду. Аллайланы юсюнде баргъан заманларында аланы  психикалары эм санлары да кючленедиле.  Къоркъакълыкълары кетеди, къарыуларына базынырча болуп тебирейдиле.

Поделиться:

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

18.04.2024 - 15:02

ЧЫНТТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬЛЕ БОЛУРЧА

Кёп болмай «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю бардырып Нальчикде IThub колледжни мурдорунда оналтынчы жаш тёлю бизнес-школа ишин башлагъанды.  Проектни баш магъанасы

18.04.2024 - 12:25

МИНГИ ТАУДА – КОСМОС ЛАБОРАТОРИЯ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу  республикабызны сейирлик жерлери бла шагъырей этгенлей турады.

18.04.2024 - 10:01

ЧАРИШЛЕ БИЙИК ДАРАЖАДА ЁТЕРЧА

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосундан эсгертгенлерича, биринчи майдан республикада чаришле башланадыла, ала оналты кюнню бардырыллыкъдыла.

18.04.2024 - 09:03

АЛАНЫ ЗАМАННЫ ЖЕЛЛЕРИ БЮГАЛМАГЪАНДЫЛА

Малкъар халкъны туугъан жеринден зор бла кёчюргенли быйыл 80 жыл болгъанды.

17.04.2024 - 16:09

АРА МЕЖГИТ – АРИУ ЖЕРЛЕРИБИЗДЕН БИРИ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосу республиканы эм ариу жерлерини тарыхлары бла шагъырейлендиргенлей турады. Бу жол аны телеграмында Нальчикде Ара межгитни юсюнден айтылады.